Prace CIOP-PIB - Promieniowanie optyczne

Prezentowane na kolejnych stronach działu materiały merytoryczne omawiają syntetycznie najważniejsze zagadnienia związane z występowaniem nielaserowego promieniowania optycznego w środowisku pracy, w szczególności: źródła nielaserowego promieniowania optycznego, skutki narażenia organizmu człowieka na nielaserowe promieniowanie optyczne, zagrożenia związane z oddziaływaniem nielaserowego promieniowania optycznego w środowisku pracy, wymogi przepisów prawa...

Polecane materiały informacyjne z tej dziedziny

Więcej materiałów informacyjnych

Wyniki prac badawczych - Zakład Zagrożeń Fizycznych

Zadanie 1.SP.06: Ustalenie nowych wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE) na promieniowanie widzialne i podczerwone

Pracownia Promieniowania Optycznego
dr inż. Jacek Kubica

Zadanie 2.SP.07: Opracowanie mobilnego systemu pomiarowego do oceny zagrożenia pracowników promieniowaniem UV na stanowiskach pracy

Pracownia Promieniowania Optycznego
mgr inż. Andrzej Pawlak

Więcej wyników prac badawczych

 
0
0
0
0
5
3
1
3