Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP prowadzi certyfikację osób wpływających w najbardziej znaczący sposób na kształtowanie bezpiecznego środowiska pracy i poziom edukacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

System certyfikacji kompetencji osób wdrożono w Instytucie pod koniec lat 90., po czym uzyskano akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Obecnie akredytowana działalność w tym zakresie obejmuje certyfikację kompetencji:

 • wykładowców i specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poza zakresem akredytacji prowadzona jest certyfikacja kompetencji innych grup ekspertów. 
W celu rozszerzenia bazy edukacyjnej, niezbędnej w procesie certyfikowania kompetencji wymienionych grup specjalistów, Ośrodek prowadzi również uznawanie kompetencji jednostek edukacyjnych prowadzących szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz akredytację Regionalnych Ośrodków BHP.

W ciągu lat działalności w tym zakresie oceniono łącznie kompetencje ok. 2 tys. osób, w tym przyznano ok. 1 tys. certyfikatów kompetencji.

Możliwość korzystania z usług Ośrodka mają wszystkie osoby zainteresowane. Stosowany system certyfikacji zapewnia rzetelne prowadzenie procesu certyfikacji i nadzoru nad używaniem certyfikatów kompetencji przez ich posiadaczy.

Przy Ośrodku Certyfikacji działa Rada Zarządzająca w składzie gwarantującym udział wszystkich stron, których interesy wiążą się z procesem certyfikacji, i zapewniającym jego bezstronność. W skład rady wchodzą przedstawiciele: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, związków zawodowych,  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, uczelni, przedsiębiorstw oraz jednostek edukacyjnych. Dodatkowo bieżącą działalność merytoryczną Ośrodka wspiera Komitet Techniczny, składający się z odpowiednich ekspertów.

Kontakt: 
Kierownik Ośrodka
lek. med. Witold Gacek 
tel. (+48 22) 623 46 84 
e-mail: ockp@ciop.pl 

Specjalista ds. Certyfikacji Osób 
mgr Maria Madej 
tel. (+48 22) 623 46 45 
fax (+48 22) 623 36 93 
e-mail: mamad@ciop.pl 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Madej M., Gacek W.: Weryfikacja kompetencji ekspertów oceniających realizację projektów inwestycyjnych i doradczych ZUS, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 6(573), s. 24-25
 • Madej M., Gacek W.: Weryfikacja kompetencji ekspertów oceniających realizację projektów inwestycyjnych i doradczych ZUS, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 6(573), s. 24
 • Dąbrowski M., Dźwiarek M., Gacek W., Jankowska E., Krzyśków B., Mikulski W., Roman-Liu D., Pośniak M., Tokarski T.: Zagrożenia wypadkami przy pracy oraz zapobieganie im podczas przetwórstwa drewna, CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Gacek W.: System certyfikacji personelu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Rynek Chemiczny, 2001, 1
 • Gacek W.: Nauczanie pierwszej pomocy - podstawowe podtrzymywanie życia, Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2001, 1
 • Gacek W.: Pierwsza pomoc, (W: Seria: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy. T.17, Wyd. 3 poprawione), CIOP, Warszawa, 2001
 • Kędzia B., Gacek W.: Certyfikacja kompetencji personelu prowadzącego działalność w dziedzinie kształtowania bezpiecznego środowiska pracy a doskonalenie zintegrowanych systemów zarządzania, (W: Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Inżynieria Jakości. Zarządzanie przez Jakość - TQM, T. 565), Brak, Szczecin, 2001
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Obecnie działalność Ośrodka obejmuje certyfikację kompetencji:

 

 • wykładowców problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • konsultantów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach (poza zakresem akredytacji),
 • konsultantów regionalnych ośrodków BHP (poza zakresem akredytacji,
 • ekspertów bezpieczeństwa i higieny pracy do spaw oceny realizacji projektów inwestycyjnych i doradczych (poza zakresem akredytacji).

Ponadto Ośrodek prowadzi uznawanie kompetencji jednostek edukacyjnych prowadzących szkolenia związane z zapewnieniem kompetencji wymienionych wyżej grup specjalistów.

 

Ośrodek uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w dniu 18 maja 2000 r. i posiada certyfikat akredytacji nr AC 071. Akredytacja ta potwierdza zgodność działalności Ośrodka z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012 "Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby". 

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP
   Kierownik telefon e-mail
   lek. med. Witold Gacek 46-84 wigac[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   inż. Marlena Kamińska 37-86 makam[at]ciop.pl
   mgr Maria Madej 46-45 mamad[at]ciop.pl
   mgr inż. Ewelina Wrzaszcz 37-86 ewwrz[at]ciop.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Utrzymanie i rozwój systemu uznawania kompetencji jednostek edukacyjnych wpływających na kształtowanie warunków pracy w Polsce oraz wsparcie służby bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez utrzymanie i rozwój Sieci Regionalnych Ośrodków BHP
Kierownik projektu - lek. med. Witold Gacek
Wykonawcy -
zobacz więcej
Dobrowolna certyfikacja kompetencji osób wpływających na kształtowanie bezpiecznego środowiska pracy
Kierownik projektu - mgr Maria Madej
Wykonawcy -
zobacz więcej
Utrzymanie i rozwój systemu uznawania kompetencji jednostek edukacyjnych wpływających na kształtowanie warunków pracy w Polsce oraz wsparcie służby bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez utrzymanie i rozwój Sieci Regionalnych Ośrodków BHP
Kierownik projektu - Lek. med. Witold Gacek
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj