Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "

 
Szkolenia okresowe BHP

 

Szkolenia okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

 

 
Terminy na rok 2023:
 27 listopada- 1 grudnia 2023
 11-15 grudnia 2023 (szkolenie odwołane)
 
Terminy na rok 2024:
22-26 stycznia
19-23 lutego
18-22 marca
22-26 kwietnia
20-24 maja
10-14 czerwca
23-27 września
21-25 października
18-22 listopada
9-13 grudnia

   

Koszt szkolenia: 1300 zł 
Na wymienioną cenę szkolenia składa się koszt przeprowadzenia wykładów i zajęć praktycznych, materiały dla słuchacza, obiady, przerwy kawowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Należność za szkolenie dokonywana jest na podstawie faktury przelewowej z 14 dniowym terminem płatności liczonej od daty zakończenia usługi

Miejsce: CIOP - PIB 

Szczegółowe informacje ()

Program szkolenia ()

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE ()


Problematyka: (nowe informacje, zmiany) 
Prawna ochrona pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem. Analiza przyczyn wypadków przy pracy. Analiza kosztów wypadków przy pracy. Psychofizjologiczne uwarunkowania zdolności do pracy w różnych porach doby. Psychospołeczne uwarunkowania stresu w pracy. Organizacja pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Ocena zgodności maszyn i urządzeń oraz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Zagrożenia mechaniczne. Hałas. Czynniki chemiczne. Drgania mechaniczne. Aerozole. Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy. Zagrożenia elektromagnetyczne. Energia elektryczna i elektryczność statyczna. Mikroklimat środowiska pracy. Środki ochrony indywidualnej. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe. Pierwsza pomoc i organizacja ratownictwa przemysłowego. 

Zakwaterowanie 

 

 

Szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

 

 
Terminy na rok 2023:
 27-29 listopada 2023
 11-13 grudnia 2023 (szkolenie odwołane)
 
Terminy na rok 2024:
22-24 stycznia
19-21 lutego
18-20 marca
22-24 kwietnia
20-22 maja
10-12 czerwca
23-25 września
21-23 października
18-20 listopada
9-11 grudnia

Koszt szkolenia: 800 zł 
Na wymienioną cenę szkolenia składa się koszt przeprowadzenia wykładów i zajęć praktycznych, materiały dla słuchacza, obiady, serwis kawowy i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Należność za szkolenie dokonywana jest na podstawie faktury przelewowej z 14 dniowym terminem płatności liczonej od daty zakończenia usługi

Miejsce: CIOP - PIB 

Szczegółowe informacje (

Program szkolenia (

 


 KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE ()


Zakwaterowanie 

 

Szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych z wykorzystaniem technologii e-learning

 

Koszt kursu: 100 zł

 

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy  z wykorzystaniem technologii e-learning

 
Koszt kursu: 110 zł 


 

Dane niezbędne do dokonywania opłat:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 
Ul. Czerniakowska 16 
00-701 Warszawa 
NIP: 525-000-82-70 


KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE ()

 Kontakt:

Centrum Edukacyjne 

mgr Marta Kalinowska
e-mail: makal@ciop.pl
tel. 623-36-76