Odzież ochronna

Znakowanie odzieży ochronnej

Znakowanie odzieży ochronnej powinno zawierać następujące informacje:

  • rodzaj wyrobu,
  • nazwę, znak producenta,
  • wielkość odzieży, zgodnie z PN EN 340
  • numer normy, której wymagania odzież spełnia,
  • znak graficzny oraz klasę ochrony,
  • sposób konserwacji.

Dodatkowo oznakowanie powinno podawać informacje istotne dla określonego rodzaju odzieży ochronnej

Znakowanie odzieży ochronnej

Czynniki chemiczne

PiktogramPrzeznaczenie odzieżyKlasy ochrony
Odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi -

 

Czynniki biologiczne

PiktogramPrzeznaczenie odzieżyKlasy ochrony
Odzież chroniąca przed mikroorganizmami -

 

Czynniki mechaniczne

PiktogramPrzeznaczenie odzieżyKlasy ochrony
Odzież chroniąca przed czynnikami mechanicznymi -
Odzież chroniąca przed przecięciem  i przekłuciem -
Odzież zabezpieczająca przed wciągnięciem w wirujące elementy maszyn -
Odzież dla piaskarzy -
Odzież chroniąca przed przecięciem piłą łańcuchową -
Odzież ostrzegawczaX - klasa powierzchni materiału wg PN-EN 471 (1-3) Y - klasa materiału odblaskowego wg PN-EN 471 (1 lub 2)

 

Czynniki termiczne

PiktogramPrzeznaczenie odzieżyKlasy ochrony
Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi zgodna z EN 531A - niepalność B - odporność na ciepło konwekcyjne
C - odporność na promieniowanie cieplne

D - odporność na rozpryski płynnego aluminium
E - odporność na rozpryski stopionego żelaza
Odzież chroniąca przed czynnikami termicznymi (niepalna) -
Odzież dla strażaków -
Odzież chroniąca przed zimnem -
Odzież chroniąca przed złą pogodą -

 

Zagrożenie wybuchem

PiktogramPrzeznaczenie odzieżyKlasy ochrony
Odzież chroniąca przed wyładowaniami elektrostatycznymi -

 

Promieniowanie jonizujące

PiktogramPrzeznaczenie odzieżyKlasy ochrony
Odzież chroniąca przed promieniowaniem jonizującym -

Znakowanie odzieży gazoszczelnej

Oznaczenie odzieży gazoszczelnej powinno poza podstawowymi informacjami dodatkowo uwzględniać:

  • rok produkcji,
  • znak graficzny przedstawiający ochronę przed chemikaliami i znak graficzny nakazujący zapoznanie się z instrukcją użytkowania.
  • typ odzieży np 1a,1b,1c,2.

             Rysunek.  Piktogram "Zapoznać się z instrukcją użytkowania"Znakowanie fartuchów używanych przy stosowaniu noży ręcznych

Fartuchy chroniące przed przekłuciem stosowane do pracy z ręcznymi nożami powinny być znakowane w górnej części zewnętrznej powierzchni w sposób trwały,  wyraźnie widoczny i przedstawiać oprócz podstawowych informacji zgodnie z PN EN 340 dodatkowo: znak identyfikacyjny informujący, że powierzchnia na której się on znajduje jest powierzchnią zewnętrzną.

Znakowanie odzieży chroniącej przed przecięciem ręczną pilarką łańcuchową

Na oznakowaniu odzieży chroniącej przed przecięciem pilarką łańcuchową przenośną oraz w instrukcji użytkowania powinno znaleźć się ostrzeżenie, że po uszkodzeniu (przecięciu piłą łańcuchową) traci swoje właściwości ochronne, nie może być naprawiana i nie nadaje się do ponownego użytku. Znak graficzny powinien zawierać ponadto klasyfikację odzieży wg prędkości łańcucha tnącego.

Znakowanie odzieży ostrzegawczej

Znakowanie odzieży powinno zawierać informację o dopuszczalnej ilości cykli konserwacji po której odzież traci swoje właściwości ochronne ze względu na zmianę barwy.