Pracownia Zagrożeń Chemicznych
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Profil działalności pracowni:

 
 
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie szkodliwych substancji chemicznych w środowisku pracy;
 • identyfikacja mieszanin substancji chemicznych emitowanych podczas szczególnie niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia procesów technologicznych oraz w pomieszczeniach biurowych;
 • opracowywanie metod oznaczania substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy z wykorzystaniem technik chromatograficznych i spektrofotometrycznych;
 • ocena narażenia i ryzyka zawodowego, związanego z występowaniem szkodliwych substancji chemicznych w procesach technologicznych;
 • prowadzenie serwisu - bazy wiedzy o zagrożeniach chemicznych i pyłowych CHEMPYŁ www.ciop.pl/chempyl;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie oceny narażenia i ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych w środowisku pracy. 

 

Obecnie prowadzone są prace badawcze dotyczące:

 • badania węgla elementarnego jako markera spalin emitowanych z silników Diesla;
 • opracowywania metod oznaczania substancji chemicznych w tym rakotwórczych, mutagennych i endokrynnie aktywnych oraz metali i ich związków;
 • opracowywania metod jednoczesnego oznaczania grup związków chemicznych
 • analizy zagrożeń związanych z emisją substancji chemicznych podczas drukowania przestrzennego 3D.

 

Instytucje i Przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą z Pracownią zapraszamy do Kontaktu!

 

Kierownik Pracowni
dr hab. Małgorzata Szewczyńska, prof. nadzw. CIOP-PIB
tel. (22) 623 32 52, fax: (22) 623 36 93
e-mail: mapol@ciop.pl

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Oferta badań komercyjnych:

 • Pomiary identyfikacyjne związków organicznych w próbkach powietrza na stanowiskach pracy
  i w pomieszczeniach biurowych.
 • Pomiar i ocena narażenia zawodowego na organiczne substancje chemiczne z wykorzystaniem różnych technik analitycznych technik (chromatografia, spektrofotometria, spektrometria w podczerwieni, analiza termooptyczna). Oferta obejmuje oznaczanie w próbkach powietrza w środowisku pracy, między innymi:
  • węgla elementarnego, jako markera spalin z silników Diesla,
  • lotnych kwasów nieorganicznych (HCl, HBr, HNO3),
  • krystalicznej krzemionki,
  • wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),
  • lotnych związków organicznych (LZO),
  • związków karbonylowych,
  • kwasu siarkowego(VI) we frakcji torakalnej, 
  • metali, metaloidów i ich związków,
  • innych substancji organicznych (rakotwórczych, mutagennych, endokrynnie aktywnych).

Zakres badań w może zostać rozszerzony o inne związki organiczne i nieorganiczne na zlecenie Klienta.

 

Na indywidualne potrzeby Klienta oferujemy również:

 • Szkolenia w zakresie oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem i stosowaniem substancji chemicznych na różnych stanowiskach.
 • Szkolenia w zakresie metod pobierania i oznaczania substancji chemicznych w środowisku pracy.
 • Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem i stosowaniem substancji chemicznych w środowisku pracy metodami bezpomiarowymi.


Aparatura pomiarowa i badawcza:

 • Analizator termooptyczny Sunset laboratory Inc.
 • Wysokosprawny chromatograf cieczowy (HPLC) z detektorem fluoroscencyjnym (FL) i spektrofotometrycznym (DAD) firmy Merck Hitachi
 • Wysokosprawny chromatograf cieczowy (HPLC) z detektorem fluoroscencyjnym (FL) i spektrofotometrycznym (DAD) firmy Agilent Technologies
 • Ultrasprawny chromatograf cieczowy (UPLC) z detektorem fluoroscencyjnym (FL) i spektrofotometrycznym (DAD) firmy Merck Hitachi
 • Chromatograf jonowy z detektorem konduktometrycznym i spektrofotometrycznym firmy ThermoSciences
 • Chromatograf gazowy (GC) z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID), wychwytu elektronów (ECD) firmy Agilent Technologies
 • Chromatograf gazowy (GC) z detektorem spektrometrii mas(MS) firmy Agilent Technologies
 • Układ termicznej desorpcji (TD) sprzężonej z chromatografem gazowym (GC) i detektorem spektrometrii mas (MS) firmy Agilent Technologies
 • Spektrometr absorpcji atomowej - SOLAAR M, z korekcją tła lampą deuterową, wyposażony w zestaw lamp do oznaczania 40 pierwiastków chemicznych
 • Spektrometr absorpcji atomowej - AAnalyst 600, z korekcją tła metodą Zeemana, wyposażony w zestaw lamp do oznaczania 22 pierwiastków chemicznych
 • Spektrometr absorpcji atomowej - SpectrAA 880, z korekcją tła metodą Zeemana, wyposażony w zestaw lamp do oznaczania 20 pierwiastków
 • Spektrometr UV-VIS – HELOS BETA
 • Spektrometr podczerwieni (IR) z transformacją Fouriera - Frontier FTIR

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Zagrożeń Chemicznych
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. Małgorzata Szewczyńska, prof. CIOP-PIB 22 623-32-52 mapol[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr Elżbieta Dobrzyńska 22 623-46-87 eleki[at]ciop.pl
   dr inż. Dorota Kondej 22 623-46-94 dokon[at]ciop.pl
   dr Joanna Kowalska 22 623-46-87 jokow[at]ciop.pl
   mgr Paweł Wasilewski 22 623 46 58 pawas[at]ciop.pl
   inż. Agnieszka Woźnica 22 623-46-65 agwoz[at]ciop.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Badanie wpływu nanomodyfikatorów paliw na emisję cząstek stałych i szkodliwych substancji chemicznych z silników wysokoprężnych
Kierownik projektu - dr Elżbieta Dobrzyńska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Identyfikowanie grup ryzyka związanego z narażeniem na wytypowane substancje rakotwórcze
Kierownik projektu - dr Joanna Kowalska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Weryfikacja i rozbudowa internetowej bazy ChemPył o nowe materiały i narzędzia wspomagające ocenę i profilaktykę narażenia na substancje chemiczne i pyły w środowisku pracy w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
Kierownik projektu - dr Elżbieta Dobrzyńska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj