Środki ochrony kończyn górnych
 

Rękawice chroniące przed czynnikami mechanicznymi
Właściwości ochronne rękawic chroniących przed czynnikami mechanicznymi, ocenionych zgodnie z normą PN-EN 388:2006 [1] są wyrażone w postaci kodu cyfrowego przy odpowiednim znaku graficznym (rys. 1). W przypadku, gdy rękawica nie jest badana pod kątem odporności na działanie jednego z czynników, zamiast poziomu skuteczności powinien być podany symbol "X", a w przypadku, gdy nie spełnia minimalnych wymagań określonym dla 1 poziomu skuteczności – „0”. Rysunek 1.  Znakowanie rękawic ochronnych, chroniących przed czynnikami mechanicznymi wg PN-EN 388:2006


Rysunek 2. Znakowanie rękawic chroniących przed przecięciem przy uderzeniu (ochrona przed ukłuciami i przecięciami nożami ręcznymi) wg PN-EN 1082-1:1999 [2] i PN-EN 1082-2:1002 [3]

 

W tym przypadku nie stosuje się żadnego kodu cyfrowego

 

Rękawice chroniące przed przecięciem piłą łańcuchową

Właściwości ochronne rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową, ocenionych zgodnie z normą PN-EN 381-7:2002 [4] są wyrażone w postaci klasy odpowiadającej prędkości łańcucha, przy której potwierdzona została odporność rękawic na przecięcie. Oznaczenie klasy jest umieszczane w znakowaniu rękawic obok znaku graficznego pokazanego na rys. 3

 


Klasa X (od 0 do 3)

Rysunek 3. Znakowanie rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową wg PN-EN 381-7:2002 [4]Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi


Rysunek 4. Znakowanie rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi wg PN-EN 374-1:2005 [5]

 

Zgodnie z normą PN-EN 374-1:2005 [5] w znakowaniu rękawic chroniących przed chemikaliami stosuje się jeden z dwóch znaków graficznych pokazanych na rys. 4.

Przy znaku graficznym umieszcza się kod literowy oznaczający substancje zastosowane w badaniach, wobec których została potwierdzona odporność rękawic.Rękawice chroniące przed mikroorganizmamiRysunek 5. Znakowanie rękawic chroniących przed mikroorganizamamiRękawice chroniące przed zimnem

Rękawice chroniące przed zimnem znakuje się znakiem graficznym pokazanym na rys. 6. Przy znaku graficznym powinien znajdować się kod cyfrowy oznaczający odpowiednie poziomy skuteczności osiągnięte dla badanych właściwości ochronnych.Rysunek 6. Znakowanie rękawic chroniących przed zimnem wg normy PN-EN 511:2009 [6]

 

Rękawice chroniące przed gorącymi czynnikami termicznymi (gorąco i/lub ogień).

Znakowanie rękawic chroniących przed czynnikami termicznymi , ocenionych zgodnie z PN-EN 407:2007 powinno zawierać, oprócz znaku graficznego, informacje na temat poziomów skuteczności dla poszczególnych czynników (kod cyfrowy). W przypadku, gdy rękawica nie jest badana pod kątem odporności na działanie jednego z czynników, zamiast poziomu skuteczności powinien być symbol "X", a w przypadku, gdy nie spełnia minimalnych wymagań określonym dla 1 poziomu skuteczności – „0”.


Rysunek 7. Znakowanie rękawic chroniących przed czynnikami termicznymi wg PN-EN 407:2007 [7]

Rysunek 8. Znakowanie rękawic strażackich wg PN-EN 659+A1:2010 [8]

Rękawice chroniące przed skażeniem radioaktywnym


Rysunek 9. Znakowanie rękawic chroniących przed skażeniem radioaktywnym

 

Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym


Rysunek 10. Znakowanie rękawic chroniących przed promieniowaniem jonizującym

 

Dodatkowo, w znakowaniu rękawic powinien być zamieszczony znak graficzny pokazany na rys. 11, oznaczający konieczność zapoznania się z informacjami producenta, dołączonymi do rękawic.


Rysunek 11. Znak graficzny oznaczający konieczność zapoznania się z informacjami producenta, dołączonymi do rękawic wg PN-EN 420+A1:2012 [9]


Znakowanie rękawic ochronnych

Każda rękawica przekazana do użytkownika powinna być oznakowana w sposób trwały, czytelny, widoczny.

Oznakowanie powinno zawierać następujące informacje (wg PN-EN 420+A1:2012):

 • nazwa, znak handlowy lub inne dane określające producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela,
 • nazwa rękawicy lub jej symbol pozwalający użytkownikowi zidentyfikować produkt z jego producentem lub autoryzowanym przedstawicielem,
 • oznaczenie wielkości,
 • termin ważności (jeśli dotyczy)
 • oznaczenie "CE",
 • znak graficzny wraz z odpowiednim kodem cyfrowym lub literowym,
 • numer odpowiedniej normy wraz z rokiem jej wydania.

Dodatkowe wymagania dotyczące znakowania rękawic wynikają z wymagań norm szczegółowych odnoszących się do poszczególnych grup rękawic.


Jeżeli oznakowanie rękawic powoduje obniżenie poziomu wymagań lub uniemożliwia spełnianie funkcji ochronnych lub użytkowych, to może być ono umieszczone bezpośrednio na opakowaniu rękawic.

Każde opakowanie zawierające rękawice powinno być oznakowane i zawierać następujące informacje (wg PN-EN 420+A1:2012):

 • nazwa i pełny adres producenta lub upoważnionego przedstawiciela,
 • oznaczenie rękawicy wg producenta,
 • termin ważności (jeśli dotyczy),
 • znak graficzny wraz z odpowiednim kodem cyfrowym lub literowym,
 • numer odpowiedniej normy wraz z rokiem jej wydania.
 • wskazanie, gdzie jest dostępna informacja producenta (instrukcja użytkowania)
 • zapis o ograniczeniu ochrony do części ręki (jeśli dotyczy)
 

Informacje producenta

Do każdej pary rękawic przekazanej do użytkowania powinna być dołączona informacja producenta zawierająca co najmniej następujące dane (wg PN-EN 420+A1:2012):

 • nazwa i pełny adres producenta lub upoważnionego przedstawiciela,
 • nazwa i symbol rękawicy,
 • informacja o dostępnym zakresie wielkości,
 • objaśnienie kodu cyfrowego przy znaku graficznym wraz z numerem odpowiedniej normy, 
 • objaśnienie wszelkich oznaczeń zastosowanych w znakowaniu rękawic,
 • instrukcja przechowywania, użytkowania i konserwacji,
 • zapis: „ochrona ograniczona do części ręki” (jeśli dotyczy),
 • informacja nt. poziomu skuteczności w zakresie zręczności (dot. rękawic pięciopalcowych),
 • informacja nt. odporności na przenikanie wody (jeśli dotyczy),
 • wykaz substancji zawartych w materiale rękawicy, które uznane są za alergeny,
 • informacje dotyczące wyposażenia dodatkowego i części zapasowych,
 • informacje nt. rodzaju opakowania niezbędnego podczas transportu,
 • informacje nt. wyników badania właściwości elektrostatycznych rękawic (jeśli dotyczy),
 • termin ważności zapis: "rękawice do specjalnych zastosowań" w przypadku, gdy długość rękawicy jest inna niż zalecana w normie PN-EN 420+A1:2012. Należy wówczas podać przeznaczenie rękawic i powód, dla którego długość rękawic nie jest zgodna z normą PN-EN 420+A1:2012.

Dodatkowe wymagania dotyczące zakresu informacji dołączanych do rękawic wynikają z wymagań norm przedmiotowych, analogicznie jak w przypadku znakowania rękawic.


Znakowanie rękawic elektroizolacyjnych

   Każda rękawica elektroizolacyjna powinna być oznakowana w sposób trwały i widoczny.

Oznakowanie nie powinno pogarszać jakości rękawicy. W oznakowaniu rękawicy powinny być zawarte następujące informacje (wg PN-EN 60903:2006 [10]): 

 • symbol podwójnego trójkąta,
 • nazwa, znak handlowy lub identyfikacyjny producenta,
 • oznaczenie rękawicy wg producenta
 • klasa rękawic,
 • kategoria rękawic (jeśli dotyczy),
 • wielkość rękawic,
 • miesiąc i rok produkcji,
 • numer serii lub partii,
 • oznaczenie "CE".

Dodatkowo, na każdej rękawicy powinny być umieszczone odpowiednie elementy umożliwiające oznaczenie daty rozpoczęcia użytkowania rękawic oraz daty okresowych prób i przeglądów.

Jeżeli stosuje się oznaczenie barwne rękawic to kolor podwójnego trójkąta powinien być zgodny z następującym kodem:
klasa 00 - kolor beżowy,
klasa 0   - kolor czerwony,
klasa 1   - kolor biały,
klasa 2   - kolor żółty,
klasa 3   - kolor zielony,
klasa 4   - kolor pomarańczowy.

 

 1. PN-EN 388:2006 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi
 2. PN-EN 1082-1:1999 Odzież ochronna. Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi. Rękawice z plecionki pierścieni i ochrony ramion.
 3. PN-EN 1082-2:1002 Odzież ochronna. Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi. Rękawice i ochrony ramion wykonane z materiałów innych niż plecionka pierścieni.
 4. PN-EN 381-7:2002 Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych. Wymagania dla rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową.
 5. PN-EN 374-1:2005 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Terminologia i wymagania.
 6. PN-EN 511:2009 Rękawice chroniące przed zimnem.
 7. PN-EN 407:2007 Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień).
 8. PN-EN 659+A1:2010 Rękawice ochronne dla strażaków.
 9. PN-EN 420+A1:2012 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań.
 10. PN-EN 60903:2006 Prace pod napięciem. Rękawice z materiału izolacyjnego.