Stosowanie środków ochrony indywidualnej

 

STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 

OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW W ZAKRESIE STOSOWNIA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDULANEJ

 

1. Bezpłatne udostępnianie

 

W Polsce środki ochrony indywidualnej powinny być udostępniane bezpłatnie przez pracodawcę.

2.      Środki ochrony indywidualnej stosowane przez pracowników muszą:

a) być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować samo w sobie zwiększania ryzyka (patrz zasady doboru środków ochrony indywidualnej);

b) odpowiadać warunkom panującym na danym stanowisku pracy;

c) odpowiadać wymaganiom ergonomicznym i wymaganiom zdrowotnym pracownika;

d) być dopasowane do użytkownika w każdy niezbędny sposób.

 

W sytuacji występowania wielu zagrożeń, gdy istnieje konieczność jednoczesnego używania więcej niż jednego zestawu indywidualnego wyposażenia ochronnego, zestawy te muszą nadawać się do regulacji bez zmniejszania przy tym ich właściwości ochronnych przed zagrożeniami, o których jest mowa.

Warunki używania indywidualnego wyposażenia ochronnego, a w szczególności okres, w którym jest noszone, powinny być określone w zależności od stopnia zagrożenia, częstotliwości narażenia na ryzyko, szczególnych cech stanowiska pracy każdego pracownika i skuteczności działania takiego wyposażenia.

3.      Środki ochrony indywidualnej są z zasady przeznaczone do osobistego użytku.

Jeśli okoliczności wymagają, aby indywidualne wyposażenie ochronne było używane przez więcej niż jedną osobę, należy podjąć stosowne działania w celu zapewnienia, aby takie użytkowanie nie stwarzało żadnych problemów zdrowotnych lub higienicznych dla różnych użytkowników.

 

4.      Informowanie pracowników

 

W ramach przedsiębiorstwa i/lub zakładu powinny istnieć odpowiednie informacje o środkach ochrony indywidualnej. Wszystkie podejmowane działania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w przypadku używania przez nich indywidualnego wyposażenia ochronnego w miejscu pracy należy konsultować z pracownikami i/lub ich przedstawicielami.

Pracodawca przed zastosowaniem środków powinien poinformować pracowników o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić ich będzie używanie tych środków.

 

5.     Konsultacje i współudział pracowników

 • Konsultacje z pracownikami i/lub ich przedstawicielami oraz ich udział w przeprowadzaniu zmian w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią wymóg prawa (art. 11 dyrektywy 89/391/EWG)

6.      Konserwacja i wymiana środków ochrony indywidaulnej

Pracodawca powinien zapewnić prawidłowe działanie i nienaganny stan higieniczny środków ochrony indywidualnej poprzez przeprowadzanie niezbędnych działań naprawczych i konserwację (np. pranie) oraz wymianę zużytych części.

 

7.      Szkolenia i pokazy użytkowania

 

   • Pracodawca organizuje odpowiednie szkolenia i, jeśli istnieje taka konieczność, pokazy  użytkowania środków ochrony indywidualnej.
   • Środki ochrony indywidualnej mogą być używane jedynie zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z wyjątkiem szczególnych przypadków.
   • Instrukcja obsługi musi być zrozumiała dla pracownika.

 

8.     Konsultacje i współudział pracowników

 • Konsultacje z pracownikami i/lub ich przedstawicielami w zakresie doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej stanowią wymóg prawa (art. 11 dyrektywy 89/391/EWG)