Tabelaryczne zestawienie zagrożeń występujących na stanowiskach pracy

Zestawienie zagrożeń mogących występować na stanowiskach pracy, stanowiących dane wejściowe do doboru poszczególnych grup środków ochrony indywidualnej

Właściwa identyfikacja rodzajów czynników szkodliwych ich natężenia oraz sposobu oddziaływania na stanowiskach pracy stanowi podstawę optymalnego doboru środków ochrony indywidualnej. W celu ułatwienia doboru środki ochrony indywidualnej przed przystąpieniem do doboru środków ochrony indywidualnej zalecane jest wypełnienie poniższych tabel.

Tabela 1 Zestawienie danych dotyczących zagrożeń niezbędnych do przeprowadzenia procedury dobru sprzętu ochron oczu i twarzy.

Nazwa przedsiębiorstwa / zakres działalności
Rodzaj wykonywanej pracy / nazwa stanowiska pracy


W tabelach dla kolumn TAK/NIE wstaw krzyżyk w odpowiednią kolumnę

Tabela 1 Zestawienie danych dotyczących zagrożeń niezbędnych do przeprowadzenia procedury dobru sprzętu ochron oczu i twarzy.

Nazwa przedsiębiorstwa / zakres działalności Rodzaj wykonywanej pracy / nazwa stanowiska pracy

Opis zagrożenia, środowiska i warunków pracyTakNieŚcisłe dane do sprecyzowania
Zagrożenia mechaniczne     Sposób uderzenia
Pył
rodzaj pyłu
    Energia kinetyczna pyłu
Zagrożenia termiczne
gorące ciała stałe
ciepło
zimno i wiatr
    Temperatura otoczenia
Charakterystyka źródła ciepła
Rodzaj wyrzucanych metali
Zagrożenia chemiczne
krople cieczy
rozbryzgi cieczy
gazy i pary
    Nazwa substancji chemicznej
Zagrożenia elektryczne łuk przy zwarciu elektrycznym      
Promieniowanie optyczne
nadfioletowe
podczerwone
słoneczne (widzialne)
podczas spawania
laserowe
    Długość fali (lub rodzaj źródeł promieniowania) oraz moc
Temperatura źródła
Sposób postępowania, metoda spawania, natężenie prądu lub przepływu gazu
Warunki pracy i środowisko
zagrożenia w otoczeniu
stanowiska pracy
praca na zewnątrz
praca wewnątrz (budynek)
otoczenie wilgotne
otoczenie gorące
oświetlenie stanowiska pracy
     
Rodzaj pracy
obróbka wstępna
wykończenie
praca precyzyjna
     
Czas użytkowania
okazjonalne
ciągłe
     
Wymagania dodatkowe
dobry odbiór kolorów
całkowite pole widzenia
dostrzeganie ruchów
bocznych
(maszyny, pojazdy)
     
Wymagania indywidualne
okulary korekcyjne
szkła kontaktowe
    Liczba użytkowników, których to dotyczy
Uwagi      

Tabela 2 Zestawienie danych dotyczących zagrożeń niezbędnych do przeprowadzenia procedury dobru ochron nóg

Nazwa przedsiębiorstwa / zakres działalności Rodzaj wykonywanej pracy / nazwa stanowiska pracy

Opis zagrożenia, środowiska i warunków pracyTakNieŚcisłe dane do sprecyzowania
Zagrożenia mechaniczne
upadek przedmiotu na palce u nóg
upadek przedmiotu na śródstopie
uderzenie w piętę
przebicie (chodzenie po przedmiotach ostrych, spiczastych, tnących)
powierzchnie ruchome
śliskie nierówne powierzchnie
skręcenie stopy
przecięcie piłą łańcuchowa
    Sposób uderzenia
Rodzaj maszyny lub narzędzia
Zagrożenia elektryczne
porażenie prądem
wyładowanie elektrostatyczne
łuk przy zwarciu elektrycznym
    Napięcie ....................... [V]
Zagrożenia termiczne
mikroklimat zimny
kontakt z zimnym podłożem
mikroklimat gorący
kontakt z gorącympodłożem
iskry i gorące ciała stałe (spawanie)
rozbryzgi stopionych metali
otwarte źródła ognia (strażacy)
    Temperatura otoczenia
Charakterystyka źródła ciepła
Rodzaj wyrzucanych metali
Zagrożenia chemiczne
kwasy
zasady
rozpuszczalniki organiczne
węglowodory
inne
    Nazwa substancji chemicznej, rodzaj narażenia
Rodzaj wykonywanej pracy
praca na kolanach
praca siedząco-stojąca
powtarzające się zginanie stopy
prowadzenie pojazdów
używanie schodów lub rusztowań
inne
     
Warunki klimatyczne
praca na zewnątrz (przez cały rok)
praca na zewnątrz (w zimie)
praca w budynku
otoczenie wilgotne
    Sposób ekspozycja pracowników na warunki klimatyczne
Uwagi:      

Tabela 3 Zestawienie danych dotyczących zagrożeń niezbędnych do przeprowadzenia procedury dobru sprzętu ochrony układu oddechowego

Nazwa przedsiębiorstwa / zakres działalności Rodzaj wykonywanej pracy / nazwa stanowiska pracy

Opis zagrożenia, środowiska i warunków pracyTakNieŚcisłe dane do sprecyzowania
Zagrożenia mechaniczne (ruch cząstek)
zderzenia (piaskowanie)
swobodne unoszenie
    Rodzaj maszyny lub narzędzia
Zagrożenia termiczne
mikroklimat zimny
mikroklimat gorący
iskry i rozbryzgi stopionych metali (spawanie)
    Temperatura otoczenia [°C]
Czas narażenia [h/dzień]
Zagrożenia chemiczne
stężenie tlenu poniżej 17%
substancja organiczna
substancji nieorganiczna
mieszanina
    Nazwa substancji chemicznej, stan skupienia, stężenie na stanowisku pracy (średnie ważone i chwilowe), krotność przekroczenia NDS, rodzaj oddziaływania (w przypadku mieszanin)
Rodzaj wykonywanej pracy
praca w ograniczonej przestrzeni
określone czynności zawodowe
brak określonych czynności zawodowych
wymagana swoboda poruszania się
     
Czas użytkowania
ciągły
krótkotrwały
do ewakuacji
     
Zagrożenie wybuchem
wymagana antelektrostatyczność
     
Uwagi: (Inne informacje przydatne do doboru sprzętu ochrony układu oddechowego (np. deformacja twarzy użytkownika, przyjmowanie przez użytkownika lekarstw, praca w warunkach stresu, klaustrofobia, obniżenie wydolności oddechowych, brak informacji o sposobie działania sprzętu).      

Tabela 4 Zestawienie danych dotyczących zagrożeń niezbędnych do przeprowadzenia procedury dobru przemysłowych hełmów ochronnych

Nazwa przedsiębiorstwa / zakres działalności Rodzaj wykonywanej pracy / nazwa stanowiska pracy

Opis zagrożenia, środowiska i warunków pracyTakNieŚcisłe dane do sprecyzowania
Zagrożenia mechaniczne
spadające elementy
zgniatanie boczne
    Sposób uderzenia
Rodzaj maszyny lub narzędzia
Zagrożenia elektryczne
wyładowanie elektrostatyczne (zagrożenie wybuchem)
łuk przy zwarciu elektrycznym
    Napięcie ....................... [V]
Zagrożenia termiczne
mikroklimat zimny
mikroklimat gorący
rozbryzgi stopionych metali
    Temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj wyrzucanych metali
Rodzaj wykonywanej pracy
wielkość obszaru narażenia
praca na kolanach
praca siedząco-stojąca, inne
     
Inne informacje przydatne do doboru przemysłowych hełmów ochronnych      

Tabela. 5. Zestawienie danych dotyczących zagrożeń niezbędnych do przeprowadzenia procedury doboru ochron rąk

Nazwa przedsiębiorstwa / zakres działalności Rodzaj wykonywanej pracy / nazwa stanowiska pracy

Opis zagrożenia, środowiska i warunków pracyTakNieŚcisłe dane do sprecyzowania
Zagrożenia mechaniczne

przemieszczające się lub spadające wyroby, półwyroby i materiały

chropowatość i szorstkość wyrobów

ostre wystające elementy powodujące przekłucie

powierzchnie śliskie wyrobów,
i materiałów umożliwiające ich wypuszczenie z ręki

poruszające się mechanizmy kierowane przez człowieka

przecięcie przy uderzeniu
(np. ostrym nożem - przecięcie i przekłucie)

przecięcie piłą łańcuchową

przecięcie ostrą krawędzią

    Podać
Czy wymagana jest precyzyjność ruchów, manipulowanie palcami (rękawice jedno-, dwu-, trój-,i pięciopalcowe)

Podać
Czy na zagrożenia narażona jest tylko ręka
Czy ręka i przedramię -(rękawice krótkie i długie)
Zagrożenia termiczne

Czynniki gorące
nagrzana powierzchnia wyposażenia technicznego i materiałów

gorące masy płynne

promieniowanie cieplne

iskry i drobne rozpryski roztopionych metali

duże ilości płynnego metalu i żar

odpryski żużlu

otwarty płomień

Czynniki zimne
oziębione powierzchnie wyposażenia technicznego

obniżona temperatura powietrza
    Temperatura kontaktowa [°C]
Czas kontaktu

Charakterystyka źródła ciepła

Rodzaj wyrzucanych metali

Temperatura kontaktowa [°C]
Czas kontaktu
Zagrożenia chemiczne

Ciekłe czynniki chemiczne
woda i wodne roztwory chemiczne substancji obojętnych

kwasy i zasady

rozpuszczalniki organiczne

oleje, smary i tłuszcze

środki ochrony roślin

Zanieczyszczenia i niewłaściwy skład powietrza

pyły, dymy, mgły

gazy i pary
    Nazwa substancji i jej stężenie

Nazwa związku chemicznego

Podać
Czy występuje możliwość polania lub zanurzenia rąk czy tylko kontakt z zaoliwionym przedmiotem

Określić formę użytkową stosowanego preparatu, klasę jego toksyczności i stężenie
Czas narażenia
Czynniki biologiczne
drobnoustroje, wirusy
owady, insekty
     
Drgania mechaniczne      
Prąd elektryczny      
Elektryczność statyczna      
Warunki klimatyczne
praca na zewnątrz (np. w zimie, przez cały rok)

praca w budynku

otoczenie wilgotne
     

Tabela 6 Zestawienie danych dotyczących zagrożeń niezbędnych do przeprowadzenia procedury dobru odzieży ochronnej

Nazwa przedsiębiorstwa / zakres działalności Rodzaj wykonywanej pracy / nazwa stanowiska pracy

Nazwa przedsiębiorstwa / zakres działalnościTakNieŚcisłe dane do sprecyzowania
Zagrożenia mechaniczne
otarcie
przekłucie
przecięcie
przecięcie piłą łańcuchowa
    Sposób uderzenia
Rodzaj maszyny lub narzędzia
Zagrożenia elektryczne
porażenie prądem
wyładowanie elektrostatyczne
łuk przy zwarciu elektrycznym
    Napięcie ....................... [V]
Zagrożenia termiczne
mikroklimat zimny
mikroklimat gorący
kontakt z gorącym podłożem
iskry i gorące ciała stałe (spawanie)
rozbryzgi stopionych metali
otwarte źródła ognia (strażacy)
    Temperatura otoczenia
Charakterystyka źródła ciepła
Rodzaj wyrzucanych metali
Zagrożenia chemiczne
forma występowania substancji chemicznej (pyły, gazy, ciecze)
kwasy
zasady
rozpuszczalniki organiczne
węglowodory
inne
    Nazwa substancji chemicznej, rodzaj narażenia
Rodzaj wykonywanej pracy
wielkość obszaru narażenia
praca na kolanach
praca siedząco-stojącainne
     
Warunki klimatyczne
praca na zewnątrz (przez cały rok)
praca na zewnątrz (w zimie)
praca w budynku
otoczenie wilgotne
    Sposób ekspozycja pracowników na warunki klimatyczne
Uwagi:      

Tabela 7 Zestawienie danych dotyczących zagrożeń niezbędnych do przeprowadzenia procedury dobru sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

Nazwa przedsiębiorstwa / zakres działalności Rodzaj wykonywanej pracy / nazwa stanowiska pracy

Opis zagrożenia, środowiska i warunków pracyTakNieŚcisłe dane do sprecyzowania
Zagrożenia mechaniczne
praca na wysokości
     
Rodzaj pracy
sposób przemieszczania się pracownika na stanowisku pracy (pion, poziom, pion i poziom, brak konieczności przemieszczania)
     
Zagrożenia termiczne
iskry i gorące ciała stałe (spawanie)
     
Uwagi: (Inne informacje przydatne do doboru sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości (opis stanowiska z uwzględnieniem rodzaju elementów kotwiczących).