Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Dąbrowski M., Dźwiarek M., Gacek W., Jankowska E., Krzyśków B., Mikulski W., Roman-Liu D., Pośniak M., Tokarski T.: Zagrożenia wypadkami przy pracy oraz zapobieganie im podczas przetwórstwa drewna, CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Gacek W.: Pierwsza pomoc, (W: Seria: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy. T.17, Wyd. 3 poprawione), CIOP, Warszawa, 2001
 • Gacek W.: Nauczanie pierwszej pomocy - podstawowe podtrzymywanie życia, Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2001, 1
 • Gacek W.: System certyfikacji personelu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Rynek Chemiczny, 2001, 1
 • Kędzia B., Gacek W.: Certyfikacja kompetencji personelu prowadzącego działalność w dziedzinie kształtowania bezpiecznego środowiska pracy a doskonalenie zintegrowanych systemów zarządzania, (W: Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Inżynieria Jakości. Zarządzanie przez Jakość - TQM, T. 565), Brak, Szczecin, 2001
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Obecnie działalność Ośrodka obejmuje certyfikację kompetencji:

 

 • wykładowców problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
 • specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • specjalistów ds. pomiarów parametrów warunków pracy,
 • auditorów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • konsultantów w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (poza zakresem akredytacji)
 • konsultantów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
  w małych i średnich przedsiębiorstwach (poza zakresem akredytacji).
 • konsultantów regionalnych ośrodków BHP (poza zakresem akredytacji)

Ponadto Ośrodek prowadzi uznawanie kompetencji jednostek edukacyjnych prowadzących szkolenia związane z zapewnieniem kompetencji wymienionych wyżej grup specjalistów.

 

Ośrodek uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w dniu 18 maja 2000 r. i posiada certyfikat akredytacji nr AC 071 z datą ważności do 17 maja 2019 r. Akredytacja ta potwierdza zgodność działalności Ośrodka z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012 "Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby". 

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Utrzymanie i rozwój systemu uznawania kompetencji jednostek edukacyjnych wpływających na kształtowanie warunków pracy w Polsce oraz wsparcie służby bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez utrzymanie i rozwój Sieci Regionalnych Ośrodków BHP
Kierownik projektu - Lek. med. Witold Gacek
Wykonawcy -
zobacz więcej
Utrzymanie i rozwój systemu dobrowolnej certyfikacji kompetencji osób w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy
Kierownik projektu - mgr Maria Madej
Wykonawcy -
zobacz więcej
Rozwój i utrzymanie kompetencji jednostki certyfikującej systemy zarządzania
Kierownik projektu - mgr Ewelina Wrzaszcz
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj