Wymagania prawne dotyczące środków ochrony indywidualnej

 

WYMAGANIA PRAWNE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 

Prawo UE

 

Zasady doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej przez pracowników w Unii Europejskiej zostały określone w dyrektywie Rady 89/656/EWG.

Wymagania prawne dotyczące zasad wprowadza do obrotu środków ochrony oraz obowiązków ich producentów, importerów i dystrybutorów zawarto w Rozporządzeniu Parlamentu i Rady (EU) nr 425/2016.


UWAGA:
Wszystkie środki ochrony indywidualnej wprowadzane do obrotu na terenie UE muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w  Rozporządzeniu Parlamentu i Rady (UE) 425/2016  dotyczące projektowania i produkcji.

 

Prawo krajowe

Przepisy dotyczące zasad doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej obowiązujące  w Polsce określone są w:

1. Kodeksie pracy (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1320) oraz

2. załączniku nr II do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.) są identyczne z przepisami Europejskimi.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i ochronę ich zdrowia w każdym aspekcie związanym z pracą.
Pracownik jest zobowiązany do stosowania środków ochrony indywidualnej, dostarczonych przez pracodawcę.

 

Ogólna zasada stosowania środków ochrony indywidualnej

 

Według ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest obowiązany:

-         zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości,

-        zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń

 

Jeżeli ze względu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrożeń nie jest możliwa, należy stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie środki ochrony zbiorowej, ograniczające wpływ tych zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

 

W sytuacji, gdy ograniczenie zagrożeń w wyniku zastosowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczające, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń.