Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

XII Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu NOISE CONTROL'01

24-26 września 2001 r. Organizatorami Konferencji byli: Centralny Instytut Ochrony Pracy, Instytut Techniki Budowlanej, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej, Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Akustyczne. Patronat nad Konferencją objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej - Longin Komołowski, Minister Nauki i Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych - Andrzej Wiszniewski, Główny Inspektor Pracy - Tadeusz Zając oraz Minister Środowiska - Antoni Tokarczuk Sponsorami Konferencji byli: Ministerstwo Gospodarki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, BRÜEL & KJAER oraz Spółdzielnia Usług Techniczno-Handlowych i Wdrożeń ORPEL Celem Konferencji była popularyzacja najnowszych osiągnięć związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami zwalczania hałasu i drgań mechanicznych. Konferencja była przeznaczona dla osób zajmujących się tą problematyką w badaniach podstawowych, szkoleniach, zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, doradztwie technicznym, w pracach legislacyjnych i normalizacyjnych dotyczących ochrony środowiska pracy i środowiska naturalnego, a także w działaniach z zakresu oceny zgodności maszyn i urządzeń oraz środków ochrony indywidualnej. W Konferencji uczestniczyły 93 osoby z kraju i z zagranicy (Australia, Holandia, Niemcy, Słowacja, Wielka Brytania, USA), zajmujące się problematyką zwalczania hałasu i drgań wibroakustycznych. Uczestnicy Konferencji reprezentowali między innymi instytuty naukowo-badawcze, wyższe uczelnie oraz przedsiębiorstwa. Ponadto dużą grupę stanowili przedstawiciele Okręgowych Inspektoratów Pracy z całego kraju oraz producentów i dystrybutorów aparatury pomiarowej i wyrobów dla ochrony przed hałasem i drganiami. Konferencji towarzyszyło dziesiąte spotkanie grupy roboczej WG3 pn. "Danger signals and speech communication in noisy environments" Komitetu Technicznego ISO/TC159/SC5. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Holandii, Wielkiej Brytanii i Polski (pracownik CIOP), którzy również aktywnie uczestniczyli w obradach Konferencji. W ramach spotkania grupy kontynuowano prace nad normą ISO 7731 dotyczącą akustycznych metod projektowania sygnałów bezpieczeństwa, normą ISO 9921 dotyczącą akustycznych zasad projektowania ostrzegawczych systemów słownych i komunikacji słownej w warunkach hałasu przemysłowego i hałasu występującego w miejscach publicznych oraz raportem technicznym ISO/TR,wersja 6 pn. Ergonomics - Construction and application of tests for speech technology systems, dotyczącym metod oceny jakości i testowania urządzeń automatycznego rozpoznawania mowy i syntezy mowy dla komunikacji z maszynami, urządzeniami i systemami informacyjnymi. Zagraniczni uczestnicy spotkania podkreślali aktywność Polski, w tym CIOP w europejskich pracach normalizacyjnych i ujednolicaniu norm polskich z normami europejskimi oraz postęp prac w oficjalnym tłumaczeniu norm z zakresu ochrony przed hałasem i wibracjami na język polski.