Logotypy patronów kampanii

KONKURS


Konkurs Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Tematyka tegorocznego Konkursu dotyczy zarządzania problemem zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w pracy


Jaki jest cel Konkursu Dobrych Praktyk?
  1. identyfikowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp)
  2. pokazanie korzyści wynikających ze stosowania najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
  3. docenienie przedsiębiorstw i specjalistów zaangażowanych w zapobieganie zagrożeniom związanym z pracą.

Jaki jest temat Konkursu w latach 2020-2022?

Konkurs jest organizowany w ramach kampanii „Dźwigaj z głową”. Dąży ona do wzrostu wiedzy i świadomości w zakresie schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą, zapobiegania tym problemom oraz leczenia, rehabilitacji i powrotu do pracy.


Jakie rozwiązania można zgłaszać do Konkursu?
  1. wskazujące na aktywne zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu pracy i skuteczne zarządzanie tym problemem
  2. wykazujące podejście holistyczne, oparte na przemyślanej strategii postępowania
  3. charakteryzujące się udziałem wszystkich zainteresowanych stron: pracodawców, kadry kierowniczej, pracowników, ich przedstawicieli i organizacji związkowych
  4. mogące stanowić wzór do naśladowania dla innych firm i organizacji
  5. już wdrożone, skutkujące mierzalnymi, trwałymi efektami.

Uwaga: rozwiązania zgłaszane do Konkursu nie mogą mieć charakteru komercyjnego i być opracowane dla zysku.


Kto może wziąć udział w Konkursie?

Zapraszamy do składania wniosków wszystkie zainteresowane firmy, organizacje i osoby fizyczne, specjalistów bhp i partnerów społecznych.


Harmonogram Konkursu

Konkurs Dobrych Praktyk ma charakter ogólnoeuropejski, ale jego pierwszy etap odbywa się na poziomie krajowym. Spośród nadesłanych wniosków Jury nagradza 3 rozwiązania (I, II i III miejsce) oraz dodatkowo może przyznać 3 wyróżnienia. Wytypowane przez Jury rozwiązanie zostanie przesyłane do EU-OSHA i weźmie udział w ogólnoeuropejskim etapie Konkursu. Organizatorzy zastrzegają, że rozwiązanie przesłane na poziom ogólnoeuropejski będzie wybierane spośród wszystkich wniosków nagrodzonych i wyróżnionych, i nie musi być tożsame z tym, któremu przyznano pierwsze miejsce na poziomie krajowym.


Rozpoczęcie edycji krajowej: listopad 2020 r.


Termin składania wniosków konkursowych: 20 września 2021 r.


Ogłoszenie wyników na poziomie krajowym: październik 2021 r.


Autorzy wniosków wyróżnionych na poziomie krajowym otrzymają dyplomy uznania i będą zaproszeni do przedstawienia swoich rozwiązań podczas specjalnej konferencji podsumowującej Konkurs Dobrych Praktyk. Informacje o tych rozwiązaniach i ich autorach będą publikowane w miesięczniku „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka” i na stronach internetowych kampanii „Dźwigaj z głową”.

Ogłoszenie wyników na poziomie ogólnoeuropejskim odbędzie się w kwietniu 2022 r., a dyplomy i nagrody zostaną wręczone podczas europejskiej ceremonii, która odbędzie się w późniejszym terminie w tym samym roku.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych przykładów dobrych praktyk zostaną upowszechnione w całej Europie i opublikowane na stronie internetowej EU-OSHA.


Więcej informacji: ulotka Konkursu (pdf)

Formularz zgłoszenia: do pobrania


Kontakt:
Wioleta Klimaszewska
wioleta.kliamszewska@ciop.pl
+48 22 623 36 77