Czynniki zagrożeń zawodowych
PROMIENIOWANIE OPTYCZNE

 

 

 

Czy promieniowanie optyczne pochodzące z urządzeń rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej może stanowić zagrożenie dla zdrowia?
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2021 str. 12-16

mgr inż. Mariusz Wisełka dr hab. inż., prof. CIOP-PIB Agnieszka Wolska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Urządzenia rzeczywistości wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR) coraz częściej są stosowane nie tylko do celów rozrywkowych, lecz także jako elementy wspomagające szkolenia czy rehabilitację. Biorąc pod uwagę rozwój tej technologii w ostatnich latach, można sądzić, że w najbliższej przyszłości te urządzenia staną się częścią niektórych miejsc pracy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników używających urządzeń wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości należy się jednak upewnić, że nie stworzą one zagrożenia dla ludzkiego zdrowia, a zwłaszcza nie spowodują uszkodzeń oczu lub zaburzeń rytmu okołodobowego, związanych z promieniowaniem optycznym emitowanym przez wyświetlacze.

 

DOI: 10.54215/BP.2021.9.1Ocena zagrożenia pracowników promieniowaniem nadfioletowym na wybranych stanowiskach pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2021 str. 22-27

mgr inż. ANDRZEJ PAWLAK Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

W artykule dokonano analizy potencjalnych zagrożeń wynikających z emisji promieniowania nadfioletowegooraz przedstawiono kryteria oceny zagrożenia tym promieniowaniem. Scharakteryzowano źródła promieniowania – elektryczne promienniki oraz technologiczne źródła promieniowania UV. Następnie przedstawiono wyniki oceny ryzyka zawodowego dla przykładowych stanowisk pracy, na których występuje ekspozycja pracowników na promieniowanie UV.

 

 

DOI: 10.5604/01.3001.0014.8772

 

Rozszerzona wersja artykułuMaksymalna dopuszczalna ekspozycja (MDE) w ocenie zagrożeń oczu i skóry wywołanych promieniowaniem laserowym
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2021 str. 18-23

dr inż. GRZEGORZ OWCZAREK , dr inż. JOANNA SZKUDLAREK , dr inż. MARCIN JACHOWICZ Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

W artykule omówiono sposoby określania lub wyliczania wartości maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji (MDE) oka i skóry na promieniowanie laserowe oraz znaczenie tych wartości w ocenie ryzyka związanego z narażeniem człowieka na przypadkową ekspozycję promieniowaniem laserowym. Omówiono opracowane algorytmy do wyznaczania MDE, bazujące na wytycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zaprezentowano również przykłady obliczeń przeprowadzonych z wykorzystaniem algorytmów, wskazując na znaczenie MDE w ocenie ryzyka związanego z narażeniem człowieka na przypadkową ekspozycję promieniowania laserowego.

 

DOI: 10.5604/01.3001.0014.6642Ocena ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na naturalne promieniowanie nadfioletowe
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2011 str. 12-16

Dr Inż. Agnieszka Wolska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Mgr Inż. Agata Latała Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W okresie wiosenno-letnim intensywność naturalnego promieniowania UV na terenie Polski jest wysoka i stała ekspozycja zawodowa może skutkować występowaniem chorób oczu i skóry (w tym raka). Z tego względu istotne jest dokonywanie oceny ryzyka uwzględniającego ten czynnik i podejmowanie odpowiednich działań prewencyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań ekspozycji pracowników na naturalne promieniowanie UV i opracowaną metodę i kryteria oceny ryzyka zawodowego, które mogą być stosowane przez każdego pracodawcę bez konieczności dokonywania badań i pomiarów promieniowania UV na stanowiskach pracy. Można spodziewać się, że wprowadzenie do praktycznego stosowania opracowanej metody oceny ryzyka przyczyni się do stosowania i przestrzegania przez pracodawców podstawowych zasad ograniczania tego ryzyka a świadomość wśród pracowników zagrożeń dla zdrowia powodowanych przez nadfiolet będzie większa.Naturalne promieniowanie UV a przedwczesne starzenie się skóry człowieka
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2011 str. 8-10

Lek. Med. Elżbieta Łastowiecka-Moras Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Dr Med. Joanna Bugajska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule omówiono szkodliwe działanie naturalnego promieniowania nadfioletowego na skórę. Promieniowanie nadfioletowe (UV) to niewidzialne promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od 200 do 400 nm, które – obok promieniowania podczerwonego i światła widzialnego wchodzi w skład docierającego do ziemi promieniowania słonecznego. Spośród wszystkich rodzajów promieniowania słonecznego właśnie promieniowanie nadfioletowe ma największy wpływ na organizm ludzki, a skutki jego oddziaływania na organizm człowieka mogą być zarówno korzystne, jak i bardzo szkodliwe.Narażenie zawodowe na naturalne promieniowanie nadfioletowe w Polsce - ocena szacunkowa
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2010 str. 14-17

Dr Inż. Agnieszka Wolska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Naturalne promieniowanie UV stanowi zagrożenie dla dużej grupy pracowników wykonujących prace na wolnym powietrzu. Jest ono przyczyną występowania różnego rodzaju chorób oczu i skóry, w tym nowotworów skóry. Chociaż promieniowanie nadfioletowe jest uważane za czynnik szkodliwy dla zdrowia, to jedynie ekspozycja na sztuczne źródła tego promieniowania podlega szczególnej uwadze – istnieją odpowiednie wartości NDN, a także obligatoryjnie dokonywana ocena ryzyka zawodowego pracowników eksponowanych na ich promieniowanie. Dotychczas nie zajmowano się oceną zagrożenia pracowników eksponowanych na naturalny nadfiolet, choć ich liczba jest znacznie większa niż pracowników eksponowanych na sztuczne UV, a w okresie wiosenno-letnim dzienne dawki naturalnego UV otrzymywane przez pracowników są bardzo duże. Pomijanie tego szkodliwego czynnika przy ocenie ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych na zewnętrznych stanowiskach pracy jest zjawiskiem powszechnym.


Wymagania dyrektywy 2006/25/WE dotyczącej ryzyka powodowanego przez sztuczne promieniowanie optyczne (2)
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2009 str. 10-12

Dr Barbara Krzyśków Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W drugiej części artykułu omówiono wymagania dyrektywy 2006/25/WE dotyczącej ryzyka powodowanego przez sztuczne promieniowanie optyczne odnoszące się do informowania pracowników, ich szkolenia oraz profilaktycznych badań lekarskich i sankcji za nieprzestrzeganie ustanowionych wymagań oraz odpowiadające im przepisy polskie. Przedstawiona analiza stanowi podstawę do transpozycji dyrektywy do prawa krajowego.Wdrażanie dyrektywy 2006/25/WE dotyczącej ryzyka powodowanego przez sztuczne promieniowanie optyczne (1)
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 11/2009 str. 22-25

Dr Barbara Krzyśków Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W pierwszej części artykułu omówiono przepisy ogólne dyrektywy dotyczące definicji i ustalania wartości granicznych, jak też wymagania odnoszące się do oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem pracowników na promieniowanie optyczne pochodzące ze źródeł sztucznych i sposobów postępowania pracodawcy w przypadku podwyższonego ryzyka. Wskazano też różnice w prawie polskim.


Promieniowanie nadfioletowe - zasady zapobiegania negatywnym skutkom zdrowotnym
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 11/2008 str. 21-23

Dr Med. Elżbieta Łastowiecka-Moras, Dr Med. Joanna Bugajska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Promieniowanie nadfioletowe (UV) może mieć pozytywne i negatywne skutki dla organizmu człowieka. Korzystny wpływ nadfioletu to przede wszystkim jego działanie przeciwkrzywicze. Do szkodliwych skutków działania UV należy zaliczyć przede wszystkim, fotostarzenie się skóry oraz nowotwory skóry, a w obrębie narządu wzroku zaćmę. Promieniowania nadfioletowego nie można uniknąć, trzeba jedynie nauczyć się, jak skutecznie się przed nim zabezpieczyć. Osoby z fototypem skóry I, niemowlęta i dzieci oraz osoby z licznymi znamionami powinny w szczególności unikać promieniowania nadfioletowego. Pozostałe osoby (z fototypem II, III i IV) powinny racjonalnie korzystać z kąpieli słonecznych, stosując odpowiednie środki ochrony. Dotyczy to zwłaszcza osób wykonujących pracę zawodową na otwartej przestrzeni, narażonych na działanie UV.


Zagrożenie promieniowaniem laserowym odbitym - wpływ kąta ustawienia materiału obrabianego
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 10/2007 str. 18-21

Dr Inż. Agnieszka Wolska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Dr Inż. Jacek Świderski, Mgr Inż. Piotr Konieczny Wojskowa Akademia Techniczna

Na stanowiskach wyposażonych w urządzenia laserowe może występować potencjalne zagrożenie oczu i skóry promieniowanie laserowym odbitym od obrabianego elementu. Przedstawione w artykule wyniki przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych badań dla próbki aluminium ustawionej pod trzema różnymi kątami względem propagacji wiązki laserowej o długości fali 930 nm wykazały wpływ kąta jej położenia na zagrożenie oczu promieniowaniem odbitym. Wyniki pomiarów wskazują, że wraz ze zwiększeniem kąta odchylenia materiału obrabianego od położenia prostopadłego względem kierunku propagacji promieniowania laserowego zwiększa się gęstość mocy promieniowania laserowego odbitego a tym samym występuje większe zagrożenie dla zdrowia człowieka.


Ochrona przed promieniowaniem laserowym
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2006 str. 8-13

Mgr Piotr Konieczny, Dr Inż. Agnieszka Wolska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono główne zagrożenia optycznym promieniowaniem koherentnym wynikające z pracy z laserami. Autorzy przedstawili wyniki działania autorskiego programu komputerowego "Laser Shield Solver" umożliwiającego obliczanie parametrów osłon laserowych chroniących obsługę przed przypadkową ekspozycją oczu na odbite lub rozproszone promieniowanie laserowe.


Nowe kryteria oceny zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2003 str. 21-24

Dr Inż. Agnieszka Wolska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Przepisy w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, które wejdą w życie w dniu 19 czerwca 200ł r. nakładają obowiązek dokonywania oceny zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym w środowisku pracy według nowych kryteriów. Artykuł przedstawia te kryteria oraz różnice między obowiązującymi dotychczas a nowymi, a także wyjaśnia pewne aspekty, które mogą wyniknąć z błędnej interpretacji nowych kryteriów.


Ocena zagrożenia promieniowaniem nadfioletowym na wybranych stanowiskach pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2002 str. 9-12

Dr Inż. Agnieszka Wolska, Mgr. Inż. Andrzej Pawlak Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy

Wartykule przedstawiono naturalne oraz sztuczne źródła promieniowania nadfioletowego oraz omówiono skutki biologiczne jakie ono wywołuje w organizmie człowieka (skóra i oczy). Podano aktualnie obowiązujące najwyższe dopuszczalne wartości skuteczne napromienienia erytemalnego i koniunktywalnego. Następnie przedstawiono wyniki pomiarów promieniowania nadfioletowego na różnych stanowiskach pracy, gdzie występuje intensywne promieniowanie nadfioletowe ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk spawalniczych oraz dokonano oceny zagrożenia pracowników tym promieniowaniem.


Metody oceny skuteczności preparatów chroniących przed promieniowaniem ultrafioletowym
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2002 str. 21-24

Mgr. Inż. Joanna Kurpiewska, Dr Krzysztof Benczek Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy

Promieniowanie UV, zwłaszcza w zakresie UVA i UVB silnie oddziałuje na skórę ludzką. Jedną z metod ochrony skóry przed tymi zakresami promieniowania jest stosowanie filtrów ochronnych zawartych w preparatach promieniochronnych -kremach, żelach i emulsjach.Wartykule przedyskutowano stosowane metody badania, oznaczania i klasyfikacji preparatów chroniących przed UVA i UVB.


Weryfikacja wartości NDN dla promieniowania optycznego
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2001 str. 25-28
Kontaktowe ochrony oczu przy źródłach promieniowania laserowego
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2001 str. 7-10

Mgr. Inż. Grzegorz Owczarek, Dr Zygmunt Kubacki, Mgr. Inż. Adam Pościk Centralny Instytut Ochrony Pracy