O Instytucie

Sfery działalności

Informacje podstawowe

Miło nam poinformować, że Minister Edukacji i Nauki przyznał
DECYZJĄ NR 333/209/2022 Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy
– Państwowemu Instytutowi Badawczemu
w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

KATEGORIĘ NAUKOWĄ A

Instytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka.

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

Rozwiń/Zwiń

Do zakresu działania Instytutu należy

  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz realizacja innych zadań ustalonych dla Instytutu przez Radę Ministrów w programach wieloletnich
  • prowadzenie innych niż określone w pkt. 1 badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także wdrażanie ich wyników do praktyki w celu eliminacji lub ograniczenia przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
  • upowszechnianie wyników ww. prac, przez wydawnictwa, publikacje, konkursy, wystawy, konferencje naukowe, sympozja i seminaria,
  • podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych,
  • tworzenie programów i pomocy edukacyjnych dla systemu edukacji narodowej oraz prowadzenie szkoleń i kształcenia podyplomowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
  • opracowywanie i opiniowanie standardów w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także warunków przestrzegania tych standardów,
  • prowadzenie certyfikacji w zakresie uzyskanych akredytacji, a także certyfikacji innych wyrobów lub usług związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wykonywanie badań laboratoryjnych do celów certyfikacji,
  • prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, własności przemysłowej i intelektualnej oraz współpracy naukowej z wiodącymi ośrodkami w kraju i za granicą,
  • opracowywanie analiz, ocen i ekspertyz,
  • wykonywanie innych zadań zlecanych przez organ nadzorujący.

Instytut jest państwową jednostką organizacyjną wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym. Posiada osobowość prawną. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska. Instytut zatrudnia obecnie ok. 250 osób, z czego 68 - to pracownicy naukowi. W grupie tej profesorowie stanowią 19%, adiunkci - 57%, a asystenci - 24%.