Prawne podstawy stosowania środków ochrony indywidualnej

Prawne podstawy stosowania środków ochrony indywidualnej

Przepisy prawne

Przepisy prawne określające zasady doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej zostały określone w:

  • Kodeksie Pracy;
  • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z póz. zmianami (Tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Według ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest obowiązany:

  • zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości,
  • zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń

Jeżeli ze względu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrożeń nie jest możliwa, należy stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie środki ochrony zbiorowej, ograniczające wpływ tych zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

W sytuacji, gdy ograniczenie zagrożeń w wyniku zastosowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczające, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń.

Obowiązki związane ze stosowaniem środków ochrony indywidualnej spoczywają na pracodawcy.

Dodatkowo należy pamiętać, że zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej spełniających podstawowe wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania w odniesieniu do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Natomiast pracownicy zobowiązani są do stosowania przekazanych im przez pracodawcę środków ochrony indywidualnej.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż środki ochrony indywidualnej należy traktować jako ostatnie ogniwo ochronne, a w związku z tym niezbędne jest zapewnienie odpowiednich warunków do ich efektywnego i bezpiecznego  stosowania.

Ze względu na to, że środki ochrony indywidualnej bardzo często wywołują  u użytkowników uczucie dyskomfortu, konieczność ich noszenia przez cały czas trwania zmiany roboczej może powodować negowanie przez pracowników przydatności tych środków. Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie i oznakowanie stref zagrożenia, w których pracownicy zobowiązani są do stosowania środków ochrony indywidualnej, przy wykonywaniu określonych czynności zawodowych.

 
Zobacz także

Środki ochrony skóry
- wymagania, dobór, stosowanie PORADNIK (pdf)

więcej