Środki ochrony indywidualnej
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
   

Zastosowania środków ochrony indywidualnej

 

 

Środki ochrony skóry zabezpieczające przed wodą oraz wodnymi roztworami detergentów, kwasów i zasad
"Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy" 79/2014 str. 151-160

Joanna Kurpiewska, Jolanta Liwkowicz

W artykule omówiono wpływ pracy w środowisku wilgotnym na skórę ludzką oraz zawody, w których takie narażenie istnieje. Środki ochrony skóry – hydrofobowe kremy barierowe mogą być stosowane w profilaktyce dermatoz zawodowych spowodowanych wodą.
Przedstawiono także opracowane w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym  techniczne  metody  badania właściwości barierowych sześciu dostępnych na rynku hydrofobowych środków ochrony skóry.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane preparaty mają zróżnicowane właściwości ochronne. Ponieważ oprócz produktów o dobrej jakości chroniących skórę, w sprzedaży znajdują się produkty mało wartościowe, opracowane metody pozwalają na dobór do stosowania na stanowiskach pracy preparatów o najlepszych właściwościach ochronnych.
Opracowane metody badania hydrofobowych środków ochrony skóry zapisano w formie procedur analitycznych, które zamieszczono w Załączniku.Praktyczne aspekty stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego przed zagrożeniami biologicznymi. Uregulowania prawne i analiza badań ankietowych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 8/2021 str. 10-15

dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka dr Małgorzata Okrasa Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Występowanie zagrożeń biologicznych w środowisku pracy i życia często powoduje konieczność zastosowania odpowiedniego sprzętu ochrony układu oddechowego. Wymaga to znajomości zarówno podstawowych zagadnień wynikających z prawodawstwa UE, jak i specyfiki doboru tego sprzętu z uwzględnieniem jego klasy ochronnej i czasu bezpiecznego stosowania. W tym względzie pomocna będzie powszechnie dostępna i prosta w obsłudze aplikacja mobilna, przeznaczona do doboru i monitorowania czasu stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego przez indywidualnych użytkowników. W artykule opisano w sposób syntetyczny podstawowe wymagania prawne wobec sprzętu ochrony układu oddechowego oraz wyniki badań ankietowych dotyczące doświadczeń użytkowników takiego sprzętu oraz ich oczekiwań co do funkcjonalności aplikacji. Przedstawiono też ogólne założenia do opracowania aplikacji.

 

DOI: 10.5604/01.3001.0015.2296Przestrzenie powietrzne pod odzieżą – ich pomiar i wpływ na poziom ciepłochronności
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2021 str. 22-25

dr inż. MAGDALENA MŁYNARCZYK , dr JOANNA ORYSIAK Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Wymiana ciepła w układzie odzież – źródło ciepła zależy w dużej mierze od izolacyjności cieplnej odzieży. Jest to podstawowy parametr opisujący użyty zestaw odzieży, na który składa się opór cieplny poszczególnych warstw odzieży. Uwzględnia on także występujące pomiędzy warstwami pustki powietrza, których występowanie związane jest ze stopniem dopasowania odzieży do sylwetki użytkownika. Rozmiar powstałych pustek powietrza może być analizowany za pomocą technik skanowania 3D. W artykule przedstawiono problem występowania pustek powietrza (a więc pośrednio stopnia dopasowania odzieży do sylwetki) i ich znaczenie.

 

 

DOI: 10.5604/01.3001.0014.8321Ocena modeli elementów obuwia ochronnego wykonanych z materiałów antywibracyjnych – wyniki badań własnych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2021 str. 24-27

mgr inż. MAŁGORZATA REJMAN , mgr inż. JACEK ZAJĄC , dr inż. PIOTR KOWALSKI Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Materiały antywibracyjne są od lat z powodzeniem stosowane w środkach ochrony indywidualnej, chroniących organizm przed drganiami przenoszonymi przez kończyny górne. Jednak w przypadku ochron indywidualnych przeznaczonych do redukcji drgań działających na człowieka w sposób ogólny (przenikających przez stopy, miednicę, plecy lub boki) rynek nie oferuje praktycznie żadnych rozwiązań. Jednym ze sposobów ochrony przed drganiami ogólnymi przenoszonymi przez stopy może być obuwie o właściwościach redukujących drgania. Zastosowanie materiałów antywibracyjnych w podpodeszwach bądź wyściółkach takiego obuwia może zmniejszyć transmisję drgań ze źródła do  organizmu pracownika.

W artykule przedstawiono opracowaną w CIOP-PIB metodę oceny przenoszenia drgań mechanicznych przez elementy konstrukcyjne podeszwy (podpodeszwy, wyściółki) do zastosowania w obuwiu jako ochrony indywidualnej przed drganiami ogólnymi przenoszonymi przez stopy. Omówiono również wyniki przeprowadzonych badań modeli wyściółek/podpodeszew.

 

DOI: 10.5604/01.3001.0014.6644

 

 Odzież ciepłochronna w aspekcie zmian wymagań w normie PN-EN 342
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 11/2020 str. 10-13

dr inż. MAGDALENA MŁYNARCZYK, dr inż. ANNA DĄBROWSKA

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikowi bezpieczne warunki pracy. W przypadku narażenia pracownika na szkodliwe oddziaływanie środowiska zimnego, pracodawca musi zapewnić mu odpowiednio dobraną ciepłochronną odzież, spełniającą wymagania zapisów normy PN-EN 342:2018-01.

Z uwagi na istotne zmiany, jakie zostały wprowadzone w nowym wydaniu wymienionego dokumentu, w szczególności w aspekcie metodyki badań izolacyjności cieplnej z wykorzystaniem manekina termicznego, w artykule zamieszczono informacje nt. różnic pomiędzy wydaniami normy PN-EN 342 z 2006 r. oraz 2018 r. Wyjaśniono również pojęcia związane z oceną skuteczności ochrony odzieży przed zimnem.

 

DOI: 10.5604/01.3001.0014.4995Nowe wymagania w zakresie parametrów ergonomicznych sprzętu ochrony układu oddechowego
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 10/2020 str. 22-25

mgr inż. KRZYSZTOF MAKOWSKI Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono propozycje rozszerzenia i zmian zakresu badań parametrów sprzętu ochrony układu oddechowego, mających bezpośrednie przełożenie na ergonomię jego stosowania. Uwzględniono badania eksploatacyjne, opór oddychania, zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym i ograniczenie pola widzenia. Zaproponowano wprowadzenie nowego parametru – pracy oddychania, która ma bezpośrednie przełożenie na podział sprzętu na klasy związane z ciężkością prac, dla których dany typ sprzętu jest przeznaczony. Zaproponowano również listę kontrolną umożliwiającą obecnym użytkownikom sprzętu ochrony układu oddechowego weryfikację podstawowych elementów wpływających na komfort użytkowania tego sprzętu. 

 

DOI: 10.5604/01.3001.0014.4473Półmaski filtrujące do ochrony przed smogiem
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2018 str. 8-13

dr hab. inż. Agnieszka Brochocka dr Małgorzata Pośniak dr Jolanta Skowroń Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Komercyjnie dostępne półmaski filtrujące przeznaczone do ochrony przed smogiem  nie spełniają  wymagań ochrony przed aerozolami (pyłami, dymami), a tym bardziej przed substancjami chemicznymi występującymi w smogu; często  nie są  też oznakowane znakiem CE. W artykule podano wymagania prawne oraz przedstawiono podstawowe metody oceny skuteczności takiej półmaski, ponieważ ma ona być produktem  bezpiecznym dla potencjalnego użytkownika. Omówiono  wpływ konstrukcji półmaski na jej parametry ochronne i użytkowe. Ważne jest zastosowanie odpowiedniej półmaski  filtrującej oznaczonej znakiem CE podczas występowania w powietrzu atmosferycznym smogu.Preferencje strażaków w odniesieniu do odzieży spodniej i bielizny – wyniki badań ankietowych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2018 str. 14-17

dr hab. inż. Grażyna Bartkowiak Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy mgr inż. Pamela Miśkiewicz Politechnika Łódzka

Osoba wykonująca zawód strażaka narażona jest na działanie czynników gorących występujących pod postacią np. płomienia lub gorących przedmiotów i powierzchni, związanych ze środowiskiem pracy. W wyniku połączenia odzieży ochronnej i wysiłku fizycznego w gorącym mikroklimacie pracy powstaje niekorzystny stan hydrotermiczny pod odzieżą, wywołujący dyskomfort cieplny. Zwiększenie komfortu oraz bezpieczeństwa strażaków można uzyskać między innymi poprzez prawidłowo dobraną bieliznę/odzież spodnią, mając na uwadze wytworzenie jej z materiałów wspomagających odbieranie potu, pary wodnej i ciepła, ograniczającą akumulację ciepła.

W celu uzyskania informacji na temat odzieży spodniej i bielizny najczęściej stosowanej pod odzieżą ochronną oraz poznania preferencji i oczekiwań w tym zakresie, przeprowadzono badania ankietowe wśród strażaków, którzy podczas akcji przeciwpożarowych narażeni są na działanie czynników gorących.Kaski sportowo-rekreacyjne – konstrukcja i wymagania norm
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 8/2018 str. 8-11

dr inż. Marcin Jachowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

W czasie uprawiania sportu i rekreacji człowiek jest narażony na szereg zagrożeń. Do najbardziej  niebezpiecznych należą urazy głowy. Podczas jazdy na rowerze, deskorolce, nartach czy snowboardzie nie jesteśmy w stanie całkowicie ich wyeliminować. Do ochrony głowy stosuje się różnego rodzaju kaski ochronne dobrane odpowiednio do występujących zagrożeń. Konstrukcja tego sprzętu nieustannie zmienia się i ewoluuje. Stosowane są nowe materiały i rozwiązania techniczne, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkownika i komfortu użytkowania. Z tego powodu konieczne staje się zmniejszanie masy i podnoszenie funkcjonalności kasków ochronnych. Takie cele można spełnić jedynie tworząc bardziej wyspecjalizowane konstrukcje przeznaczone nie tylko dokładnie do założonego rodzaju aktywności fizycznej, ale również do warunków, w jakiej się ją uprawia.  

Artykuł zawiera materiał pokazujący podstawowe kaski ochronne i stosowane do ich budowy materiały, a także przegląd konstrukcji kasków sportowo-rekreacyjnych chroniących głowę przed uderzeniami o nieruchome obiekty. Przedstawione zostały także ogólne informacje dotyczące wymagań normatywnych i metod badań tego typu sprzętu.Wymagania funkcjonalne wobec inteligentnej odzieży dla ratowników górskich – wyniki badań własnych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 8/2018 str. 12-15

dr inż. Anna Dąbrowska Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy mgr inż. Pamela Miśkiewicz Politechnika Łódzka

Elektronika w odniesieniu do tekstyliów znajduje najczęściej zastosowanie w specjalistycznej odzieży ochronnej. Daje  możliwość monitorowania czynności życiowych użytkownika oraz poziomu zagrożeń istniejących w jego bezpośrednim otoczeniu. Z uwagi na bardzo niebezpieczne i zmienne warunki pracy inteligentna odzież z pewnością byłaby przydatna dla ratowników górskich. Świadczą o tym wyniki badań ankietowych, omówionych w artykule, dotyczących określenia oczekiwań ratowników górskich w stosunku do inteligentnej odzieży ochronnej, dostosowanej do warunków pracy w trakcie akcji ratowniczych w górach. Badania wykazały potrzebę prowadzenia prac badawczych ukierunkowanych na opracowanie nowej, innowacyjnej odzieży dla ratowników górskich. Spośród wybranych elementów aktywnych największe zastosowanie w niej znajdą czujnik lokalizacji, system chłodzenia/grzania, czujnik stanu fizjologicznego oraz alternatywne źródła energii elektrycznej wspomagające zasilanie np. telefonu komórkowego.Wymagania prawne dotyczące akcesoriów odblaskowych stosowanych przez pieszych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2018 str. 22-24

dr inż. Adam Pościk Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Corocznie w Polsce w wypadkach drogowych ginie ponad 800 pieszych. Jedną z głównych przyczyn tych wypadków jest ich niedostateczna widzialność, szczególnie w warunkach nocnych. Skuteczną metodą poprawy widzialności pracowników wykonujących m.in. remonty dróg oraz pieszych jest zastosowanie przez nich akcesoriów odblaskowych, odbijających światła reflektorów samochodowych w kierunku źródła.
W artykule omówiono wymagania prawne dotyczące wprowadzania do obrotu akcesoriów odblaskowych, ich konstrukcję, ograniczenia w stosowaniu oraz wymagania techniczne określone w normie  europejskiej.Analiza zagrożeń uszkodzeń głowy pracownika podczas powstrzymywania spadania z wysokości
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2018 str. 20-23

dr inż. Krzysztof Baszczyński Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Upadek z wysokości jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń, z jakim stykają się ludzie w środowisku pracy w Polsce. Dotyczy to głównie stanowisk pracy w takich dziedzinach przemysłu jak budownictwo, energetyka, górnictwo, gospodarka magazynowa itp. Jedną z podstawowych metod zabezpieczania pracowników w takich warunkach jest stosowanie indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Wybór ten niesie ze sobą specyficzne zagrożenia związane z działaniem sprzętu podczas powstrzymywania spadania. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń jest uderzenie o elementy stanowiska pracy podczas powstrzymywania spadania połączonego z ruchem wahadłowym. W artykule zaprezentowano warunki powstawania ruchu wahadłowego podczas powstrzymywania spadania z wysokości oraz pozycje jakie może przyjmować wówczas człowiek wyposażony w szelki bezpieczeństwa. Na podstawie wyników badań, w których zastosowano manekin antropomorficzny, oceniono potencjalne skutki uderzenia głową o przeszkodę podczas ruchu wahadłowego. Określono metody zabezpieczenia przed powstawaniem ruchu wahadłowego oraz sposoby łagodzenia skutków zderzenia z przeszkodami w obrębie stanowiska pracy. W artykule przedstawiono podstawowe wymagania dla hełmów ochronnych przeznaczonych do równoczesnego stosowania z indywidualnym sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości.Dobór rękawic do ochrony przez zagrożeniami występującymi przy produkcji i stosowaniu prefabrykatów betonowych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 11/2017 str. 8-12

mgr inż. Paulina Kropidłowska dr hab. inż. Emilia Irzmańska mgr inż. Joanna Kurpiewska dr Paulina Chęsy Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono powszechne zagrożenia, mogące występować przy produkcji i stosowaniu prefabrykatów betonowych. Na podstawie analizy czynności, wykonywanych na różnych stanowiskach pracy, można stwierdzić, że główne zagrożenia związane są z działaniem czynników mechanicznych, termicznych i chemicznych. Na podstawie przyjętego podziału występujących zagrożeń zaproponowano wskazówki doboru rękawic ochronnych.Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochrony indywidualnej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 11/2016 str. 25-28

dr Martin Liedtke kierownik działu „Ergonomia – Fizyczne Czynniki Środowiska”, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Geseztlichen Unfallversicherung (IFA)

W artykule omówiono najważniejsze kwestie zawarte w nowym rozporządzeniu dotyczącym środków ochrony indywidualnej z odniesieniami do dotychczas obowiązującej dyrektywy nr 89/686/EWG. 

19 i 20 stycznia 2016 r. w Parlamencie Europejskim odbyło się pierwsze i jedyne czytanie „Propozycji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochrony indywidualnej i wycofania dyrektywy Rady 89/686/EWG” połączone z głosowaniem. Podstawą głosowania w PE był opublikowany przez Radę Europejską 4 września 2015 r. skonsolidowany tekst, wypracowany w „trilogu”, czyli w trakcie spotkań trójstronnych Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, czyli instytucjami zaangażowanymi w proces ustawodawczy UE. Nieformalne negocjacje w trilogu przed każdorazowym czytaniem pozwalają znacznie skrócić zwykły tryb postępowania ustawodawczego.

Ponieważ PE wprowadzając własne zmiany redakcyjne i niewielkie uzupełnienia, wyraził zgodę na wynegocjowane w trilogu zmiany, rozporządzenie ŚOI — po ocenie zmian wprowadzonych przez Parlament przez Komisję Europejską i Radę — mogło zostać bez zwłoki, 31 marca 2016 r. , opublikowane. Nowe rozporządzenie zastąpiło dyrektywę ŚOI 89/686/EWG. Czynniki zmniejszające skuteczność działania wkładek przeciwhałasowych stosowanych przez pracowników – wyniki badań
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2016 str. 32-35

dr inż. Ewa Kotarbińska Zakład Elektroakustyki, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej mgr inż. Karol Rogowski

Badania były prowadzone w warunkach laboratoryjnych oraz w dwóch zakładach przemysłowych. Indywidualne tłumienie PAR (Personal Attenuation Rating) wkładek przeciwhałasowych było mierzone z wykorzystaniem system pomiarowego VeriPRO, który został opracowany w laboratorium Howard Leight Honeywell Hearing Laboratory. Badano indywidualne tłumienie PAR siedmiu modeli wkładek jednorazowego użytku oraz dwóch modeli wkładek wielokrotnego użytku. Celem badań laboratoryjnych było zmierzenie średnich wartości PAR wkładek nowych, w idealnym stanie technicznym, umieszczanych prawidłowo w przewodach słuchowych osób biorących udział w badaniu. Badania laboratoryjne były prowadzone z udziałem 16 wytrenowanych słuchaczy, którzy byli instruowani jak należy prawidłowo umieszczać wkładki w przewodach słuchowych. Badania w warunkach rzeczywistych były prowadzone z udziałem 152 pracowników, stosujących codziennie wkładki przeciwhałasowe. Pracownicy biorący udział w badaniach nie byli instruowani i umieszczali wkładki w przewodach słuchowych w sposób jaki to robią zazwyczaj. Uzyskane wyniki badań upoważniają do następujących wniosków. Podstawowym czynnikiem powodującym małą skuteczność działania wkładek w warunkach rzeczywistych jest ich złe przyleganie do przewodów słuchowych, spowodowane nieprawidłowym umieszczeniem wkładki w przewodzie lub wyborem niewłaściwego modelu wkładki. Drugim istotnym czynnikiem, w przypadku wkładek wielokrotnego użytku, jest ich zły stan techniczny. Nie obserwowano jakichkolwiek prawidłowości natury ilościowej, które mogłyby stanowić przesłankę do globalnego podejścia i poszukiwania drogą analizy statystycznej poprawek korygujących wartości tłumienia wkładek przeciwhałasowych, które są mierzone w laboratorium w procesie certyfikacji.Komfort użytkowania odzieży ochronnej – wyniki badań ankietowych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2016 str. 18-21

dr inż. Grażyna Bartkowiak mgr inż. Anna Dąbrowska Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy inż. Agnieszka Greszta Politechnika Łódzka

Dzięki odzieży ochronnej, zabezpieczającej pracownika przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących na stanowiskach pracy możliwe jest wykonywanie wielu prac, również niebezpiecznych dla życia i zdrowia zawodów. Jednakże odzież ta niemal zawsze stanowi pewne obciążenie dla organizmu, głównie ze względu na swoją masę, czy rodzaj zastosowanego materiału. Przyczyna obniżonego komfortu może leżeć także w nieprawidłowej konstrukcji odzieży lub niewłaściwym dopasowaniu jej rozmiaru do wymiarów użytkownika, na skutek czego ruchy człowieka  są znacznie utrudnione.

Badania ankietowe wśród 120 pracowników stosujących  na stanowiskach pracy odzież ochronną wskazują, iż 23% zgłosiło problem złego dopasowania odzieży do sylwetki. Taka sama liczba respondentów odczuwała ucisk i niewygodę podczas wykonywania czynności zawodowych,  zaś 8% – narzekało na trudności przy zakładaniu i zdejmowaniu odzieży. Na podstawie wyników badań należy stwierdzić, że istnieje potrzeba opracowania nowych narzędzi badawczych, które pozwoliłyby na kompleksową ocenę ergonomii odzieży ochronnej.Konstrukcja, podstawowe wymagania i metody badań urządzeń kotwiczących umożliwiających przemieszczanie się pracownika na stanowiskach pracy na wysokości
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2016 str. 13-17

dr inż. Krzysztof Baszczyński Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Na wielu stanowiskach pracy usytuowanych na wysokości, w takich  gałęziach przemysłu jak: budownictwo, energetyka, transport, górnictwo itp., od pracownika wymaga się przemieszczania w poziomie. Specyfika wykonywania pracy w takich warunkach wymaga zastosowania specjalnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. W przypadku zastosowania sprzętu indywidualnego najlepszym rozwiązaniem są systemy ochronne składającego się z: podzespołu kotwiczącego umożliwiającego przemieszczanie się w poziomie, podzespołu łącząco-amortyzującego (np. linki bezpieczeństwa z amortyzatorem) i szelek bezpieczeństwa.

Złożoność konstrukcji podzespołów kotwiczących, ich dobór do stanowisk pracy, instalacja oraz użytkowanie wymagają szerszego omówienia, zarówno z punktu widzenia użytkowników jak i producentów. Z tego powodu w artykule przedstawiono podstawowe konstrukcje urządzeń kotwiczących sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz zasady jego działania. Omówiono podstawowe wymagania stawiane urządzeniom oraz ich metody badań, które są zgodne z normą PN-EN 795:2012. Zwrócono uwagę na możliwość równoczesnego stosowania urządzeń kotwiczących przez więcej niż jednego pracownika. Wskazano problemy techniczne związane z wymaganiami i metodami badań tych urządzeń na podstawie dokumentu CEN/TS 16415:2013 oraz dokumentów Proposal for Enquiry i Recommendation for Use Grupy Pionowej VG-11. Sformułowano podstawowe zasady doboru urządzeń kotwiczących do stanowisk pracy na wysokości.Wykorzystanie technik skanowania 3D w celu lepszego dopasowania ŚOI - na przykładzie sprzętu ochrony układu oddechowego
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2016 str. 18-22

dr inż. Rafał Hrynyk b. pracownik naukowy CIOP-PIB prof. dr hab. inż. Iwona Frydrych Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, konsultant naukowy CIOP-PIB dr inż. Agnieszka Cichocka Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej

Środki ochrony indywidualnej zgodne z wymaganiami UE powinny zapewniać ich dopasowanie do wymiarów użytkownika. Projektowanie elementów ŚOI na podstawie uśrednionych wartości zarejestrowanych wymiarów antropometrycznych może skutkować niedopasowaniem wyrobów do większej grupy użytkowników.

 Z tego względu w artykule przedstawiono metodologię projektowania masek lub półmasek ochronnych dopasowanych do określonych typoszeregów użytkowników lub wyrobów przeznaczonych dla indywidualnego klienta. Wykorzystano do tego celu skaner ręczny 3D, którym zmierzono wymiary twarzy populacji 55 ratowników.Ergonomia środków ochrony indywidualnej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2016 str. 27-29

dr inż. Grażyna Bartkowiak mgr inż. Anna Dąbrowska Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Podstawowym celem stosowania środków ochrony indywidualnej (ŚOI), do których należy odzież ochronna, jest zapewnienie ochrony pracownika przed zagrożeniami, które nie mogą być wyeliminowane lub odpowiednio zredukowane za pomocą innych sposobów. Jednakże stosowanie ŚOI może mieć niezamierzony negatywny wpływ na ich użytkowników, który determinuje  wykonywanie określonych zadań i pracy w środowisku zagrożenia, a także wpływa na bezpieczeństwo. Stąd też przy projektowaniu, a następnie doborze środków indywidualnych niezmiernie ważna jest znajomość i uwzględnienie zasad ergonomii, co może  zapewnić ich akceptowalność, a co za tym idzie ich stosowanie.  Z drugiej strony ŚOI wprowadzane na rynek powinny być oceniane pod względem ergonomii, a więc ich wpływu na użytkownika. Jest to szczególnie ważne, gdy stanowią one jedyną ochronę pracownika. Dlatego też znajomość zasad ergonomii jest ważna zarówno podczas projektowania, ale również oceny ŚOI. 

W artykule przedstawiono czynniki, istotne z punktu widzenia ergonomii środków ochrony indywidualnej, które powinny być uwzględnione przy projektowaniu (czynniki antropometryczny, biomechaniczny, termiczny, sensoryczny i psychologiczny).Projektowanie środków ochrony indywidualnej z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2015 str. 24-27

dr inż. Rafał Hrynyk b. pracownik naukowy CIOP-PIB prof. dr hab. inż. Iwona Frydrych Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, konsultant naukowy CIOP-PIB dr inż. Agnieszka Cichocka Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej

W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania skanerów w inżynierii odwrotnej do projektowania i konstrukcji środków ochrony indywidualnej wymagających ścisłego dopasowania do osobnika, w tym przypadku butów oraz masek i półmasek. Przedstawiono modele stóp i twarzy, z których do tej pory korzystano  oraz metodologię postępowania z użyciem opisywanych skanerów.Kategoryzacja środków ochrony indywidualnej na podstawie dyrektywy 89/686/EWG – na przykładzie rękawic i obuwia
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2015 str. 26-29

mgr inż. Agnieszka Stefko Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Prawidłowe zaklasyfikowanie środków ochrony indywidualnej do jednej z trzech kategorii skutkuje wyborem odpowiedniej procedury postępowania podczas oceny zgodności tych wyrobów z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i zdrowia zawartymi w dyrektywie 89/686/EWG przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu na rynek UE. Punktem wyjścia do kategoryzacji środków jest ich przeznaczenie, a tym samym zakres właściwości ochronnych, określony przez producenta. Podstawowym dokumentem, który zawiera informacje na temat kategoryzacji środków ochrony indywidualnej jest wspomniana dyrektywa. Komisja Europejska opracowuje również dokumenty będące wytycznymi do kategoryzacji, które zawierają przykłady kategorii różnych grup środków ochrony indywidualnej, ułatwiając producentom prawidłowy proces klasyfikacji. W artykule zostały omówione zasady kategoryzacji środków ochrony indywidualnej na przykładzie rękawic i obuwia, wskazano źródła informacji na temat kategoryzacji oraz podano przykłady rękawic i obuwia zaliczanych do każdej z trzech kategorii środków ochrony indywidualnej.Sprawdzanie stanu technicznego uprzęży w indywidualnych systemach chroniących przed upadkiem z wysokości
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 10/2013 str. 27-30

dr inż. Krzysztof Baszczyński Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Szelki bezpieczeństwa oraz pasy do nadawania pozycji podczas pracy i zapobiegania rozpoczęciu spadania są przykładami najczęściej stosowanych uprzęży w indywidualnych systemach chroniących przed upadkiem z wysokości. Uprzęże są narażone na działanie niebezpiecznych czynników mechanicznych, chemicznych, termicznych itp., które powodują utratę parametrów ochronnych, co może stanowić istotne zagrożenie dla ich użytkowników. Konieczne jest zatem prowadzenie monitorowania stanu technicznego uprzęży podczas całego okresu ich użytkowania. Kontrole te powinny być prowadzone bezpośrednio przez ich użytkowników oraz specjalnie do tego celu przygotowane osoby.
W artykule wskazano, co i w jaki sposób należy sprawdzać w uprzężach, aby ocenić, czy podczas użytkowania nie utraciły parametrów ochronnych. Przedstawiono również zdjęcia typowych uszkodzeń, które wymagają wycofania sprzętu z dalszego użytkowania oraz metody manualnego sprawdzania poprawności działania części ruchomych. Głównym celem artykułu jest uzupełnienie informacji zawartych w instrukcjach użytkowania dostarczanych wraz ze sprzętem przez jego producentów.Samodzielna kontrola stanu technicznego zatrzaśników w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2013 str. 16-19

Krzysztof Baszczyński

Indywidualne systemy chroniące przed upadkiem z wysokości odgrywają bardzo istotną rolę w zabezpieczaniu ludzi pracujących na stanowiskach, gdzie występuje zagrożenie spadaniem na niższy poziom, szczególnie w takich gałęziach przemysłu, jak budownictwo, energetyka, telekomunikacja, górnictwo. Składniki systemu są połączone ze sobą za pomocą odpowiednich elementów łączących, najczęściej zatrzaśników, powszechnie stosowanych w zakończeniach podzespołów łącząco-amortyzujących. Zatrzaśniki muszą zachowywać odpowiednie właściwości ochronne w czasie całego okresu użytkowania. Pociąga to za sobą konieczność prowadzenia kontroli ich stanu technicznego bezpośrednio przez ich użytkowników oraz specjalnie do tego celu przygotowane osoby w zakładzie pracy. Prowadzenie takiej kontroli wymaga od użytkownika odpowiedniej wiedzy. W artykule wskazano m.in., jakie cechy należy sprawdzać i w jaki sposób ocenić, czy podczas użytkowania sprzęt nie utracił parametrów ochronnych. W niniejszym artykule przedstawiono zdjęcia typowych uszkodzeń, które wymagają wycofania zatrzaśników z dalszego użytkowania.Odzież ochronna do pracy w zimnym środowisku – zasady projektowania i doboru
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2013 str. 8-12

Anna Marszałek Grażyna Bartkowiak

W artykule omówiono znaczenie i właściwości odzieży ciepłochronnej mającej zastosowanie w zimnym środowisku. W szczególności, opisano sposób doboru takiej odzieży oraz związane w tym trudności wynikające z rodzaju wykonywanej pracy, ale również zależne od charakterystyki fizycznej samego użytkownika. Omówiono zagadnienia dotyczące projektowania odzieży do zimnego środowiska.Skuteczność środków ochrony skóry stosowanych przez kosmetyczki – badania ankietowe i dermatologiczne
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2013 str. 13-16

Joanna Kurpiewska Jolanta Liwkowicz Kamila Padlewska

Badania prowadzone w środowisku kosmetyczek wykazały, że zmiany chorobowe występujące na skórze rąk są zjawiskiem częstym. Prawie połowa, bo aż 46% badanych stwierdza, że ich dłonie są przesuszone, 32% uważa, że szorstkie, 12% ankietowanych zaobserwowało łuszczenie, 8% zaczerwienienie, a 2% inne objawy. Po 30 dniach stosowania kremu ochronnego 90% badanych zauważyło znaczną poprawę stanu skóry rąk, 8% uważa, że nastąpiła lekka poprawa. Zastosowanie opracowanych przez CIOP-PIB środków ochrony skóry przez kosmetyczki pozwoliło na znaczne zmniejszenie dolegliwości skóry rąk.Oddziaływanie gorących cząstek powstających podczas spawania na odzież ochronną - nowa metoda badania
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2011 str. 14-16

Mgr Inż. Krzysztof Łężak Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono rolę odzieży w ochronie spawaczy przed działaniem promieniowania cieplnego i gorących cząstek metali powstających w trakcie spawania. Przedstawiono zasadę badania odporności materiałów odzieży dla spawaczy, która jednoznacznie określa właściwości ochronne materiałów dla przypadków, w których ma miejsce trwałe osadzenie się na powierzchni materiału gorącej cząstki i ewentualne przebicie go w wyniku stopienia lub przepalenia.Oznaczanie środków ochrony indywidualnej znakiem CE w zamówieniach publicznych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2011 str. 30-32

Mgr Monika Drygała-Puto Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule zaprezentowane zostały prawne aspekty formułowania w opisie przedmiotu zamówienia publicznego wymagań dotyczących dostarczania przez wykonawców środków ochrony indywidulanej oznakowanych znakiem CE, a także środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom zamówienia w przypadku naruszenia przez zamawiających przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.Ocena właściwego doboru rękawic ochronnych do prac z nożami ręcznymi - badania ankietowe
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2011 str. 14-17

Dr Inż. Emilia Irzmańska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Dr Inż. Katarzyna Majchrzycka Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Mgr Inż. Agnieszka Stefko Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,

W artykule dokonano oceny właściwego doboru rękawic ochronnych do prac z nożami ręcznymi na podstawie ankiet skierowanych do 102 zakładów pracy, m.in. produkcji i przetwórstwa mięsnego, przetwórstwa rybnego, przetwórstwa artykułów z tworzyw sztucznych, firm meblarskich i tapicerskich oraz producentów pieczarek. Ankietowanych pytano o rodzaje rękawic stosowanych przy pracach z nożami ręcznymi w zależności od ryzyka urazów rąk oraz o oznakowanie stosowanych rękawic znakami graficznymi oznaczającymi rodzaj zagrożeń, przed którymi chronią rękawice. Na podstawie wyników badań można wnioskować, że w wielu badanych przypadkach nie zastosowano do ochrony rąk odpowiednich rękawic. Publikacja powstała na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wspólnie przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i Państwową Inspekcję Pracy na terenie działania pięciu Okręgowych Inspektoratów Pracy w Bydgoszczy, Kielcach, Krakowie, Poznaniu i Szczecinie.Ocena skuteczności oraz dobór materiałów barierowych używanych do produkcji odzieży chroniącej przed promieniowaniem nadfioletowym
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2011 str. 18-21

Dr Inż. Grzegorz Owczarek Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Dr Inż. Agnieszka Wolska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Dr Inż. Grażyna Bartkowiak Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Do oceny stopnia ochronności materiałów włókienniczych przed naturalnym promieniowaniem UV służy współczynnik ochrony przed nadfioletem – UPF (ang. Ultraviolet Protective Factor), który w celu bardzo dobrej ochrony przed szkodliwym działaniem naturalnego UV powinien wynosić co najmniej 40. Niestety, nie może on być bezpośrednio zastosowany do określania stopnia ochrony materiałów włókienniczych. Wynika to zarówno z różnic w zakresie widmowym, jak i w rozkładzie widmowym promieniowania słonecznego i emitowanego przez różne źródła sztucznego UV. Biorąc pod uwagę, że wielu pracowników narażonych jest podczas pracy na sztuczne promieniowanie UV, należałoby wyposażyć ich w ubranie robocze wykonane z materiału, który odpowiednio tłumi to promieniowanie. W artykule przedstawiono sposób doboru nowego wskaźnika barierowości odzieży ochronnej przed sztucznym promieniowaniem UV na podstawie opracowanej nowej metody oraz kryteriów oceny ochronności materiałów włókienniczych przed tym promieniowaniem.Odporność materiałów ochronnych na substancje chemiczne - metodyka badania
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2011 str. 32-34

Mgr Inż. Sylwia Krzemińska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono wymagania stawiane materiałom barierowym stosowanym do wytwarzania odzieży, obuwia i rękawic ochronnych na przenikanie substancji chemicznych. Zwrócono uwagę na zachowanie właściwości ochronnych materiałów w warunkach kontaktu wielokrotnego, symulującego w większym stopniu warunki narażenia na chemikaliaWpływ nanoszenia katalizatorów na materiały węglowe - bezpieczne użytkowanie pochłaniaczy par substancji organicznych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2011 str. 27-29

Dr Inż. Agnieszka Brochocka Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Dr Inż. Piotr Pietrowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono wyniki badań reakcji barwnej zmodyfikowanego sorbentu węglowego oraz sorpcji dynamicznej, które polegały na impregnacji sorbentu węglowego R1Ex katalizatorami tlenku metali: pięciotlenkiem jodu oraz dwutlenkiem selenu. Wobec zmodyfikowanych powierzchni przeprowadzono badania reakcji na obecność wybranych par substancji organicznych takich jak: cykloheksan, benzen i toluen. Zbadano także zjawiska adsorpcji par wybranych substancji organicznych w warunkach dynamicznych. Wykazano, że czas ochronnego działania pochłaniaczy jest krótszy po modyfikacji. Jest to wyraźna zależność, obrazująca osłabienie zdolności sorpcyjnych modyfikowanych pochłaniaczy wobec badanych par substancji organicznych.Środki ochrony indywidualnej w programach i narzędziach informatycznych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2011 str. 22-23

Inż. Małgorzata Piętka Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono najnowsze wersje narzędzi informatycznych opracowanych w Instytucie, w których można znaleźć aktualne informacje o środkach ochrony indywidualnej, posiadających wydane przez CIOP-PIB certyfikaty oceny typu WE. Informacje zawarte w tych narzędziach są pomocne pracodawcom w prawidłowym prowadzeniu doboru środków ochrony indywidualnej adekwatnych do zagrożeń występujących na stanowisku pracy.


System elektronicznego monitoringu parametrów środków ochrony indywidualnej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2010 str. 16-18

Mgr Inż. Grzegorz Gralewicz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Dr Inż. Marcin Jachowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Dr Inż. Krzysztof Baszczyński Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat czynników mogących spowodować uszkodzenia w środkach ochrony indywidualnej wykonanych z tworzyw sztucznych. Omówiono także sposób monitorowania wpływu niektórych zjawisk (różnorodność warunków środowiska) na zmianę parametrów ochronnych za pomocą elektronicznego systemu wbudowanego w środki ochrony indywidualnej.


Bezpiecznie na każdym stanowisku pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2010 str. 36-41

Dr Inż. Katarzyna Majchrzycka Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Podstawowym kierunkiem działalności Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB jest prowadzenie prac naukowo-badawczych i rozwojowych oraz celowych o zasięgu krajowym i europejskim, związanych z wdrażaniem innowacyjnych wyrobów, z uwzględnieniem nowych zagrożeń i potrzeb użytkowników. Od 2004 r. Zakład uczestniczy w europejskim systemie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG dotyczącej środków ochrony indywidualnej, jako jednostka notyfikowana nr 1437. Wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową laboratorium do badań środków ochrony indywidualnej umożliwia prowadzenie, poza działalnością naukową, także badań środków ochrony indywidualnej dla potrzeb oceny typu WE. Do najważniejszych, opracowanych w Zakładzie i nagradzanych za innowacyjność, rozwiązań należą: ubiór chroniący przed promieniowaniem mikrofalowym, odzież ochronna z systemem aktywnej termoregulacji, kombinezon asekuracyjno-ochronny, interaktywna odzież spodnia, ubranie strażackie z tekstronicznym systemem monitorowania parametrów fizjologicznych, automatyczne filtry spawalnicze, filtry optyczne z powłokami interferencyjnymi, półmaska filtrująca klasy FFP3 D z warstwą pochłaniającą wilgoć, bioaktywna włóknina filtracyjna do indywidualnej ochrony układu oddechowego przed bioaerozolem, hełm ochronny z ochroną twarzy i doprowadzeniem powietrza, sprzęt oczyszczający wyposażony w kaptur przeznaczony do użycia podczas pożaru.


Ochrona układu oddechowego przed bioaerozolami
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2008 str. 4-7

Dr Inż. Katarzyna Majchrzycka, Dr Inż. Agnieszka Brochocka Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule zaprezentowano podstawowe zagadnienia związane z klasyfikacją i doborem sprzętu ochrony układu oddechowego przed bioaerozolami. Przedstawiono zasady doboru klasy ochronnej filtrów i półmasek filtrujących w zależności od grupy ryzyka według dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2000/54/EC. Ponadto zaprezentowano wyniki realizacji projektu celowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego podstawowym celem było opracowanie i wdrożenie do produkcji filtrów i półmasek filtrujących przeznaczonych do stosowania w narażeniu na czynniki biologiczne przenoszone drogą powietrzną. Opracowany sprzęt ochrony układu oddechowego zapewnia wysoką skuteczność wyłapywania cząstek bioaerozolu z przepływającego powietrza w fazie wdechu użytkownika oraz zdolność hamowania rozwoju mikroorganizmów zdeponowanych w czasie użytkowania w materiale filtracyjny (tzn. bioaktywność).


Odporność obuwia na poślizg - badanie i wymagania
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2008 str. 16-20

Dr Inż. Wiesława Kamińska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule omówiono kwestie związane z wyznaczaniem odporności obuwia na poślizg, a przede wszystkim zagadnienie symulacji poślizgu występującego w realnych warunkach eksploatacji obuwia. Dokonano przeglądu metod i urządzeń stosowanych do pomiaru śliskości obuwia i powierzchni podłogowych. Przedstawiono metodę wyznaczania odporności obuwia na poślizg według normy PN-EN ISO 13287:2007 zharmonizowanej z dyrektywą 89/686/EWG.


Wpływ mikroklimatu pod kaskiem integralnym na sprawność psychofizyczną motocyklisty - badania pilotażowe
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2008 str. 14-16

Dr Hab. Med. Iwona Sudoł-Szopińska, Dr Inż. Anna Bogdan, Dr Anna Łuczak, Dr Inż. Piotr Pietrowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w celu określenia wpływu środowiska ograniczonej przestrzeni wokół głowy pod kaskiem integralnym, na funkcje fizjologicznie i poznawcze motocyklisty. Określono, iż używanie kasku prowadziło do obniżenia dopuszczalnej normy stężenia tlenu (20%), chwilowego przekroczenia dopuszczalnej normy stężenia ditlenku węgla (3%), co łącznie z panującymi warunkami środowiska cieplnego może wpływać na obniżenie poziomu uwagi motocyklisty.


Ocena odzieży przeznaczonej do użytkowania w strefie zagrożenia wybuchem
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2008 str. 14-16

Dr Agnieszka Kurczewska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule omówiono metodę badania do pomiaru zaniku ładunku oraz uregulowania prawne i zasady oceny materiałów, a także odzieży antyelektrostatycznej przeznaczonej do użytkowania w strefie zagrożenia wybuchem.


Środki ochrony indywidualnej - obuwie. Wymagania aktualnych norm
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2007 str. 20-23

Dr Inż. Wiesława Kamińska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule omówiono stan prac normalizacyjnych w zakresie wymagań dla obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego oraz metod badania jego właściwości ochronnych i użytkowych. Ustosunkowano się do najbardziej znaczących zmian wprowadzonych do norm po ich ostatniej aktualizacji oraz zmian, które będą wprowadzone wkrótce. Dokonano przeglądu nowych norm dotyczących obuwia przeznaczonego do użytkowania przy wykonywaniu specjalnych zawodów.


Koncepcja systemu monitorowania wybranych parametrów fizjologicznych podczas pracy w odzieży strażackiej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2007 str. 8-10

Dr Inż. Grzegorz Owczarek, Mgr Inż. Krzysztof Łężak, Mgr Inż. Grzegorz Gralewicz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule omówiono koncepcję monitorowania wybranych parametrów w czasie prac wykonywanych w odzieży strażackiej. W projektowanych systemach informacja o przekroczeniu dopuszczalnych wartości mierzonych parametrów powinna być dostępna dla użytkownika oraz osób dowodzących akcją ratowniczą na szczeblu interwencyjnym. Wyposażenie takiego systemu w algorytm pozwalający na korelację informacji otrzymywanych "od strażaka" ze stosownymi procedurami bezpieczeństwa ma na celu ułatwienie podjęcia właściwej decyzji, dotyczącej pozostawienia lub wycofania go z zagrożonej strefy.


Ocena właściwości ochronnych środków ochrony indywidualnej w warunkach użytkowania oraz reprezentatywności metod badań
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2007 str. 4-7

Alain Mayer Sprawozdawca Rady Technicznej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Ds. Środków Ochrony Indywidualnej (Ppe) Współpraca: Léon Thiery I Alain Kusy Inrs (Francja)

Ocena laboratoryjna właściwości ochronnych i użytkowych środków ochrony indywidualnej w wielu przypadkach pozostaje raczej teoretyczna. Znormalizowane metody badań, przyjęte i wykorzystane jako podstawa oceny, bardzo często mają charakter empiryczny i uproszczony. Często był to jedyny sposób umożliwiający przeprowadzenie powtarzalnych, odtwarzalnych i niepotrzebnie kosztownych badań. Pomimo to, często dają one zawyżone wyniki, Środki ochrony indywidualnej, które uzyskały pozytywne wyniki wszystkich badań laboratoryjnych, mogą w rzeczywistych warunkach użytkowania wydawać się mniej skuteczne i wygodne niż oczekiwano. Aby ograniczyć te rozbieżności, należy starać się skorelować wyniki uzyskane w laboratorium z wynikami uzyskanymi w warunkach użytkowania. Różnice powstają głównie wtedy, kiedy właściwości środków ochrony indywidualnej są ściśle powiązane z morfologicznymi i psychofizjologicznymi cechami przyszłych użytkowników oraz bardzo zróżnicowanym charakterem zadań, jakie mogą wykonywać. W artykule omówiono wyniki badań skuteczności środków ochrony indywidualnej słuchu, tzw. ochronników słuchu. Rezultatem tych badań jest zalecenie udoskonalenia procedury badania lub wprowadzenia współczynników korygujących wyniki podawane przez producentów.


Użytkowanie nieprzepuszczalnej odzieży ochronnej - komfort pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2007 str. 22-25

Dr Inż. Grażyna Bartkowiak, Dr Anna Marszałek Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule omówiono czynniki wpływające na kształtowanie się mikroklimatu pod odzieżą na podstawie wymiany ciepła między organizmem a otoczeniem. Przedstawiono wyniki badań fizjologicznych uzasadniających ograniczenie czasu stosowania nieprzepuszczalnej odzieży ochronnej. Opisano również sposoby zmniejszania dyskomfortu pracy w tego rodzaju odzieży ochronnej oraz zasady jej bezpiecznego użytkowania.


Hydrofilowe środki ochrony skóry - nowe rozwiązania
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2006 str. 20-23

Mgr Inż. Joanna Kurpiewska, Dr Jolanta Liwkowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

"Na stanowiskach pracy, gdzie z różnych przyczyn nie można używać rękawic ochronnych jednym ze sposobów ograniczenia kontaktu skóry rąk ze szkodliwymi substancjami jest pokrycie jej nieprzepuszczalną dla substancji szkodliwych powłoką, którą tworzą środki ochrony skóry. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym podjęto badania zmierzające do opracowania nowoczesnego hydrofilowego środka ochrony skóry z wykorzystaniem dostępnych na rynku syntetycznych hydrożeli i zapewniającego jednocześnie dobrą ochronę."


Badanie odporności odzieży ochronnej na promieniowanie cieplne - materiały odniesienia
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2006 str. 31-34

Dr Inż. Grażyna Bartkowiak, Mgr Inż. Sylwia Krzemińska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono wymagania i wyniki wstępnych badań materiałów odniesienia do metody badania odporności odzieży ochronnej na przenikanie promieniowania cieplnego. Zaproponowane materiały odniesienia charakteryzują się zróżnicowanymi poziomami właściwości ochronnych. Będą one wykorzystane do sprawdzania poprawności działania stanowisk pomiarowych w różnych laboratoriach.


Wpływ korozji na bezpieczeństwo użytkowania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2006 str. 41-45

Mgr Inż. Marcin Jachowicz, Dr Inż. Krzysztof Baszczyński Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule zaprezentowano indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości z punktu widzenia jego podatności na oddziaływanie środowisk korozyjnych. Dokonano podziału skutków korozji w sprzęcie na dwa podstawowe efekty: obniżenie wytrzymałości oraz zakłócanie poprawność funkcjonowania elementów ruchomych. Przedstawiono przykłady korozji różnych składników i elementów sprzętu oraz wynikające z nich zagrożenia dla użytkowników. Sformułowano podstawowe wytyczne dla użytkowników minimalizujące zagrożenia wynikające z procesów korozyjnych zachodzących w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości.


Możliwość występowania szkodliwych substancji chemicznych w materiałach stosowanych w rękawicach i obuwiu ochronnym
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2006 str. 25-28

Mgr Inż. Agnieszka Andrzejewska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Artykuł dotyczy zagadnień nieszkodliwości rękawic i obuwia ochronnego w aspekcie spełnienia jednego z podstawowych wymagań dyrektywy dotyczącej środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG. Przedstawiono ogólne informacje na temat rodzaju materiałów stosowanych do produkcji rękawic i obuwia z uwzględnieniem możliwości występowania w nich szkodliwych substancji chemicznych. Podano przykłady takich substancji chemicznych, a także źródło ich występowania.


Pochłaniacze par i gazów organicznych - warunki i zasady ich stosowania
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2006 str. 24-27

Dr Inż. Piotr Pietrowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zasadami funkcjonowania pochłaniaczy par substancji organicznych i gazów organicznych w aspekcie warunków ich rzeczywistego użytkowania. Scharakteryzowano wpływ na czas ochronnego działania pochłaniaczy jaki mają temperatura i wilgotność powietrza, stężenie substancji organicznej oraz rodzaj pochłanianych substancji. Ponadto określono zasady prawidłowego doboru i użytkowania pochłaniaczy.


Fizjologiczne reakcje organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej w gorącym środowisku
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2006 str. 11-15

Dr Anna Marszałek Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono wyniki badań reakcji fizjologicznych osób wykonujących lekki wysiłek w gorącym środowisku z zastosowaniem dwóch rodzajów odzieży ochronnej oraz zestawu odzieży bawełnianej, wskazując na przyczyny konieczności skrócenia czasu pracy w odzieży ochronnej.


Zastosowanie środków ochrony indywidualnej podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2006 str. 22-26

Mgr Inż. Adam Pościk Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono typowe urazy oraz zalecenia dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych. Opisano również serwis internetowy opracowany w celu upowszechnienia wiedzy o zasadach doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych.


Ocena komfortu użytkowania i wpływu na sprawność psychofizyczną człowieka wybranych środków ochrony układu oddechowego
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 10/2005 str. 16-19

Mgr Inż. Agnieszka Brochocka, Dr Anna Łuczak Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono ocenę komfortu użytkowania sprzętu izolującego oraz wpływ jego stosowania na sprawność psychofizyczną człowieka. Opracowano metodykę badań eksploatacyjnych, uzupełniając procedurę i sposób oceny o elementy związane ze szczególnie uciążliwymi warunkami pracy w izolującym sprzęcie ochrony układu oddechowego. Dodatkowo badania te wzbogacono o pomiar temperatury pod częścią twarzową sprzętu. Badania prowadzono w warunkach klimatu normalnego oraz w podwyższonej temperaturze i wilgotności względnej powietrza. Ponadto zaproponowana została metoda do oceny sprzętu ochrony układu oddechowego z punktu widzenia wielkości obciążenia psychicznego wynikającego z jego stosowania. Metoda ta umożliwia pomiar cech i sprawności człowieka, które są istotne ze względu na bezpieczeństwo wykonywania pracy w zawodach szczególnie niebezpiecznych, na stanowiskach, gdzie stosowany jest sprzęt ochrony układu oddechowego. Pomiar ten dokonywany jest metodą subiektywną i obiektywną, na podstawie wyników testów psychologicznych mających sprawdzone własności psychometryczne i normy testowe.


Ochrony rąk stosowane podczas prac wykonywanych nożami ręcznymi
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2005 str. 38-41

Mgr Inż. Agnieszka Andrzejewska, Mgr Inż. Katarzyna Szczecińska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące stosowania ochron rąk przy pracach, podczas wykonywania których występuje ryzyko ukłuć i przecięć nożami ręcznymi. Omówiono rodzaje stosowanych ochron rąk, tj. rękawic ochronnych i ochron ramion, z wyszczególnieniem różnych ich typów i konstrukcji. Przedstawiono podstawowe informacje przydatne przy doborze, jak również stosowaniu ochron rąk przeznaczonych do prac nożami ręcznymi.


Ochronniki słuchu - przepisy, rozwiązania konstrukcyjne, metody doboru
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2005 str. 2-5

Dr Inż. Ewa Kotarbińska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono podstawy prawne dotyczące stosowania ochronników słuchu, zawarte w rozporządzeniach krajowych oraz w dyrektywie europejskiej. Omówiono konstrukcje klasycznych nauszników i wkładek przeciwhałasowych oraz nowoczesnych ochronników słuchu z układami elektronicznymi. Zdefiniowano wielkości charakteryzujące skuteczność działania ochronników słuchu oraz omówiono standardowe metody doboru ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas. Opisano wpływ przerw w stosowaniu ochronników słuchu na skuteczność ochrony.


Ochrona przed upadkiem ze słupów żerdziowych - ocena skuteczności systemu ustalającego pozycję
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2005 str. 18-21

Mgr Inż. Zygmunt Zrobek, Dr Inż. Krzysztof Baszczyński Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Systemy do ustalania pozycji są nadal często stosowane do ochrony przed upadkiem z wysokości podczas wykonywania prac na słupach żerdziowych. Efektywność ochrony, jaką mogą zapewnić w ramach takiego zastosowania, budzi wiele wątpliwości niezależnie od przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i sposobu ich stosowania. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - PIB dokonano oceny skuteczności powstrzymywania spadania ze słupów żerdziowych przy zastosowaniu tego typu systemów. W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki oceny przeprowadzonej na podstawie badań modelowych, w oparciu o kryterium dopuszczalnego przemieszczenia użytkownika.


Prognozowanie zrozumiałości mowy w hałasie podczas stosowania ochronników słuchu
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2004 str. 16-20

Dr Inż. Ewa Kotarbińska, Mgr. Inż. Emil Kozłowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono metodę przewidywania zrozumiałości mowy w hałasie podczas stosowania ochronników słuchu. Metoda ta oparta jest na metodzie SIL. Wyniki obliczeń zrozumiałości mowy w ochronnikach słuchu porównano z wynikami badań procentowej zrozumiałości mowy wykonywanych w laboratorium. W badaniach uczestniczyło 53 słuchaczy, którzy używali czterech wzorów ochronników słuchu. Badania te potwierdziły, że prognozowanie zrozumiałości mowy podczas stosowania ochronników słuchu może być wykonywane za pomocą przedstawionej metody.


Wymagania zasadnicze i zasady oceny zgodności środków ochrony indywidualnej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2004 str. 25-27

Dr Inż. Katarzyna Majchrzycka Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono podstawowe zasady potwierdzania zgodności środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ergonomii zawartymi w dyrektywie UE 89/686/EWG w odniesieniu do kategorii tych środków związanej z poziomem ryzyka.


Badania sprzętu ochrony układu oddechowego w aspekcie ergonomii
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2003 str. 14-16

Mgr. Krzysztof Makowski, Dr Inż. Katarzyna Majchrzycka Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono najnowsze wyniki badań parametrów ergonomicznych sprzętu ochrony układu oddechowego, opracowane na podstawie uzupełnionych, w odniesieniu do wymagań norm, badań eksploatacyjnych, wskaźnika ochrony oraz badań wydatku energetycznego. Dokonano także oceny wpływu warunków klimatycznych oraz oporu oddychania na komfort pracy.


Badania dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej w małych i średnich przedsiębiorstwach
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 11/2003 str. 14-17

Mgr. Inż. Adam Pościk Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Celem prezentowanych badań było ustalenie stopnia wdrożenia do praktyki w małych i średnich przedsiębiorstwach znowelizowanych przepisów dotyczących zasad doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej. Badania ankietowe przeprowadzono przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, na grupie 500 małych i średnich przedsiębiorstw. Badania wykazały, że wielu przedsiębiorstwach nie zostały spełnione wymagania przepisów prawnych dotyczących doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej. Zaobserwowano znaczne różnice w tym zakresie, w zależności od wielkości zatrudnienia, działu gospodarki oraz lokalizacji przedsiębiorstw na terenie kraju.


Nowe konstrukcje mas kotwiczących
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 11/2003 str. 20-23

Mgr. Inż. Zygmunt Zrobek Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Masy kotwiczące są urządzeniami przeznaczonymi do ochrony przed upadkiem z wysokości. Umożliwiają zamocowanie indywidualnego systemu ochronnego, w miejscach, gdzie brak jest odpowiednich do tego celu elementów konstrukcji stałej. W wyniku prac badawczych prowadzonych w CIOP-PIB opracowano nowe rozwiązania mas kotwiczących, cechujące się wysoką skutecznością powstrzymywania spadania. W artykule przedstawiono parametry konstrukcyjne i ochronne opracowanych mas kotwiczących oraz wytyczne dotyczące instalowania i użytkowania tego typu urządzeń ochronnych.


Obuwie chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - prace nad projektem normy europejskiej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2003 str. 10-11

Mgr. Inż. Agnieszka Andrzejewska, Katarzyna Szczecińska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Artykuł prezentuje podstawowe informacje na temat obuwia ochronnego stosowanego do prac z substancjami chemicznymi. W artykule przedstawiono również informacje na temat projektu badawczego realizowanego przez sześć europejskich instytucji badawczych, w tym Centralny Instytut Ochrony Pracy w ramach 5 Programu Ramowego UE polegającego na opracowaniu normy dla obuwia chroniącego przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. W wyniku realizacji prac badawczych opracowany został projekt normy europejskiej, który zostanie złożony w Komitecie Technicznym CEN/TC 161 do ustanowienia.


Wskaźnik ochrony - podstawowe kryterium doboru sprzętu ochrony układu oddechowego
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2003 str. 25-27

Dr Inż. Katarzyna Majchrzycka Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Autorka omawia początkowy etap prac zmierzających do ustalenia procedury doboru skuteczności sprzętu ochrony układu oddechowego, opartej na wskaśniku ochrony. W artykule przedstawiono kierunki badań prowadzonych w UE i w USA oraz założenia do krajowego programu badań ukierunkowanych na wyznaczenie wartości wskaśników ochrony różnych typów sprzętu.


Właściwości ochronne nauszników przeciwhałasowych w funkcji czasu użytkowania i magazynowania
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2003 str. 2-4

Dr Inż. Ewa Kotarbińska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Jaki jest wpływ czasu i warunków użytkowania nauszników przeciwhałasowych na ich parametry akustyczne. Autorka odpowiada na to pytanie na podstawie badań przeprowadzonych w ciągu trzech lat na czterech popularnych wzorach nauszników przeciwhałasowych.


Właściwości odzieży chroniącej przed działaniem ciekłych substancji chemicznych w skrajnych warunkach temperaturowych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2003 str. 19-22

Mgr. Inż. Krzysztof Łężak Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Czy stosowanie tej samej odzieży izolującej w różnych temperaturach ma istotny wpływ na jej właściwości ochronne. Autor odpowiada w artykule na to pytanie na podstawie wyników badań czterech typów materiałów, postulując prowadzenie badań w odniesieniu do rzeczywistych warunków ich użytkowania.


Jak zmniejszyć dyskomfort pracy w szczelnej odzieży ochronnej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2003 str. 23-24

Dr Inż. Grażyna Bartkowiak, Dariusz Błażejewski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Szczelna (barierowa) odzież ochronna jest bardzo często źródłem obciążenia cieplnego jej użytkownika, gdyż utrudnia odprowadzanie potu i wymianę ciepła oraz pary wodnej między ciałem i otoczeniem. Dyskomfort pracy w szczelnej odzieży ochronnej można w znacznym stopniu ograniczyć poprzez stosowanie pod nią odpowiedniej odzieży podbarierowej. Najlepsze właściwości pod względem kształtowania korzystnego mikroklimatu przy skórze użytkownika wykazuje odzież podbarierowa,wykonana z dwuwarstwowej dzianiny poliestrowo-wiskozowej.


Metody oceny skuteczności preparatów chroniących przed promieniowaniem ultrafioletowym
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2002 str. 21-24

Mgr. Inż. Joanna Kurpiewska, Dr Krzysztof Benczek Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy

Promieniowanie UV, zwłaszcza w zakresie UVA i UVB silnie oddziałuje na skórę ludzką. Jedną z metod ochrony skóry przed tymi zakresami promieniowania jest stosowanie filtrów ochronnych zawartych w preparatach promieniochronnych -kremach, żelach i emulsjach.Wartykule przedyskutowano stosowane metody badania, oznaczania i klasyfikacji preparatów chroniących przed UVA i UVB.


Dobór środków ochrony indywidualnej w profilaktyce zespołu wibracyjnego
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2002 str. 10-12

Dr Inż. Jolanta Koton, Dr Inż. Piotr Kowalski Centralny Instytut Ochrony Pracy

W artykule przedstawiono wyniki badań skutecznoúci ochrony wnoszonej przez wybrane rękawice antywibracyjne przy ich zastosowaniu do prac różnymi narzędziami ręcznymi. Wykazano, że rękawice antywibracyjne są pomocnym úrodkiem w profilaktyce zespołu wibracyjnego, choć nie zawsze ograniczają ryzyko zawodowe pojawienia się tej choroby do poziomu dopuszczalnego ze względu na ochronę zdrowia. Wykazano też, że rękawice antywibracyjne powinny być dobierane do narzędzi lub ich typów.


Odzież ostrzegawcza - wymagania i ocena materiałów
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2002 str. 20-23

Mgr. Inż. Adam Pościk, Mgr. Inż. Krzysztof Łężak Centralny Instytut Ochrony Pracy

Zagrożenia związane z potrąceniem przez pojazdy samochodowe należą do najpoważniejszych, ze względu na ciężkość następstw. Jednym ze skutecznych sposobów zwiększenia bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg jest poprawa ich widzialności, przez zastosowanie odzieży ostrzegawczej. Zadaniem tego typu odzieży jest wizualne sygnalizowanie obecności jej użytkownika o każdej porze dnia oraz w ciemności przy oświetleniu światłami pojazdu, światłem latarek lub reflektorów, a także przy oświetleniu światłami ulicznymi na drogach miejskich. W artykule przedstawiono podstawowe wymagania dotyczące konstrukcji odzieży ostrzegawczej oraz właściwości fotometrycznych stosowanych materiałów.


Przemysłowe hełmy ochronne a zabezpieczenie głowy przed uderzeniami bocznymi
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2002 str. 10-13

Dr Inż. Krzysztof Baszczyński Centralny Instytut Ochrony Pracy

W publikacji przedstawiono problematyką wypadków przy pracy związanych z uderzeniami w głową człowieka nastąpującymi z kierunków bocznych. Zaprezentowano, opracowaną w CIOP, metodyką badań zdolnoúci amortyzacji i odpornoúci na przebicie przemysłowych hełmów ochronnych poddawanych uderzeniom bocznym. Omówiono uzyskane wyniki badań, których obiektami były powszechnie stosowane w Polsce hełmy ochronne, dokonano ich oceny i wskazano na metody poprawy parametrów ochronnych.


Alergia na lateks u pracowników służby zdrowia i możliwości jej ograniczania
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2002 str. 4-7

Dr Inż. Wiesława Kamińska Centralny Instytut Ochrony Pracy

Zwulkanizowany lateks kauczuku naturalnego jest znany jako powszechnie stosowany i doskonały materiał barierowy dla zakażeń przenoszonych przez krew, takich jak HIV i wirusy zapalenia wątroby typu B i C. Z jego stosowaniem wiąże siÍ jednak wiele problemów, z których najważniejszym jest możliwość rozwoju natychmiastowej nadwrażliwości na białka lateksu. Niniejszy artykuł stanowi przegląd prac badawczych, dotyczących występowania i ograniczania reakcji alergicznych na rękawice lateksowe u pracowników służby zdrowia.


Środki ochrony indywidualnej układu oddechowego dla personelu medycznego
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2002 str. 8-9

Dr Inż. Katarzyna Majchrzycka Centralny Instytut Ochrony Pracy

"Podstawowe zagadnienia omawiane w artykule związane są z koncepcją ochrony układu oddechowego pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, w świetle obowiązujących przepisów w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. W sposób syntetyczny omówiono zasady certyfikacji środków ochrony indywidualnej na znak bezpieczeństwa "B" oraz zasady klasyfikacji i znakowania filtrujących ochron układu oddechowego. Przedstawiono także zasady ich doboru i praktycznego stosowania."


Środki ochrony zbiorowej przed zapyleniem - filtry powietrza
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2002 str. 10-13

Dr Inż. Elżbieta Jankowska Centralny Instytut Ochrony Pracy

W artykule przedstawiono rolę środków ochrony zbiorowej przed zapyleniem w systemach zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Omówiono metody badania i zasady klasyfikacji filtrów powietrza (wstępnych, dokładnych i wysoko skutecznych) stosowanych w systemach wentylacyjnych.


Komputerowe metody doboru ochronników słuchu - program DOBOS3
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2002 str. 9-11

Mgr. Inż. Dariusz Puto, Dr Inż. Ewa Kotarbińska Centralny Instytut Ochrony Pracy

Prawidłowy dobór ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas na jest bardzo istotnym elementem w procesie ochrony słuchu pracowników stanowiskach pracy, gdzie występują przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu. W niniejszym artykule przedstawiono trzy metody doboru ochronników słuchu (dokładną, HML i SNR) zdefiniowane w normach PN-EN 458 i PN-EN 24869-2 oraz aspekty dotyczące środowiska pracy oraz indywidualnych cech docelowego użytkownika wyselekcjonowanych ochronników słuchu. Ponadto przedstawione zostały przykłady doboru ochronników słuchu wymienionymi metodami przy wykorzystaniu nowego programu doboru ochronników słuchu DOBOS3.


Środki ochrony indywidualnej przed czynnikami biologicznymi i chemicznymi
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2001 str. 3-5

Dr Inż. Katarzyna Majchrzycka Centralny Instytut Ochrony Pracy

W artykule przedstawiono w sposób bardzo syntetyczny wymagania, kryteria ochronne oraz skuteczność środków ochrony układu oddechowego i kompletnych ochron. Opisano również przykładowe zestawy środków ochronnych przed szczególnie niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi i biologicznymi. Wskazano na potrzebę opracowania ochron indywidualnych do celów ewakuacji dla dzieci i niemowląt.


Kombinezony ochronne. Szczelność warunkiem skuteczności ochrony
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2001 str. 7-9


Właściwy sposób projektowania czyni z dobrego materiału skuteczny kombinezon ochronny. Szwy wewnętrzne, zewnętrzne lub wzmocnione - czyli sposób zaprojektowania - to czynniki, od których zależy funkcja ochronna jaką musi spełniać kombinezon. Optymalną ochronę gwarantują jedynie kombinezony, które w całości wykazują takie same właściwości bariery ochronnej, jak materiał, z którego są wykonane.


Dobór sprzętu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania z wysokości
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 11/2001 str. 21-24

Dr Inż. Krzysztof Baszczyński, Dr Inż. Ryszard Korycki Centralny Instytut Ochrony Pracy

"Sprzęt uniemożliwiający rozpoczęcie spadania należy do kategorii środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości. Ideą jego stosowania jest uniemożliwienie osiągnięcia przez użytkownika strefy zagrożonej upadkiem z wysokości. W skład każdego systemu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania wchodzą: punkt kotwiczenia, podzespół łączący i uprząż bezpieczeństwa. W artykule omówiono ideę stosowania, podstawowe zasady doboru poszczególnychs składników oraz przykłady zastosowań."


Nauszniki przeciwhałasowe z regulowanym tłumieniem
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 10/2001 str. 24-26

Dr Inż . Ewa Kotarbińska, Mgr. Inż. Dariusz Puto Centralny Instytut Ochrony Pracy

Przedstawiono właściwości akustyczne i mechaniczne opracowanego w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy prototypu nauszników przeciwhałasowych z regulowanym tłumieniem. Omówiono zasadę działania oraz konstrukcję tych nauszników. Porównano wyniki badań własnych tłumienia dźwięku, poziomów krytycznych HML, siły docisku i ciśnienia poduszek uszczelniających opracowanego prototypu z danymi katalogowymi tych samych parametrów wzoru zagranicznego. Przedstawiono wyniki badań własnych procentowej zrozumiałości mowy w obu wymienionych wzorach nauszników z regulowanym tłumieniem.


Wodoodporne kremy ochronne
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2001 str. 28-30

Dr Inż. Jolanta Liwkowicz, Dr Krzysztof Benczek, Mgr. Inż. Joanna Kurpiewska Centralny Instytut Ochrony Pracy

Kremy, żele i pasty ochronne chronią skórę przed działaniem szkodliwych czynników, również przed wodą i wodnymi roztworami detergentów. W artykule przedstawiono sposób badania i wyniki testów oceniających wodoodporność kremów hydrofobowych.


Środki ochrony indywidualnej stosowane w rolnictwie
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2001 str. 34-38

Mgr Inż. Sylwia Krzemińska Mgr Inż. Katarzyna Szczecińska Mgr Krzysztof Makowski Mgr Inż. Adam Pościk Centralny Instytut Ochrony Pracy

Zagrożenia środkami ochrony roślin Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin oprócz niewątpliwych korzyści zagraża zdrowiu pracowników stykających się z nimi. Eliminacja zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin nie jest w praktyce możliwa; konieczne jest zatem zaopatrzenie pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Środki te tylko wtedy zabezpieczaj ą pracowników przed zagrożeniami, jeżeli mają odpowiednie właściwości ochronne i użytkowe, potwierdzone przez kompleksowe badania obejmujące m.in.: odporność na działanie substancji chemicznych, właściwości fizykomechaniczne i biofizyczne. Ocena właściwości ochronnych i użytkowych możliwa jest przez wyznaczanie odpowiednich parametrów oraz porównanie ich z wymaganiami przedstawionymi w kryteriach oceny dla tego rodzaju środków. Podstawowym założeniem przyjętym podczas opracowywania wymagań i metod badań było kompleksowe spojrzenie na ochronę pracownika, przy uwzględnieniu wszystkich rodzajów zagrożeń występujących podczas pracy ze środkami ochrony roślin oraz wszystkich niezbędnych do ochrony grup środków ochrony indywidualnej. (...)


Nowe urządzenia ochronne czułe na nacisk - obrzeżą i listwy przełączające
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2001 str. 13-16

Dr Inż. Jerzy Antosiak

"Otacza nas coraz więcej urządzeń wykonujących automatycznie niebiezpieczne ruchy, na które nie mamy bezpośredniego wpływu. Na przykład szeroko rozpowszechnione samoczynnie zamykające się - za nami - drzwi. Aby nie dopuścic do urazów, na ruchomych krawędziach tego rodzaju urządzeń instaluje się czułe na nacisk obrzeża i listwy. Wymagania bezpieczeństwa stawiane tym urządzeniom ochronnym określa Europejska Norma EN 1760-2. Obecnie prowadzone są prace nad projektem polskiej wersji tej normy."


Ochrony spawalnicze oczu i twarzu nowej generacji
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2001 str. 10-13

Dr Zygmunt Kubacki, Mgr. Inż. Adam Pościk, Mgr. Inż. Grzegorz Owczarek Centralny Instytut Ochrony Pracy

Omówiono zagrożenia oczu i twarzy występujące podczas spawania, dyrektywy nowego podejścia oraz przepisy normalizacyjne ustanowione w Unii Europejskiej i w Polsce w zakresie ochrony oczu i twarzy spawacza. Szczegółowo przedstawiono konstrukcję i dobór spawalniczych przyłbic, tarcz, kapturów i filtrów oraz szybek ochronnych.


Aktywny ochronnik słuchu z zewnętrznym układem zasilania
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2001 str. 10-12

Mgr Inż. Paweł Górski, Mgr Inż. Leszek Morzyński Centralny Instytut Ochrony Pracy

"W artykule przedstawiono opis aktywnego ochronnika słuchu przystosowanego do stosowania na stacjonarnych stanowiskach pracy oraz Baze stacjonarnych stanowisk pracy. Konstrukcje aktywnego ochronnika słuchu zmodyfikowano wykonując moduł umożliwiaj1cy wykorzystanie dostepnego źródła zasilania na stanowisku pracy. Do modułu przeniesiono czeoea elementów elektronicznych z nauszników aktywnego ochronnika słuchu."


Bezwładne masy kotwiczące
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2001 str. 21-22

Dr Inż. Krzysztof Baszczyński, Mgr. Inż. Zygmunt Zrobek Centralny Instytut Ochrony Pracy

"Bezwładne masy kotwiczące są urządzeniami przeznaczonymi do ochrony przed upadkiem z wysokooeci. Umożliwiają zamocowanie indywidualnego systemu ochronnego, w miejscach, gdzie brak jest odpowiednich do tego celu elementów konstrukcji stałej. Na skuteczne powstrzymywanie spadania człowieka przez tego typu urządzenie kotwiczące ma wpływ zarówno tarcie `masy` o podłoże, jak i pochłanianie energii zachodzące wewnątrz jej konstrukcji."


Narzędzia wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie - komputerowy program doboru środków ochrony indywidualnej DOBÓR
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2001 str. 2-6

Mgr. Inż. Adam Pościk, Mgr. Inż. Andrzej Biernacki Centralny Instytut Ochrony Pracy

Postępująca intensywność i wielorakość zagrożeń wymaga ciągłego doskonalenia techniki i organizacji pracy, w tym również bezpośredniej ochrony człowieka. W 1999 r. zanotowano ogółem 98 774 wypadków przy pracy, z czego 528 śmiertelnych, 1323 ciężkich. Ponieważ w Polsce środki ochrony indywidualnej są często traktowane jako jedyne zabezpieczenie, stworzenie narzędzia wspomagającego ich prawidłowy dobór, w postaci programu komputerowego, stanowi ważny element, istotny dla poprawy bezpieczeństwa pracy. (...)


Wpływ warunków użytkowania nauszników przeciwhałasowych na ich właściwości ochronne - badania wstępne
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2001 str. 18-20

Dr Inż. Ewa Kotarbińska, Mgr. Inż. Janusz P. Mnich Centralny Instytut Ochrony PracyKontaktowe ochrony oczu przy źródłach promieniowania laserowego
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2001 str. 7-10

Mgr. Inż. Grzegorz Owczarek, Dr Zygmunt Kubacki, Mgr. Inż. Adam Pościk Centralny Instytut Ochrony PracyOchrona układu oddechowego - czas działania ochronnego pochłaniaczy par i gazów organicznych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 10/2000 str. 21-25

Mgr Inż. Piotr Pietrowski Centralny Instytut Ochrony Pracy

Wielu procesom technologicznym towarzyszy emisja par i gazów różnorodnych substancji organicznych. Ze względu na swoje właściwości toksyczne większość z nich stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Gazy i pary substancji organicznych w warunkach przemysłowych wchłaniane są przez układ oddechowy. Należy więc zapewnienić pracownikom odpowiednie środki uniemożliwiające oddziaływanie szkodliwych substancji na ich zdrowie. Przede wszystkim należy podejmować działania sprowadzające się do rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, polegające na eliminacji lub ograniczeniu emisji czynników szkodliwych, izolacji stref niebezpiecznych, stosowaniu ochron zbiorowych oraz działań w sferze organizacji pracy. Praktyka przemysłowa wskazuje jednak, iż wymienione rozwiązania są w wielu przypadkach niemożliwe do realizacji bądź niewystarczające. Jedynym rozwiązaniem pozostaje wtedy stosowanie indywidualnych środków ochrony układu oddechowego w postaci pochłaniaczy par i gazów organicznych (typ A) kompletowanych z odpowiednim rodzajem części twarzowej. Pochłaniacze par i gazów organicznych stanowią wymienną część sprzętu ochrony układu oddechowego, a swoje właściwości ochronne zawdzięczają dynamicznej aktywności złoża sorpcyjnego, które stanowi węgiel aktywny. Oczyszczanie powietrza z zawartych w nim toksycznych par i gazów organicznych przez pochłaniacz, przebiega z wykorzystaniem zjawiska adsorpcji fizycznej, zachodzącej dzięki oddziaływaniu sił dyspersyjnych między cząsteczkami adsorbatu a powierzchnią węgla aktywnego. Tak więc, adsorpcja jest procesem zachodzącym na granicy faz: ciało stałe (adsorbent) - gaz (adsorbat) i z tego względu jej charakter i przebieg są uwarunkowane własnościami każdego z elementów tego układu. Podstawowym problemem w praktyce bezpiecznego stosowania pochłaniaczy węglowych jest określenie faktycznego czasu ich ochronnego działania w rzeczywistych warunkach użytkowania. Badania laboratoryjne funkcjonowania pochłaniaczy sprowadzają się do określenia jedynie minimalnych parametrów ochronnych danej klasy pochłaniacza dla zadanych warunków modelowych. Badania te są prowadzone w warunkach ciągłego przepływu powietrza przez pochłaniacz 30 ± 0,5 l/min, w temperaturze 20 ± 1°C i wilgotności względnej 70 ± 1%, z wykorzystaniem zdefiniowanej substancji o określonych stężeniach. Ten sposób wyznaczenia parametrów ochronnych pochłaniaczy par i gazów organicznych, tj. czasu przebicia i pojemności sorpcyjnej, nie pozwala jednoznacznie oszacować, jaki jest bezpieczny czas użytkowania pochłaniaczy w warunkach przemysłowych. Zmienne parametry środowiska pracy, takie jak: temperatura otoczenia i wilgotność względna, a także różnorodne rodzaje występujących substancji organicznych o stale zmieniających się stężeniach w powietrzu oraz tworzących złożone mieszaniny wpływają na zachowanie się złoża sorpcyjnego. Jeśli dodatkowo uwzględnimy stopień uciążliwości wykonywanych prac przez użytkownika sprzętu pochłaniającego, związany z wentylacją minutową płuc, to uzmysłowimy sobie, jak duża liczba czynników środowiska pracy ma wpływ na czas ochronnego działania pochłaniacza węglowego. (...)


Rękawice wielofunkcyjne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, termicznymi i wodą
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2000 str. 30-35

Dr Inż. Wiesława Kamińska Mgr Inż. Agnieszka Andrzejewska Centralny Instytut Ochrony Pracy

W wielu gałęziach przemysłu warunki pracy należą do szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych. Zatrudnieni tam pracownicy narażeni są na działanie wielu różnych czynników zagrażających ich zdrowiu i życiu. Na działanie różnych zagrożeń narażone są w bardzo dużym stopniu ręce. Według statystyk urazy rąk i nadgarstków stanowią w krajach Europy 25-42% ogólnej liczby wypadków przy pracy. W większości przypadków czynniki szkodliwe działają łącznie np. czynniki mechaniczne, termiczne (niska lub wysoka temperatura) i woda. Celowość stosowania ochron wielofunkcyjnych o kompleksowo rozbudowanych cechach ochronnych i użytkowych tam, gdzie zagrożenia występują łącznie, jest bezsporna. Przy takim założeniu bardzo ważnym zagadnieniem jest zapewnienie odpowiedniego współdziałania właściwości ochronnych przeciw poszczególnym czynnikom, aby np. bardzo dobre działanie przeciw jednemu czynnikowi nie pogarszało działania przeciw pozostałym. Sprawą o podstawowym znaczeniu jest również to, aby stosowane ochrony wielofunkcyjne charakteryzowały się wysokim komfortem użytkowania. Nawet najlepsze ochrony -jeżeli będą ciężkie i niewygodne oraz będą utrudniać pracę - nie spełnią swojej roli, ponieważ pracownicy będą unikać ich stosowania. Właściwości ochronne i użytkowe rękawic oraz możliwości ich zastosowania praktycznego są określone w decydującej mierze rodzajem stosowanych materiałów i sposobem konstrukcji rękawic, który powinien zapewniać właściwą osłonę rąk pracownika stosownie do rodzaju czynnika zagrażającego i lokalizacji miejsca, na które on działa. (...)


Termoizolacyjność obuwia przeznaczonego do pracy w niskiej temperaturze
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2000 str. 23-25

Mgr Inż. Agnieszka Andrzejewska, Dr Inż. Wiesława Kamińska Centralny Instytut Ochrony Pracy

Ochrony rąk i nóg chroniące przed zimnem są stosowane głównie przez pracowników przemysłu spożywczego, w chłodniach oraz do prac na otwartej przestrzeni w okresie zimy. Ze względu na ujemne oddziaływanie niskiej temperatury na organizm człowieka, pracownicy zatrudnieni w klimacie zimnym powinni stosować odpowiednią odzież, rękawice i obuwie ochronne, aby wewnętrzna temperatura ciała nie ulegała obniżeniu poniżej 36°C. Zgodnie z wymaganiami podanymi w dyrektywie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, dotyczącej środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG, ochrony rąk i nóg zabezpieczające przed zimnem powinny charakteryzować się izolacyjnością cieplną i odpornością mechaniczną, odpowiednią do przewidywanych warunków użytkowania. Materiały, z których są one wykonane powinny charakteryzować się małym współczynnikiem przenikania strumienia cieplnego, przy czym zachowują w niskiej temperaturze elastyczność wymaganą do wykonywania prac i poruszania się. Obuwie ochronne przeznaczone do prac w niskiej temperaturze powinno zapewniać pracownikowi komfort cieplny oraz chronić przed zagrożeniami występującymi w miejscu pracy. (...)


Rękawice chroniące przed zimnem - termoizolacyjność rękawic ochronnych w niskiej temperaturze
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2000 str. 17-19

Mgr Inż. Agnieszka Andrzejewska, Dr Inż. Wiesława Kamińska Centralny Instytut Ochrony Pracy

Wymagania i metody badania rękawic chroniących przed zimnem określa norma europejska EN 511:1994 Protective gloves against cold. Norma podaje, że rękawice przeznaczone do prac w temperaturze do -50°C powinny spełniać wymagania ogólne dotyczące wymiarów i wartości pH wyciągu wodnego z materiału rękawicy (w przypadku rękawic skórzanych) według normy EN 420:1994 oraz powinny mieć co najmniej pierwszy poziom odporności na ścieranie i rozdzieranie według normy EN 388:1994. Norma EN 511 podaje również, że dla rękawic chroniących przed zimnem należy badać, jeżeli jest to dodatkowo wymagane, przepuszczalność wody. Jednym z wymagań dotyczących właściwości związanych z ochroną przed zimnem, powoływanych przez normę EN 511, jest termoizolacyjność rękawic ochronnych. Ponadto rękawice chroniące przed zimnem powinny charakteryzować się odpowiednią wartością oporu cieplnego. W przypadku rękawic wykonanych z materiałów powleczonych gumą lub tworzywami sztucznymi należy jeszcze badać odporność rękawic na wielokrotne zginanie w niskiej temperaturze oraz odporność rękawic na działanie niskiej temperatury. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy wykonano modele stanowisk pomiarowych i metody badań rękawic chroniących przed zimnem według wymagań europejskich. (...)Ochronniki słuchu
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2000 str. 30-31

Dr Inż. Ewa Kotarbińska Mgr Inż. Janusz P. Mnich Centralny Instytut Ochrony Pracy

Czy nauszniki przeciwhałasowe zachowują swoje właściwości ochronne podczas eksploatacji? Według danych GUS, ponad 33% pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia szkodliwymi czynnikami środowiska pracy jest narażonych na hałas przekraczający wartości dopuszczalne. Aby zmniejszyć znaczną liczbę przypadków głuchoty zawodowej, pracodawcy zobowiązani są do ograniczania hałasu w miejscu pracy. Nie zawsze jednak podejmowane przez nich działania techniczne, mające na celu obniżenie hałasu na stanowisku pracy są wystarczająco skuteczne. Jeśli pomimo wszystko w dalszym ciągu na stanowisku pracy występują przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu, pracownicy są wyposażani w ochronniki słuchu stanowiące najprostsze i natychmiastowe zabezpieczenie narządu słuchu przed szkodliwym działaniem hałasu (Kodeks pracy art. 2376; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, rozdz. 5; Dz.U. nr 129, póz. 844). Zazwyczaj pracodawca, który jest zobowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej o odpowiednich właściwościach ochronnych, nie jest w stanie ocenić, czy wcześniej magazynowane, następnie przez dłuższy czas stosowane przez pracownika (np. w zróżnicowanych warunkach klimatycznych) ochronniki słuchu nie utraciły wymaganych właściwości. (...)


Urządzenia kotwiczące w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości easternredcedar
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/1999 str. 6-11

Dr Inż. Krzysztof Baszczyński Mgr Inż. Mariusz Karlikowski Mgr Inż. Zygmunt Zrobek Centralny Instytut Ochrony Pracy

Postęp w dziedzinie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, jaki dokonał się w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, spowodował znaczne rozszerzenie asortymentu wyrobów należących do tej grupy środków ochrony indywidualnej. Wzrosła też ranga właściwego doboru poszczególnych składników sprzętu w celu stworzenia systemu ochronnego, odpowiedniego dla konkretnych zastosowań. Również w grupie wyrobów pełniących funkcję urządzeń kotwiczących można zauważyć coraz większą liczbę rozwiązań konstrukcyjnych, często o specjalistycznym przeznaczeniu. Sytuacja ta stworzyła potrzebę przedstawienia potencjalnym użytkownikom usystematyzowanej informacji na ich temat, obejmującej zarówno zakres, jak i metody stosowania. Systemy chroniące przed upadkiem z wysokości składają się z trzech głównych podsystemów pełniących odrębne lecz wzajemnie uzupełniające się role, tak aby łącznie zrealizowane były wszystkie wymagane funkcje systemu ochronnego. Podsystemami tymi są: uprząż (część systemu kontaktująca się bezpośrednio z ciałem użytkownika), podsystem łączący lub łącząco-amortyzujący oraz podsystem kotwiczący (urządzenie kotwiczące). Ten ostatni podsystem bezpośrednio współpracuje z konstrukcją stałą i zawiera punkt lub punkty kotwiczenia dla podsystemu łącząco-amortyzującego. Urządzenia kotwiczące ułatwiają, a często wręcz umożliwiają przyłączenie systemu ochronnego do konstrukcji stałej. Niektóre z nich posiadają liczne dodatkowe funkcje, np. umożliwiają przemieszczanie się pracownika na wysokości lub przyłączanie do elementów konstrukcji stałej, będących poza bezpośrednim zasięgiem użytkownika. (...)Rękawice antywibracyjne - ocena skuteczności i zasady doboru do stanowisk pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 11/1999 str. 2-5

Dr Inż. Jolanta Koton Mgr Inż. Janusz Szopa Centralny Instytut Ochrony Pracy

Drgania mechaniczne transmitowane do rąk operatorów z różnych narzędzi trzymanych w ręku lub prowadzonych rękami mogą doprowadzić do trwałych zmian chorobowych w organizmie, zwanych zespołem wibracyjnym. Badania epidemiologiczne wykazały ścisły związek przyczynowy między występowaniem u pracowników objawów zespołu wibracyjnego a warunkami pracy, dlatego zespół wibracyjny został uznany w wielu krajach, w tym również w Polsce, za chorobę zawodową. Według Analizy struktury i zapadalności na choroby zawodowe pracowników gospodarki narodowej w Polsce w 1998 roku, uzyskanej z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, a opracowanej przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi - w 1998 r. zespół wibracyjny stanowił 2,9% wszystkich rejestrowanych chorób zawodowych i znajdował się na liście tych chorób na 6 pozycji. Według tego samego źródła liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia drganiami mechanicznymi wynosiła w 1998 r. około 30 tyś. Mając na uwadze powszechność występowania nadmiernych drgań mechanicznych w środowisku pracy oraz wynikające z tego skutki, konieczne jest eliminowanie lub przynajmniej ograniczanie zagrożenia wynikającego z oddziaływania na pracowników drgań mechanicznych zarówno ze względów społecznych jak i ekonomicznych. Jednym z możliwych sposobów ograniczania transmisji drgań z uchwytów czy rękojeści narzędzi wibracyjnych do rąk operatorów jest stosowanie materiałów tłumiących na pokrycia czy powłoki rękojeści narzędzi lub też używanie przy pracy z narzędziami rękawic antywibracyjnych. Od dawna w wielu ośrodkach krajowych i zagranicznych prowadzone są prace nad skonstruowaniem rękawic antywibracyjnych, tj. takich, które tłumiłyby drgania generowane przez narzędzia w możliwie szerokim zakresie częstotliwości. W praktyce jednak do 1996 r. brak było jednoznacznej metody badań rękawic proponowanych do ochrony przed drganiami, a także kryteriów ich oceny. Dopiero w 1996 r. została ustanowiona norma EN ISO 10819, w której sprecyzowano wymagania, jakie powinny spełniać rękawice, aby można je było uznać za antywibracyjne oraz podano metodę ich badań i wymagania dotyczące stanowiska badawczego. Metodę badań rękawic i kryteria ich oceny opisano szczegółowo w Bezpieczeństwie Pracy. (...)


Nauszniki przeciwhałasowe Faser N1, Faser H1
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 10/1999 str. 13-14

Mgr Inż. Zbigniew Pusłowski Centralny Instytut Ochrony Pracy

Jednym z podstawowych szkodliwych czynników środowiska pracy jest hałas. Narażenie na hałas jest przyczyną głuchoty zawodowej, trwałego nie dającego się rehabilitować inwalidztwa. Głuchota zawodowa znajduje się na pierwszym miejscu na liście chorób zawodowych. Najszybszym i najłatwiejszym oraz najczęstszym sposobem ograniczania szkodliwego działania hałasu jest stosowanie ochronników słuchu. W wyniku współpracy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych Faser S.A. w Tarnowskich Górach zaprojektowano, opracowano i wdrożono do produkcji nauszniki przeciwhałasowe FASER NI i FASER Hl*) Nauszniki przeciwhałasowe FASER NI oraz FASER Hl spełniają wymagania dyrektywy europejskiej nr 89/689 EWG oraz polskich wersji norm europejskich PN-EN 352-1 Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania oraz PN-EN 352-3 Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania. Nauszniki przeciwhałasowe mocowane są do hełmów ochronnych. *) Są one wynikiem realizacji projektu celowego pt. „Indywidualne ochrony słuchu typu nausznikowego do stosowania w zróżnicowanych warunkach pracy" (nr 8T11E013 96C/3069). (...)


Materiały filtracyjne z dwuskładnikowych włóknin pneumotermicznych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/1999 str. 21-24

Mgr Inż. Agnieszka Brochocka Centralny Instytut Ochrony Pracy

Podstawowym materiałem przeciw-areozolowych ochron układu oddechowego są powszechnie wytwarzane materiały filtracyjne zaliczane do dwóch głównych grup: włókniny igłowane, powstałe w wyniku zgrzeblenia surowca włókienniczego (włókien) i włókniny otrzymywane bezpośrednio z polimeru. W ostatnich latach obserwuje się znaczący rozwój technik wytwarzania włóknin bezpośrednio z polimeru, takich jak: - spun-bonded - rozwłókniania folii - pneumotermiczna znana w literaturze światowej jako melt-blown Spośród wymienionych technologii największe zastosowanie do konstrukcji sprzętu ochrony układu oddechowego znalazła technologia włóknin pneumotermicznych. Powstała ona w amerykańskim Morskim Laboratorium Badawczym, a pierwsze prace w tej dziedzinie opublikował Wentę. Prowadził on badania zmierzające do uzyskania wysoko skutecznego materiału do filtracji aerozoli, a ich wynikiem były włókniny zbudowane z super cienkich włókien (poniżej 1 µm). Publikacje znane z literatury omawiają głównie warunki wytwarzania włóknin w szczególności techniczne rozwiązania głowic i dysz. Brak jest natomiast kompleksowego opracowania ujmującego zagadnienia technologii i właściwości włóknin w odniesieniu do przebiegu zjawiska filtracji aerozoli. (...)


Ergonomia środków ochrony indywidualnej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/1999 str. 23-25

Mgr Anna Marszałek Centralny Instytut Ochrony Pracy

Normalizacja europejska dotycząca środków ochrony indywidualnej uzyskała duże znaczenie w 1989 r., gdy Kraje Członkowskie Rady Wspólnot Europejskich przyjęły Dyrektywę Rady, służącą ujednoliceniu praw związanych ze środkami ochron indywidualnych. Definiuje ona jedynie podstawowe wymagania dotyczące zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracownika. Szczegółowe wymagania dla środków ochrony indywidualnej są wyspecyfikowane w zharmonizowanych normach europejskich, które stanowią podstawę dla norm krajowych i powinny być stosowane przy produkcji, testowaniu, certyfikacji i nadzorze rynkowym tych środków. Jeszcze kilka lat temu niewiele norm Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), dotyczących środków ochrony indywidualnej, związanych było z ergonomią. Opisywały one jedynie jakość warunków bezpieczeństwa. Tworzenie norm CEN zawierających ergonomiczne wymagania lub zalecenia jest najlepszą drogą do wprowadzenia ergonomicznej jakości środków ochrony indywidualnej polegającej na zapewnieniu wygody i bezpieczeństwa przy wykonywaniu pracy. Środki ochrony indywidualnej powinny wykazywać zgodność z dyrektywą (89/686/EWG), posiadać znak bezpieczeństwa (CE) uzyskany na podstawie testowania zgodnie z normami CEN dotyczącymi tych środków. (...)


Programs and IT tools for personal protective equipment
"Bezpieczeństwo Pracy - Monthly (Occupational Safety)" 1/2011 str. 22-23

Inż. Małgorzata Piętka Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

This article presents the most recent versions of programs and IT tools generated at CIOP-PIB, which provide current information on personal protective equipment with EC type-examination certificates granted by the Institute. The information input into these tools can be useful to employers in a proper selection of personal protective equipment appropriate to threats present at workplaces.