Więcej informacji o materiałach pomocniczych

 

Materiały pomocnicze z zakresu kultury bezpieczeństwa dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 

"KULTURA BEZPIECZEŃSTWA"
ONLINE
pod adresem: http://kultbezp.ciop.pl


 

Materiały edukacyjne „Kultura bezpieczeństwa” zostały opracowany w ramach zrealizowanego w CIOP-PIB programu wieloletniego „Dostosowane warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”.

 

 

Materiały są zbiorem pomocy dydaktycznych wspierających nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w procesie kształcenia z zakresu bezpiecznych zachowań w różnych środowiskach życia i pracy. W większości przypadków treści materiałów pokrywają się z treściami programowymi różnych przedmiotów np. biologia, fizyka, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa oraz z treściami przedmiotów zawodowych.

Materiały dają możliwość elastycznego wyboru i wykorzystania treści, które wynikają z potrzeb dydaktycznych w danej szkole i klasie. Mają pomóc w kształtowaniu bezpiecznych zachowań i prozdrowotnych postaw uczniów oraz w przygotowaniu ich do wejścia w świat pracy.

Treści materiałów są zorganizowane w kila tematycznych modułów i dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów na danym etapie kształcenia. Treści modułów podzielone są na lekcje. Lekcje zawierają plan zajęć, materiał pomocniczy dla nauczyciela, materiał pomocniczy dla ucznia, ćwiczenia z rozwiązaniami.

 

 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "