Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy prowadzi prace badawcze i wdrożeniowe skierowane na opracowywanie i doskonalenie rozwiązań wspomagających skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy na poziomie państwa i przedsiębiorstw. Prace te obejmują zagadnienia związane z doskonaleniem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach, pogłębione analizy wypadków przy pracy do celów prewencji, a także prawne i ekonomiczne problemy ochrony pracy.

Prace dotyczące zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy koncentrują się na opracowywaniu i ocenie skuteczności nowoczesnych metod i narzędzi. Dotyczą one między innymi takich aspektów, jak: partycypacja pracownicza i jej rola w zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, modyfikacja zachowań niebezpiecznych, ocena i monitowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze BHP zarządzanie wiedzą, wiekiem oraz absencją chorobową związaną z warunkami pracy, czy też zarządzanie BHP w ramach wdrażania zasad odpowiedzialności społecznej. Ich wynikiem jest opracowanie wielu metod i narzędzi (wytycznych, list kontrolnych, programów komputerowych) wspomagających doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Przedmiotem badań i analiz są również informacje o wypadkach przy pracy. Przeprowadzane w Zakładzie pogłębione analizy danych statystycznych o wypadkach przy pracy, gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, umożliwiają wskazanie obszarów i grup pracowników, dla których ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy jest największe.

Prace dotyczące ekonomicznych problemów ochrony pracy obejmują ocenę funkcjonowania i skuteczności ekonomicznych stymulatorów warunków pracy wdrażanych w Polsce i innych krajach UE, a także analizy kosztów i korzyści w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Ich wynikiem jest między innymi opracowanie modelu różnicowania składki na ubezpieczenie społeczne od wypadków przy pracy i chorób zawodowych, stanowiącego punkt wyjścia do ustalenia zasad różnicowania składki w funkcjonującym obecnie systemie ubezpieczeń wypadkowych.

 

W Zakładzie prowadzone są również analizy przepisów prawnych obowiązujących w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Od wielu lat pracownicy Zakładu biorą aktywny udział w pracach zespołów międzynarodowych realizujących zadania na rzecz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao oraz Komisji Europejskiej, a także w pracach badawczych realizowanych w ramach programów ramowych UE.

 

Oferta Zakładu:

  • konsultacje dotyczące wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania BHP analizy przyczyn wypadków przy pracy
  • wstępne przeglądy i audyty systemów zarządzania BHP
  • analizy kosztów i korzyści BHP

 

 

Kierownik Zakładu Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
dr inż. Zofia Pawłowska
e-mail: zopaw@ciop.pl

 

 

Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Kierownik Zakładu
dr inż. Zofia Pawłowska
zopaw@ciop.pl
Pracownie Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Prawnych i Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy
Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj