Więcej informacji o materiałach pomocniczych

 

Materiały pomocnicze z zakresu kultury bezpieczeństwa dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 

"KULTURA BEZPIECZEŃSTWA"
ONLINE
pod adresem: http://kultbezp.ciop.pl


oraz w formie książek i na innych nośnikach


Informacje ogólne o materiałach

W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym powstały materiały pomocnicze dla nauczycieli pn. „Kultura bezpieczeństwa” do nauczania na wszystkich poziomach edukacji szkolnej. Projekt został zrealizowany w ramach programu wieloletniego „Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”

Materiały są zbiorem pomocy edukacyjnych wspierających nauczyciela w procesie kształcenia z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii na wszystkich poziomach krajowego systemu oświatowego:

 

 

Przed przystąpieniem do prac autorskich dokonano szczegółowej analizy już istniejących zapisów programowych dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia, mieszczących się w zadaniach szkoły i uwzględniono je w przygotowanym materiale. Materiały dla szkoły podstawowej i gimnazjum nie wiążą się więc z wprowadzeniem do programu nauczania nowych treści programowych, lecz stanowią pomoc dydaktyczną wspierającą nauczyciela w realizacji treści zawartych w już istniejących zapisach programowych.

Materiał przeznaczony dla szkół ponadpodstawowych jest związany z ostatnim bardzo ważnym etapem procesu nauczania, czyli przygotowaniem do przejścia od szkoły do pracy. Treści adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych są bliżej związane z przyszłą pracą zawodową. Ze względu na różnorodność szkół i poziomów kształcenia ponadpodstawowego nie można było zastosować zasady „wpisania” kształcenia w istniejące obciążenia programowe. Przygotowano jeden program i materiały edukacyjne dla wszystkich typów szkół. Przyjęto założenie, że zrealizowanie tego programu (zaplanowane indywidualnie w poszczególnych szkołach) pozwoli na podstawowe przygotowanie absolwentów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Autorzy

Konstrukcja i treść materiału są efektem współpracy Instytutu z 25 osobową grupą autorską złożoną z nauczycieli reprezentujących wszystkie typy szkół. Zespół powstał przy współudziale kuratoriów oświaty.

Koncentracja uwagi na wychowaniu w zakresie „kultury bezpieczeństwa” wydawała się autorom ważna ze względu na to, że wypadki nadal są główną przyczyną śmierci wśród dzieci oraz nastolatków, a ryzyko wypadku wśród młodych pracowników w wieku miedzy 18 a 24 rokiem życia jest większe od przeciętnego o 1,4 razy. Od lat niepokoją też informacje o liczbie wypadków i stanie bezpieczeństwa w środowiskach uczniowskich w Polsce.

Konstrukcja materiałów

Materiałom nadano strukturę modułową, stwarzającą możliwości elastycznego korzystania z treści. W strukturze modułu znajdują się jednostki lekcyjne, dla których opracowano kompletne narzędzia edukacyjne wraz ze wskazówkami metodycznymi dla nauczyciela i ucznia.

Weryfikacja materiałów

W roku szkolnym 2003/2004 materiały zostały zweryfikowane w 49 szkołach. Zgłoszone uwagi i nowe propozycje dotyczące treści, metodyki nauczania jak i zaproponowanych narzędzi edukacyjnych zostały uwzględnione w końcowej redakcji materiału.

 

 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "