Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP prowadzi certyfikację osób wpływających w najbardziej znaczący sposób na kształtowanie bezpiecznego środowiska pracy i poziom edukacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

System certyfikacji kompetencji osób został wdrożony w Instytucie pod koniec lat 90.

Działalność w tym zakresie obejmuje certyfikację kompetencji:

 • specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W celu rozszerzenia bazy edukacyjnej, niezbędnej w procesie certyfikowania kompetencji wymienionych grup specjalistów, Ośrodek prowadzi również uznawanie kompetencji jednostek edukacyjnych prowadzących szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz akredytację Regionalnych Ośrodków BHP.

W ciągu lat działalności w tym zakresie oceniono łącznie kompetencje ok. 2 tys. osób, w tym przyznano ok. 1 tys. certyfikatów kompetencji.

Możliwość korzystania z usług Ośrodka mają wszystkie osoby zainteresowane. Stosowany system certyfikacji zapewnia rzetelne prowadzenie procesu certyfikacji i nadzoru nad używaniem certyfikatów kompetencji przez ich posiadaczy.

Przy Ośrodku Certyfikacji działa Rada Zarządzająca w składzie gwarantującym udział wszystkich stron, których interesy wiążą się z procesem certyfikacji, i zapewniającym jego bezstronność. W skład rady wchodzą przedstawiciele: Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz niezależny Ekspert ds. kształcenia dorosłych. Dodatkowo bieżącą działalność merytoryczną Ośrodka wspiera Komitet Techniczny, składający się z odpowiednich ekspertów.

 

Kontakt: 

Specjalista ds. Certyfikacji Osób 
dr Martyna Zarzycka 
tel. (+48 22) 623 46 84 
fax (+48 22) 623 36 93 
e-mail: mazar@ciop.pl 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Madej M., Gacek W.: Weryfikacja kompetencji ekspertów oceniających realizację projektów inwestycyjnych i doradczych ZUS, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 6(573), s. 24-25
 • Dąbrowski M., Dźwiarek M., Gacek W., Jankowska E., Krzyśków B., Mikulski W., Roman-Liu D., Pośniak M., Tokarski T.: Zagrożenia wypadkami przy pracy oraz zapobieganie im podczas przetwórstwa drewna, CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Gacek W.: Nauczanie pierwszej pomocy - podstawowe podtrzymywanie życia, Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2001, 1
 • Gacek W.: System certyfikacji personelu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Rynek Chemiczny, 2001, 1
 • Gacek W.: Pierwsza pomoc, (W: Seria: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy. T.17, Wyd. 3 poprawione), CIOP, Warszawa, 2001
 • Kędzia B., Gacek W.: Certyfikacja kompetencji personelu prowadzącego działalność w dziedzinie kształtowania bezpiecznego środowiska pracy a doskonalenie zintegrowanych systemów zarządzania, (W: Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Inżynieria Jakości. Zarządzanie przez Jakość - TQM, T. 565), Brak, Szczecin, 2001
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Obecnie działalność Ośrodka obejmuje certyfikację kompetencji:

 

 • wykładowców problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • konsultantów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • ekspertów bezpieczeństwa i higieny pracy do spaw oceny realizacji projektów inwestycyjnych i doradczych.

 

Ponadto Ośrodek prowadzi uznawanie kompetencji jednostek edukacyjnych prowadzących szkolenia związane z zapewnieniem kompetencji wymienionych wyżej grup specjalistów.

 

Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP prowadzi niezależną ocenę kompetencji w zakresie posiadania wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012 "Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby". 

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj