01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Ramowe wytyczne - przystosowanie środowiska pracy
dla osób z niepełnosprawnością

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

Serwis wykonany na podstawie publikacji opracowanych i wydanych w ramach projektu
nr POKL.01.03.06-00-070/12 pn. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.6, współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji

Przystosowywanie środowiska pracy
do potrzeb osób niepełnosprawnych
z wykorzystaniem Ramowych wytycznych

Architektoniczne projektowanie obiektów i pomieszczeń pracy

Oświetlenie
i sygnalizacja wizualna
Akustyka pomieszczeń
i sygnalizacja dźwiękowa
Pola i promieniowanie
elektromagnetyczne

Obciążenie fizyczne pracownika
i przestrzenna organizacja
stanowiska pracy

Bezpieczeństwo użytkowania
maszyn i innych urządzeń
technicznych