01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ


Czym są środki ochrony indywidualnej? - WPROWADZENIE

Według dyrektywy 89/656/EWG pojęcie "indywidualne wyposażenie ochronne" oznacza każdy sprzęt przeznaczony do używania lub noszenia przez pracownika w celu jego ochrony przed zagrożeniami, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo i higienę pracy, jak również wszelkie wyposażenie dodatkowe użyte w tym celu.

Definicja środków ochrony indywidualnej określona w Rozporządzeniu Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/425 jest szersza i obejmuje również wyposażenie przeznaczone do użytku pozazawodowego, m.in. stosowane podczas uprawiania sportu i rekreacji.

Więcej informacji
Statystyka wypadków
przy pracy
Stosowanie środków ochrony indywidualnej
Wymagania prawne
dotyczące środków
ochrony indywidualnej
Ogólne zasady doboru
środków ochrony
indywidualnej w Polsce