Pracownia Zagrożeń Chemicznych
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Profil działalności pracowni:

 
 
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie szkodliwych substancji chemicznych w środowisku pracy
 • identyfikacja mieszanin substancji chemicznych emitowanych podczas szczególnie niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia procesów technologicznych oraz w pomieszczeniach biurowych
 • opracowywanie metod oznaczania substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy z wykorzystaniem technik chromatograficznych i spektrofotometrycznych
 • opracowywanie norm
 • ocena narażenia i ryzyka zawodowego, związanego z występowaniem szkodliwych substancji chemicznych w procesach technologicznych,
 • prowadzenie serwisu - bazy wiedzy o zagrożeniach chemicznych i pyłowych CHEMPYŁ
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie oceny narażenia i ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych w środowisku pracy
 • uczestnictwo w pracach Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN, Zespołu Ekspertów ds. Czynników Chemicznych i  Komitetów Normalizacyjnych oraz w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych.  


Obecnie prowadzone są prace badawcze dotyczące:

 • analizy i oznaczania rakotwórczych substancji chemicznych, np. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), lotnych związków organicznych (LZO)
 • frakcjonowania drobnych cząstek stałych pyłów antropogennych w kierunku analizy składu chemicznego poszczególnych frakcji emitowanych ze spalin diesla i biodiesla
 • analizy specjacyjnej związków chromu z wykorzystaniem chromatografii jonowej
 • opracowywania metod oznaczania substancji chemicznych
 • badania substancji endokrynnie aktywnych w środowisku pracy
 • badania wpływu cząstek nanostrukturalnych na aktywność powierzchniową membran biomimetycznych 

 

 

Kierownik Pracowni
dr hab. Małgorzata Szewczyńska, prof. nadzw. CIOP-PIB
tel. (22) 623 32 52, fax: (22) 623 36 93
e-mail: mapol@ciop.pl

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Szewczyńska M., Pośniak M., Dobrzyńska E.: Determination of phthalates in particulate matter and gaseous phase emitted into the air of the working environment, International Journal of Environmental Science and Technology , 2020, 17, s. 175–186
 • Dobrzyńska E., Szewczyńska M., Pośniak M., Puchałka B., Szczotka A., Woodburn J.: Exhaust emissions from diesel engines fuelled by different blends with the addition of nanomodifiers , and HVO, Environmental Pollution, 2019, online
 • Jeżewska A., Kowalska J.: Determination of triglycidyl isocyanurate in workplace air, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, 16, s. 4455
 • Jeżewska A., Woźnica A.: Chlorobenzen. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 1(99), s. 19-27
 • Jeżewska A., Woźnica A.: But-2-enal. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 1(99), s. 5–18
 • Kondej D.: Wpływ nanorurek węglowych występujących w powietrzu środowiska pracy na układ oddechowy człowieka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 1(568), s. 19-23
 • Kondej D., Sosnowski T.R.: Interactions of carbon nanotubes and carbon nanohorns with a model membrane layer and lung surfactant in vitro, Journal of Nanomaterials, 2019, Article ID 9457683, s. 10
 • Kowalska J., Jeżewska A.: Determination Method of Disperse Blue 1 in Workplace Air, Eurasian Journal of Analytical Chemistry, 2019, vol. 14, 3, s. 55-60
 • Kowalska J., Jeżewska A.: Determination of pararosaniline hydrochloride in workplace air, Environmental Monitoring and Assessment, 2019, 191, s. 444
 • Kowalska J., Jeżewska A.: 3,3’-Dimetoksybenzydyna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 2(100), s. 113-125
 • Surgiewicz J.: Wodorotlenek wapnia. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 2(100), s. 139-150
 • Surgiewicz J.: Dichlorek cynku. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 2(100), s. 101−112
 • Woźnica A.: Ftalan dimetylu. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 2(100), s. 127-137
 • Dobrzyńska E.: Kwas adypinowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2017, 1(91), s. 139-149
 • Jeżewska A.: 2-Etyloheksan-1-ol. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy., Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 2(92), s. 149–160
 • Jeżewska A.: 2,2’-Oksydietanol. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 2(92), s. 161–171
 • Kowalska J.: Octan n-butylu i jego izomery – octan izobutylu i octan sec-butylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2017, 1(91), s. 151-165
 • Surgiewicz J.: Wodorek litu . Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 3(93), s. 155-168
 • Szewczyńska M.: Modyfikacja procedury ekstrakcji frakcji torakalnej kwasu siarkowego(VI) z filtrów w metodzie oznaczania tego kwasu w powietrzu na stanowiskach pracy. , Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 2(92), s. 5–19
 • Woźnica A.: Bezwodnik maleinowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2017, 1(91), s. 115-125
 • Jeżewska A.: Akrylamid. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 5-17
 • Jeżewska A.: 2-Metylo-4,6-dinitrofenol. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 109-122
 • Kowalska J.: N,N-bis(2-Aminoetylo)- etylenodiamina Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 19-31
 • Surgiewicz J.: Ołów i jego związki nieorganiczne – metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 3(89), s. 147-162
 • Surgiewicz J.: Cyna i jej związki nieorganiczne. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 2(88), s. 113-127
 • Surgiewicz J.: Tellur i jego związki. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 2(88), s. 147-162
 • Szewczyńska M., Pośniak M.: Rakotwórcze wielopierścieniowe substancje organiczne występujące we frakcji cząstek drobnych – metoda oznaczania., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 3(89), s. 163-183
 • Szewczyńska M., Pośniak M., Krzemińska S.: Cisplatyna. Zastosowanie wysokosprawnej chromatografi i cieczowej do oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 47-64
 • Woźnica A.: Ftalan dibutylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 79-91
 • Woźnica A.: Bezwodnik ftalowy Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 33-45
 • Dobrzyńska E., Woźnica A.: Tiuram. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 1(83), s. 119-130
 • Jeżewska A.: Tetrahydrofuran. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 4(86), s. 191-202
 • Kowalska J., Woźnica A.: Kwas nadoctowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 3(85), s. 125-142
 • Surgiewicz J.: Tal i jego związki. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 3(85), s. 143-156
 • Gawęda E.: Molibden i jego związki. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 1(79), s. 131-140
 • Gawęda E.: Selen i jego związki. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 1(79), s. 141-149
 • Jeżewska A.: 3,4-Dichloroanilina. Chromatograficzne oznaczanie , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 1(79), s. 83-93
 • Jeżewska A. : 4-Chloro-3-metylofenol. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 4(81), s. 143-153
 • Jeżewska A., Szewczyńska M., Woźnica A.: Narażenie konserwatorów malarstwa na substancje chemiczne występujące w powietrzu środowiska pracy, Medycyna Pracy, 2014, 65(1), s. 33-41
 • Jeżewska A., Woźnica A.: Metanol. Chromatograficzne oznaczanie w powietrzu środowiska pracy , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 3(81), s. 89-120
 • Jeżewska A., Woźnica A.: Hydrochinon. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 3(81), s. 57-70
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Physicochemical mechanisms of mineral nanoparticles effects on pulmonary gas/liquid interface studied in model systems, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 2014, 50(1), s. 55-67
 • Kondej D., Sosnowski T.R.: Analiza cech monowarstwy lipidowej poddanej deformacji, w obecności nanocząstek metali, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2014, 53, 4, s. 257-258
 • Kowalska J., Szewczyńska M., Pośniak M.: Measurements of chlorinated volatile organic compounds emitted from pffice printers and photocopiers, online 18.10.2014 DOI:10.1007/s11356-014-3672-3, Environmental Science and Pollution Research, 2014
 • Szewczyńska M., Pągowska E., Pośniak M., Pyrzyńska K.: Fluorki. Metoda oznaczania fluorków we frakcji wdychalnej i respirabilnej aerozoli w środowisku pracy z zastosowaniem chromatografii jonowej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 3(81) , s. 71-87
 • Woźnica A.: 1,1-Dichloroeten. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 2(80), s. 145-157
 • Woźnica A., Kowalska J. : Bezwodnik octowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 4(81), s. 129-142
 • Dobrzyńska E., Buszewski B: Needle trap device for the sampling and determination of chlorinated volatile compounds, Journal of Separation Science, 2013, s. 1-7
 • Gawęda E.: Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych (6), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 11(506), s. 24-25
 • Gawęda E.: Znowelizowana metoda oznaczania chlorowodoru w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 165-172
 • Gawęda E.: Znowelizowana metoda oznaczania pentachlorku fosforu w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 181-188
 • Gawęda E.: Znowelizowana metoda oznaczania dekatlenku tetrafosforu w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 173-180
 • Jeżewska A.: Nitropropan. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowe, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 2(75), s. 155-170
 • Jeżewska A.: Oznaczanie 3,7-dimetylookta-2,6-dienalu w powietrzu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 127-138
 • Jeżewska A.: Chromatograficzna metoda oznaczania 4,4’-tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenolu) w powietrzu środowiska pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 69-78
 • Kondej D., Sosnowski T.: Alteration of biophysical activity of pulmonary surfactant by aluminosilicate nanoparticles, Inhalation Toxicilogy, 2013, 25(2), s. 77-83
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Organizacja cząsteczek monowarstwy fosfolipidowego składnika surfaktantu płucnego podczas kompresji w obecności nanocząstek mineralnych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2013, 4, s. 338-339
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Metoda badania wpływu nanocząstek na własności powierzchniowe monowarstwy głównego składnika surfaktantu plucnego (DPPC) w układzie wagi Langmuira-Wilhelm`ego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 2(75), s. 143-153
 • Kowalska J.: Triazotan(V)-propano-1,2,3-triylu. Zastosowanie chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów w analizie próbek powietrza, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 4(75), s. 135-148
 • Kowalska J.: Zastosowanie chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów w analizie heksachlorocyklopentadienu w próbkach powietrza, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 153-163
 • Pośniak M., Szewczyńska M: Antropogenne cząstki drobne źródłem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wysokotemperaturowych procesach technologicznych , Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 4, s. 542-547
 • Pośniak M., Szewczyńska M. : Sól sodowa warfaryny. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 4(75), s. 119-134
 • Surgiewicz J.: Oznaczanie frakcji wymiarowych aerozolu w świetle nowych definicji. Cz. 1. Przyrządy do pobierania próbek frakcji wymiarowych aerozolu zawierającego metale i ich związki, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 4(75), s. 5-32
 • Surgiewicz J.: Metoda oznaczania tlenków żelaza na stanowisku pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 89-99
 • Surgiewicz J. : Selektywność absorpcyjnej spektrometrii atomowej w analizie powietrza na stanowiskach pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 3 (498) , s. 24-28
 • Szewczyńska M., Pośniak M.: Pobieranie drobnych frakcji aerozoli do analizy chemicznych zanieczyszczeń powietrza w środowisku pracy, Analityka: Nauka i Praktyka, 2013, 4, s. 42-45
 • Szewczyńska M., Pośniak M., Dobrzyńska E.: Ultrafine particles from solid fractions of diesel and biodiesel exhaust fumes, e-Journal of Chemistry, 2013
 • Szewczyńska M., Pośniak M., Dobrzyńska E., Pyrzyńska K., Baraniecka J.: Polycyclic aromatic hydrocarbons distribution in fine and ultrafine particles emitted from diesel engines, Polish Journal of Environmental Studies , 2013, 22, 2, s. 553-560
 • Woźnica A.: Chromatograficzne oznaczanie tetrametylosukcynonitrylu w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 79-88
 • A.Woźnica, Jeżewska A.: Nitroetan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1(71), s. 117-123
 • Buszewski B., Olszowy P., Szultka M., Jeżewska A.: New approaches to extraction techniques in determination of 4,4"-methylenebis(2-chloroaniline) in air and water solutions, Talanta, 2012, 93, s. 117-121
 • Dobrzyńska E., Szewczyńska M., Pośniak M.: Polichlorowane dibenzodioksyny i polichlorowane dibenzodifurany w procesach wysoko-temperaturowej obróbki metali, Przemysł Chemiczny, 2012, 91, 6, s. 1000-1004
 • Gawęda E.: Srebro i jego związki nierozpuszczalne – metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 123-127
 • Gawęda E.: Trichlorek fosforu – metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 135-139
 • Jeżewska A.: Kwas trichlorooctowy - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1(71), s. 105-111
 • Jeżewska A.: Bezwodnik trymelitowy - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1(71), s. 59-65
 • Jeżewska A., Szewczyńska M.: Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy konserwatora malarstwa, Medycyna Pracy, 2012, 63, 5, s. 547-558
 • Kondej D., Gawęda E.: Metals in dust fractions emitted at mechanical workstations, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 4, s. 453-460
 • Kondej D. Sosnowski T.: Metoda badania wpływu nanocząstek na dynamiczne napięcie powierzchniowe modelowego surfaktantu płucnego w układzie pulsującego pęcherzyka, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 5-11
 • Kowalska J.: 2-(Dietyloamino)etanol-metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1(71), s. 83-89
 • Kowalska J., Gierczak T.: Qualitative and Quantitative Analyses of the Halogenated Volatile Organic Compounds Emitted from the Office Equipment Items, DOI:10.1177/1420326X12458299 , Indoor and Built Environment, 2012
 • Pośniak M., Dobrzyńska E., Szewczyńska M.: Projektowane nanomateriały w środowisku pracy. Narzędzia do oceny ryzyka, Przemysł Chemiczny, 2012, 91/4, s. 588-593
 • Surgiewicz J.: Tlenek wapnia – metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 129-133
 • Surgiewicz J.: Ocena zagrożeń organicznymi związkami metali w przemysłowych procesach produkcji i przetwarzania polichlorku winylu, Medycyna Pracy, 2012, 63, 4, s. 419-429
 • Surgiewicz J.: Mangan i jego związki – metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 111-116
 • Szewczyńska M., Pośniak M. : Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i sucha organiczna pozostałość cząstek drobnych emitowanych ze spalin biodiesla, Medycyna Pracy, 2012, 63, 6, s. 659-666
 • A.Woźnica, Jeżewska A.: 1,2-epoksy-3-fenoksypropan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 1(67), s. 93-99
 • Jeżewska A.: Azirydyna- metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 1(67), s. 23-29
 • Jeżewska A.: Diacetyl-metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 1(67), s. 79-85
 • Jeżewska A.,: 2- Metyloazirydyna- metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 1(67), s. 143-149
 • Jeżewska A, Buszewski B: A new method for the determination of 2,2"-dichloro-4,4"-methylenedianiline in workplace air samples by HPLC-DAD, Toxicology Mechanism & Methods, 2011, 21(7), s. 554-560
 • Jeżewska A, Buszewski B.: Isolation and determination of 4-biphenylamine for air sample by SPE-HPLC coupling, Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 2011, 34(6), s. 397-407
 • Jeżewska A., Buszewski B.: 4-chloroanilina- metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 1(67), s. 67-73
 • Jeżewska A., Buszewski B.: Anilina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 1(67), s. 17-23
 • Jeżewska A. ,Buszewski B.: 4,4"- Metylenodianilina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 1(67), s. 137-143
 • Kowalska J.: 2- Cyjanoakrylan etylu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 1(67), s. 73-79
 • Szewczyńska M., Pośniak M., Dobrzyńska E., Jeżewska A.: Czynniki chemiczne w zakładach fryzjerskich - zagrożenia i profilaktyka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 1, s. 14-17
 • Wolska A., Pośniak M., Szewczyńska M.: Naturalne promieniowanie UV i fototoksyczne substancje chemiczne - metoda oceny ryzyka zawodowego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 10, s. 13-17
 • Baraniecka J., Pyrzyńska K., Szewczyńska M., Pośniak M., Dobrzyńska E.: Emission of polycyclic aromatic hydrocarbons from selected processes in steelworks, Journal of Hazardous Materials, 2010, 183, s. 111-115
 • Dobrzyńska E., Szewczyńska M., Pośniak M., Buszewski B.: Chlorinated Volatile Organic Compounds - Old, however, Actual Analytical and Toxicological Problem., Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2010, 40 (issue 1), s. 41--57
 • Gawęda E.: Kobalt i jego związki - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 163-167
 • Gawęda E.: Tlenek magnezu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 221-226
 • Gawęda E. : Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych (3) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12 (471) , s. 25-27
 • Gołofit-Szymczak M., Dobrzyńska E.: O bezpiecznej pracy personelu sprzątającego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 2, s. 6
 • Jeżewska A.: n-Butan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 107-112
 • Jeżewska A., Buszewski B.: 2,2`-Dichloro-4,4`-metylenodianilina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 125-130
 • Jeżewska A., Buszewski B.: Bifenylo-4-amina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 101-106
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Aerosol Generation and Identification for Model Studies of Particle - Lung Interactions, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 1, s. 41-48
 • Koradecka D., Pośniak M., Widerszal-Bazyl M., Augustyńska D., Radkiewicz P.: A Comparative Study of Objective and Subjective Assessment of Occupational Risk, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 1, s. 3-22
 • Kowalska J.: Ortokrzemian tetraetylu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 193-198
 • Pośniak M., Dobrzyńska E., Domański W.: Niebezpieczne substancje chemiczne w przemyśle tekstylno-odzieżowym - ocena ryzyka zawodowego, (W: Sympozjum pt.: „Chemiczne szkodliwości zawodowe środowiskowe”, Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych), Łódź, 7-8 grudnia, 2010
 • Surgiewicz J.: Wodorotlenek potasu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 237-242
 • Surgiewicz J. : Wybrane aspekty bezpieczeństwa pracy w procesach produkcji i przetwarzania PVC , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 10 (469) , s. 26-29
 • Szewczyńska M., Dobrzyńska E., Pośniak M.: Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy personelu sprzątającego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 2, s. 7-9
 • Szewczyńska M., Osytek A., Pośniak M., Galwas-Grzeszkiewicz M.: Sulpiryd - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 205-212
 • Szewczyńska M., Osytek A., Pośniak M., Galwas-Grzeszkiewicz M.: Diprofilina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 131-137
 • Szewczyńska M., Osytek A., Pośniak M., Galwas-Grzeszkiewicz M.: N-Hydroksymocznik - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 155-162
 • Woźnica A.: Propan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 199-204
 • Baraniecka J. , Pyrzyńska K. ,Szewczyńska M., Pośniak M. ,Jankowska E.: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne we frakcjach pyłów emitowanych do powietrza w wybranych procesach IV Konferencja chromatograficzna - Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej 15 -16 października, Warszawa, Brak, 2009
 • Gawęda E.: Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 9 (456), s. 24-25
 • Gawęda E.: Tlenek cynku - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 175-180
 • Gawęda E.: Jod - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 153-157
 • Jankowska E., Pośniak M.: Number and mass concentrations and surface area of particles in Diesel exhaust fumes, (W: European Aerosol Conference 2009, Abstract T083A22.), Brak, Karlsruhe, 2009
 • Jeżewska A.: 1,4-Fenylenodiamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 147-152
 • Jeżewska A.: 1,4-Dioksan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 141-146
 • Jeżewska A., Buszewski B.: Rakotwórcze aminy aromatyczne, Analityka - Nauka i Praktyka, 2009, 2, s. 26-31
 • Kondej D.: A study on dusts containing metals and their compounds for the assessment of their influence on model lung surfactant. 29th ICOH, International Congress on Occupational Health, p323, Cape Town - South Africa, 2009
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Wpływ pyłów emitowanych przy obróbce metali na aktywność powierzchniową surfaktantu płucnego., Inżynieria i aparatura chemiczna, 2009, 5, s. 53-54
 • Kowalska J.: Zagrożenia chemiczne w sektorze hotelarskim Seminarium Ryzyko zawodowe w sektorze hotelarskim Gdańsk, 04.06., Brak, 2009
 • Kowalska J.: Szkodliwe czynniki chemiczne w placówkach gastronomicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 5(452), s. 14-16
 • Kowalska J.: Buta-1,3-dien - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 105-112
 • Makles Z., Pośniak M.: Sezon grzewczy rozpoczęty- zagrożenia czadem, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 12(459), s. 13-15
 • Pośniak M., Jankowska E., Szewczyńska M.: Size distribution of hazardous chemical compounds in diesel exhaust particles, (W: European Aerosol Conference 2009, Abstract T083A23.), Brak, Karlsruhe, 2009
 • Surgiewicz J.: Chrom i jego związki - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 113-118
 • Surgiewicz J.: Wodorotlenek sodu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 189-194
 • Szewczyńska M., Dobrzyńska E., Pośniak M.: Application of HPLC to Determination of Aldehydem, Ketonem and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons In Air Samples Collected In Uncontrolled Combustion Sources, Chemia Analityczna, 2009, 54, s. 349-366
 • Woźnica A.: Dichlorometan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 135-140
 • Gawęda E.: Zagrożenia chemiczne i pyłowe w procesach produkcji wyrobów metalowych., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 4, s. 7-11
 • Gawęda E.: Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 10 (445), s. 13-15
 • Gawęda E., Puchalska H.: Rozporządzenie REACH - wymagania dotyczące karty charakterystyki substancji chemicznej., Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka, 2008, 10, s. 8
 • Gawęda E., Puchalska H.: Rozporządzenie REACH - wymagania dotyczšce karty charakterystyki substancji chemiczej., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 10, s. 8-12
 • Jankowska E., Pośniak M.: Contamination of office room air by fine particles of cigarette smoke 2008 European Aerosol Conference (EAC-2008), Saloniki, Grecja 24-29.08., Brak, 2008
 • Jankowska E., Pośniak M.: Contamination of office room air by fine particles of cigarette smoke, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008), Brak, Saloniki, Grecja, 2008
 • Jeżewska A. , Buszewski B.: Born Hydrides in the Work Environment, Polish J. Chem., 2008, 82, s. 2233-2243
 • Jeżewska A., Buszewski B.: Occupational Exposure to Diborane 4TH International Conference Prevention of Occupational Accident in a Changing Work Environment Kreta, Grecja 30.09-3.10., Brak, 2008
 • Jeżewska A., Buszewski B.: Chromatograficzne oznaczanie 1,4-fenylenodiaminy w powietrzu środowiska pracy VIII Sympozjum chromatograficzne Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej, 21-23 kwiecień PŁ Łódź, Brak, 2008
 • Kondej D.: Characteristics of the size-segregated aerosol emitted at mechanical working workplaces. CD Proceedings of XVIII World Congress on Safety and Health at Work, Korea, Seul,, Brak, 2008
 • Kondej D.: Odpady komunalne i przemysłowe - charakterystyka, zagrożenia., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 1, s. 16-19
 • Kondej D., Gawęda E.: Narażenie na pył całkowity i respirabilny glinu i jego związków w zakładach stosujących stopy aluminium., Medycyna Pracy, 2008, 59(5), s. 381-386
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Model studies on interactions of occupational aerosols of metals with the lung surfactant. Proceedings of the 2008 European Aerosol Conference, Abstract T09A028P, Greece, Thessaloniki, Brak, 2008
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Laboratory system for metal dusts generation. Proceedings of the 2008 European Aerosol Conference, Abstract T09A029P, Greece, Thessaloniki, Brak, 2008
 • Kowalska J.: Oznaczanie buta-1,3-dienu w powietrzu na stanowiskach pracy VIII Sympozjum chromatograficzne Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej, 21-23 kwiecień PŁ Łódź, Brak, 2008
 • Pośniak M., Galwas-Grzeszkiewicz M.: Substancje farmakologicznie czynne - ocena i ograniczanie ryzyka zawodowego, Przemysł Farmaceutyczny, 2008, 2, s. 61-65
 • Pośniak M., Jankowska E.: Badanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych we frakcjach cząstek drobnych dymów antropogennych VIII Sympozjum chromatograficzne Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej, 21-23 kwiecień PŁ Łódź, Brak, 2008
 • Pośniak M., Jankowska E.,Pęczkowska B.,Kowalska J.,Kałużka J.: Nonwoven composites for adsorption of chemicals 2008 European Aerosol Conference (EAC-2008), Saloniki, Grecja 24-29.08., Brak, 2008
 • Pośniak M., Szewczyńska M., Dobrzyńska E.: Occupational Risk Assessment Of Workers Employed In Uncontrolled Burning Processes 4TH International Conference Prevention of Occupational Accident in a Changing Work Environment Kreta, Grecja 30.09-3.10., Brak, 2008
 • Szewczyńska M., Dobrzyńska E., Pośniak M.: Qualitative Analysis of Highly Toxic Organic Compounds Emitted from Uncontrolled Combustion Sources Using GC-MS/MS, Chemia Analityczna, 2008, 53,59, s. 59-70
 • Szewczyńska M. Dobrzyńska E. Pośniak M.: Oznaczanie WWA, LZO i związków karbonylowych w próbkach powietrza pobieranych podczas procesów wysokotemperaturowych w przemyśle metalurgicznym VIII Sympozjum chromatograficzne Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej, 21-23 kwiecień PŁ Łódź, Brak, 2008
 • Szewczyńska M., Szymczyńska J., Pyrzyńska K.: Zastosowanie chromatografii żelowej do oczyszczania próbek środowiskowych pod kątem oznaczeń wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych II Konferencja Analityczne Zastosowania Chromatografii Cieczowej UW, Warszawa 23-24.10., Brak, 2008
 • Dobrzyńska E.: Hydrazyna - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 63-68
 • Galwas M., Pośniak M.: Kryteria oceny narażenia zawodowego na niebezpieczne substancje farmaceutyczne, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 2(52), s. 5-16
 • Gawęda E.: Potrzeby w zakresie nowelizacji znormalizowanych metod oznaczania substancji chemicznych na stanowiskach pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 3 (426), s. 18-21
 • Gawęda E.: Metoda oznaczania metali z jednej próbki powietrza., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 11, s. 18
 • Gawęda E.: Metale i metaloidy oraz ich związki - rozszerzona metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 69-78
 • Gawęda E., Kondej D.: Narażenie na szkodliwe czynniki w procesach obróbki mechanicznej wyrobów metalowych., Medycyna Pracy, 2007, 58(3), s. 223-229
 • Gawęda E., Kondej D.: Occupational Risk Assessment to Metals in Manufacturing Processes of Metal Accessories. Proceedings of XVIII Mendeleev Congress on General and Applied Chemistry, Moscow, vol.3, p. 47., Brak, 2007
 • Jeżewska A.: Disulfid allilowo-propylowy - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 57-62
 • Jeżewska A.: 4-Metylopent-3-en-2-on - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 79-84
 • Jeżewska A.: Cyjanamid - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 51-56
 • Jeżewska A.: 2-Toliloanina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 91-96
 • Jeżewska A.: 3-Amino-1,2,4-triazol - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 45-49
 • Kondej D.: Metale ciężkie - korzyści i zagrożenia dla zdrowia i środowiska., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 2, s. 25-27
 • Kowalska J.: Morfolina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 85-90
 • Makhniashvili I., Kowalska J.: Lotne związki organiczne - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 1(51), s. 141-147
 • Makhniashvili I., Makles Z. : Zagrożenia w podziemnych parkingach samochodowych - toksyczne, pożarowe i wybuchowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 11 (434) , s. 10-13
 • Pośniak M., Galwas M. : Ocena narażenia dermalnego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 11 (434) , s. 14-17
 • Pośniak M., Puchalska H., Gawęda E., Kołodyńska U.: Karty charakterystyk substancji i preparatów niebezpiecznych - źródło informacji o zagrożeniach dla zdrowia i środowiska., Chemia i Inżynieria ekologiczna t14, 2007, 53, s. 245-253
 • Gawęda E.: Potrzeba zwiększenia oznaczalności metod pomiaru stężeń zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy., Normalizacja, 2006, 5, s. 14-19
 • Gawęda E.,: Oznaczanie glinu w powietrzu na stanowiskach pracy - pył całkowity i respirabilny., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 6(417), s. 28-29
 • Gawęda E., Kondej D.: Zagrożenia środowiska pracy w procesach produkcji okuć budowlanych i detali metalowych., Medycyna Pracy, 2006, 57(1), s. 1-6
 • Gawęda E., Kondej D.: Occupational Risk Assessment at Workplaces in Manufacturing Processes of Building Fittings and Metal Accessories., Proceedings of 4th International Conference on Occupational Risk Prevention ORP, Sevilla, 2006
 • Kondej D.: Narażenie na metale i ich związki w procesach produkcji szkła., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 28-30
 • Kondej D., Gawęda E.: Wybuchowość pyłów metali na przykładzie pyłów aluminium., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 10, s. 12-15
 • Kowalska J., Makhniashvili I., Pośniak M.: Niebezpieczne substancje chemiczne emitowane z farb drukowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 9(420)
 • Surgiewicz J.: Zagrożenia organicznymi związkami metali w procesach produkcji i przetwarzania polichlorku winylu., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 5, s. 28-30
 • Szewczyńska M., Ekiert E., Pośniak M.: Niekontrolowane procesy spalania - jako źródła powstawania dioksyn, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 1, s. 8-12
 • Szewczyńska M., Makhniashvili I., Ekiert E., Pośniak M.: Szkodliwe substancje chemiczne i pył w odlewniach żeliwa (Hazardous substances and aerosols in foundries), Odlewnictwo- Nauka i Praktyka, 2006, 3-4, s. 46-53
 • Galwas-Zakrzewska M., Makles Z.: Wpływ biokomponentów paliwowych na zanieczyszczenie powietrza, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 2005, Vol. 39 nr 2, s. 69-74
 • Gawęda E.: Procesy rafinacji metali ciężkich. Metody oceny narażenia zawodowego, Przemysł Chemiczny, 2005, 84(1), s. 9-13
 • Gawęda E.: Narażenie zawodowe na rakotwórcze metale i metaloidy w procesach rafinacji metali ciężkich., Medycyna Pracy, 2005, 56(2), s. 161-165
 • Gawęda E.: Arsen i jego związki w środowisku pracy - zagrożenia, ocena narażenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 3(404), s. 26
 • Gawęda E., Bednarek K., Szydło Z.: Oznaczanie mgły olejowej w powietrzu na stanowiskach pracy metodą wagową., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 12, s. 11-14
 • Gawęda E., Kondej D.: Drobnodyspersyjne cząstki metali - ocena narażenia zawodowego., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 6, s. 18
 • Gawęda E., Kondej D.: Produkcja okuć budowlanych i galanterii metalowej - analiza zagrożeń., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 10, s. 12
 • Puchalska H., Kołodyńska U.: Jakie akty prawne dotyczą wymagań przy stosowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych?, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 1 (402), s. 26
 • Szewczyńska M., Ekiert E., Makles Z.: Dioksyny w procesach spalania odpadów medycznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 9, s. 5-8
 • Domański W., Kozieł E.: Zagrożenia czynnikami chemicznymi podczas produkcji wyrobów gumowych, Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2004, 5 (18), s. 6
 • Galwas-Zakrzewska M.: Biocydy w środowisku pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 11(400), s. 26-28
 • Gawęda E.: Narażenie zawodowe na metale ciężkie i metaloidy oraz ich związki w procesach rafinacji metali ciężkich, Medycyna Pracy, 2004, 55 (4), s. 307-312
 • Gawęda E.: Szkodliwe substancje chemiczne emitowane przez wybrane urządzenia biurowe podczas ich pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 4(393), s. 18
 • Gawęda E.: Assessment of Exposure to Heavy and Carcinogenic Metals in Heavy Metal Refining Processes, (W: Proceedings 3rd International Conferenceon Occupational Risk), Brak, Santiago de Compostela, Spain, 2-4 June, 2004
 • Jankowska E., Pośniak M.: Jakość środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, Ergonomia pracy biurowej PAN, 2004, s. 123
 • Jeżewska A.: 2-Etyloheksan-1-ol - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 4(42), s. 61-66
 • Jeżewska A.: 2-Chlorobuta-1,3-dien - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 4(42), s. 39-46
 • Jeżewska A.: 2-Ethylhexanol - determination method in workplace air, (W: XXVIIIth Sympozjum Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Uniwersytet Śląski), Brak, Szczyrk 7-9 czerwca, 2004
 • Jeżewska A.: 3-(2,3-Epoksypropoksy)propan- metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 4(42), s. 53-60
 • Kowalska J.: Dimethyl disulfide - gas chromatographic determination method in workplace air, (W: XXVIIIth Sympozjum Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Uniwersytet Śląski), Brak, Szczyrk 7-9 czerwca, 2004
 • Kowalska J.: Disiarczek dimetylu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 4(42), s. 47-52
 • Kozieł E.: Benzotiazol- metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 4(42), s. 19-24
 • Kozieł E., Makhniashvili I.: Chromatographic method of determination of benzothiazole in workplace air, (W: XXVIIIth Sympozjum Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Uniwersytet Śląski), Brak, Szczyrk 7-9 czerwca, 2004
 • Makhniashvili I., Pośniak M., Szewczyńska M.: Chemical Hazards in Polish Iron Foundries, (W: The Premier Conference and Exposition for Occupational and Environmental Healthand Safety ProfessionalsGeorgia World Congress Center), Brak, Atlanta, 8-13 maj, 2004
 • Makles Z., Galwas-Zakrzewska M.: Ozon bezpieczeństwo ludzi i środowiska, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 6(395), s. 25
 • Pośniak M., Koradecka D.: Assessment of Occupational Risk Posed by Chemical Compounds, Coal Industry Publishing House, 2004, s. 532
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Jankowska E.: Zanieczyszczenia chemiczne w środowisku pracy biurowej - ocena narażenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 6(395), s. 21
 • Szewczyńska M., Ekiert E., Makhniashvili I.: Odlewnictwo żeliwa - zagrożenia chemiczne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 12, s. 14-16
 • Szewczyńska M., Ekiert E., Trojanowicz M., Gościńska M.: HPLC determination of select phenols and amines in environmental samples using enzymatic biosensors and amperometric detection, (W: XXVIIIth Sympozjum Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Uniwersytet Śląski), Brak, Szczyrk 7-9 czerwca, 2004
 • Galwas-Zakrzewska M.: Biopaliwa a ochrona środowiska, (W: Seminarium pt. Niebezpieczne substancje chemiczne w środowisku – zapobieganie zagrożeniom), Brak, Płock 18-19 listopada, 2003
 • Galwas-Zakrzewska M., Makles Z.: Biopaliwa w polityce ekologicznej Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 7-8(384-385), s. 40
 • Galwas-Zakrzewska M., Makles Z.: Wpływ biokomponentów na skład salin silnikowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 11(388), s. 10-13
 • Galwas-Zakrzewska M., Pohorecki R.: Enzymatic membrane reactor, (W: Proceedings of 4th European Congress of Chemical Engineering), Brak, Granada, Spain, 21-25 September, 2003
 • Galwas-Zakrzewska M., Pohorecki R.: Enzymatic hydrolysis of tannins, (W: Proceedings of the South African Chemical Engineering Congress), Brak, Sun City, South Africa, 3-5 September, 2003
 • Jankowska E., Kondej D., Pośniak M.: Subiektywna ocena jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, Medycyna Pracy, 2003, 54(5), s. 437-444
 • Jankowska E., Pośniak M.: Problemy jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 2(379), s. 5
 • Jeżewska A.: 1-Chloro-1-nitropropan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2003, 4(38), s. 25-30
 • Jeżewska A.: Akrylaldehyd - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2003, 4(38), s. 7-12
 • Jeżewska A.: 2-Izopropoksyetanol - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2003, 4(38), s. 99-104
 • Jeżewska A.: 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metanoiden - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2003, 4(38), s. 185-190
 • Kowalska J.: 2-Fenoksyetanol - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2003, 4(38), s. 65-70
 • Makhniashvili I.: Nitrowe pochodne wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środowisku, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 3(380), s. 17-20
 • Makles Z., Pośniak M.: Substancje emitowane z palących się świec, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 6(383), s. 28
 • Pośniak M.: Spaliny silników Diesla - zasady i metody oceny narażenia zawodowego, Medycyna Pracy, 2003, 54 (4), s. 389-393
 • Pośniak M. , Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Occupational exposure to carcinogenic compounds during Diesel combustion, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2003, 1(9), s. 17-26
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Spaliny silników Diesla - narażenie na substancje chemiczne w zajezdniach autobusowych, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2003, XXXVI (1), s. 75-80
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Occupational Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons During Diesel, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2003, 1(9), s. 69-73
 • Szewczyńska M., Wcisło M., Trojanowicz M., Saar J., Compagnone D.: HPLC determination of selected amines with enzymatic biosensor for amperometric detection, Chemii Analitycznej, 2003, 48, s. 591
 • Gawęda E.: Substancje o szybkim działaniu - ocena ryzyka zawodowego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 1 (366), s. 23
 • Jeżewska A.: Naftalen - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2002, 4(34), s. 109
 • Jeżewska A.: Octan 2-metoksy-1-metyloetylu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2002, 4(34), s. 127
 • Jeżewska A.: Octan izobutylu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2002, 4(34), s. 121
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Narażenie zawodowe kierowców wózków widłowych na spaliny silników Diesla, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2002, 2(XXXV), s. 187-193
 • Trojanowicz M., Drzewicz P., Szewczyńska M., [i inni]: Radiolytic degradation and toxicity changes in g-irradiated solution of 2,4-dichlorophenol, Rad. Phys. Chem., 2002, 65, s. 357
 • Trojanowicz M., Szewczyńska M., Wcisło M.: Electrochemical Flow Measurements. Recent Advances, Electroanalysis, 2002, 15 (5-6), s. 1
 • Jeżewska A.: Heksametylotriamid kwasu fosforowego (V) - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 4(30), s. 48-53
 • Miazek-Kula M.: N-Etylomorfolina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 4(30), s. 42-47
 • Miazek-Kula M.: N-Butyloamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 4(30), s. 24-28
 • Miazek-Kula M.: Prop-2-yn-1-ol - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 4(30), s. 104-109
 • Miazek-Kula M.: Trimetyloamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 4(30), s. 105-110
 • Pośniak M.: Air sampling and gas-chromatographic determination of chlorodinitrobenzene isomers in the working environment, Acta Chromatographica, 2001, 11, s. 232-243
 • Pośniak M., Kozieł E., Jeżewska A.: Wytyczne do oceny narażenia na szkodliwe substancje chemiczne wydzielajace się w procesie przestwórstwa żywic fenolowo-formaldehydowych i ograniczania związanego z nimi ryzyka zawodowego, CIOP, Warszawa, 2001
 • Pośniak M., Kozieł E., Jeżewska A.: Occupational exposure to harmful chemical substances while processing phenol-formaldehyde resins, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2001, 7, s. 263-276
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kowalska J.: Substancje chemiczne w procesach przetwórstwa mas bitumicznych - pomiar, ocena i ograniczenie narażenia zawodowego, CIOP, Warszawa, 2001
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Spaliny silników Diesla - zagrożenie dla zdrowia pracowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 9, s. 11-15
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Spaliny silników Diesla w środowisku pracy - pomiar i ocena narażenia na substancje chemiczne, CIOP, Warszawa, 2001
 • Pośniak M., Makles Z.: Stosowanie gazów technicznych w butlach - wybrane zagadnienia bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3 (438), s. 22-25
 • Pośniak M., Puchalska H., Skowroń J., [i inni]: Ocena ryzyka zawodowego. T. 1. Podstawy metodyczne. Wyd. 2 zaktualizowane, CIOP, Warszawa, 2001
 • Pośniak M., (red. opracownia): Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1889 r. w sprawie bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony zdrowia przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi podczas pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Szewczyńska M., Pośniak M., Jeżewska A.: Ocena zagrożenia dioksynami środowiska naturalnego oraz metody ich oznaczania w spalinach i powietrzu atmosferycznym, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2001, 4(XXXIV), s. 267-275
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Metod Chromatograficznych - Oferta

 • identyfikacja substancji chemicznych w mieszaninach występujących w powietrzu na stanowiskach pracy (GC/MSD)
 • wykonywanie pomiarów stężeń organicznych i nieorganicznych substancji chemicznych w powietrzu stanowisk pracy w celu oceny narażenia zawodowego z wykorzystaniem technik chromatograficznych i spektrofotometrycznych
 • przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych w środowisku pracy metodami  ilościowymi i jakościowymi
 • szkolenia w zakresie zagrożeń czynnikami chemicznymi w środowisku pracy (pomiar, ocena)

Aparatura pomiarowa i badawcza:

 

 • Wysokosprawny chromatograf cieczowy (HPLC) z detektorem fluoroscencyjnym (FL) i spektrofotometrycznym (DAD) firmy Merck Hitachi
 • Wysokosprawny chromatograf cieczowy (HPLC) z detektorem fluoroscencyjnym (FL) i spektrofotometrycznym (DAD) firmy Agilent Technologies
 • Ultrasprawny chromatograf cieczowy (UPLC) z detektorem fluoroscencyjnym (FL) i spektrofotometrycznym (DAD) firmyMerck Hitachi
 • Chromatograf jonowy z detektorem konduktometrycznym i spektrofotometrycznym firmy ThermoSciences
 • Chromatograf gazowy (GC) z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID), wychwytu elektronów (ECD),firmy Agilent Technologies
 • Chromatograf gazowy (GC) z detektorem spektrometrii mas(MS)firmy Agilent Technologies
 • Układ termicznej desorpcji (TD) sprzężonej z chromatografem gazowym (GC) i detektorem spektrometrii mas (MS)firmy Agilent Technologies
 • Aspiratory do pobierania próbek powietrza Gilair-5, Pocket Pump,Gilian 3500, AirChek 2000, Gilian LFS-113, Leland Legacy Pump
 • Wyparki obrotowe firmy HEIDOPH
 • Automatyczne aparaty Soxhleta firmy Büchi
 • System do zatężania próbek firmy Büchi
 • Niskociśnieniowy impaktor kaskadowy ELPI do frakcjonowania cząstek i pomiaru rozkładu w warunkach rzeczywistych oraz analizy chemicznej frakcji firmy Dekati
 • Spektrometr absorpcji atomowej - SOLAAR M, z korekcją tła lampą deuterową, wyposażony w zestaw lamp do oznaczania 40 pierwiastków chemicznych
 • Spektrometr absorpcji atomowej - AAnalyst 600, z korekcją tła metodą Zeemana, wyposażony w zestaw lamp do oznaczania 22 pierwiastków chemicznych
 • Spektrometr absorpcji atomowej - SpectrAA 880, z korekcją tła metodą Zeemana, wyposażony w zestaw lamp do oznaczania 20 pierwiastków
 • Spektrometr UV-VIS – HELOS BETA
 • Spektrometr podczerwieni (IR) z transformacją Fouriera - Frontier FTIR
 • Piec mikrofalowy - Muliwave 3000
 • Zestaw aspiratorów i kalibratorów umożliwiający pobieranie próbek powietrza ze stanowisk pracy z zastosowaniem dozymetrii indywidualnej.

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Zagrożeń Chemicznych
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. Małgorzata Szewczyńska, prof. CIOP-PIB 22 623-32-52 mapol[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr Elżbieta Dobrzyńska 22 623-46-87 eleki[at]ciop.pl
   dr inż. Anna Jeżewska 22 623-46-65 anjez[at]ciop.pl
   dr inż. Dorota Kondej 22 623-46-95 dokon[at]ciop.pl
   dr Joanna Kowalska 22 623-46-87 jokow [at]ciop.pl
   techn. Maria Sierakowska 22 623-46-95 masie[at]ciop.pl
   mgr Jolanta Surgiewicz 22 623-46-94 josur[at]ciop.pl
   inż. Agnieszka Woźnica 22 623-46-65 agwoz[at]ciop.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Badanie wpływu nanomodyfikatorów paliw na emisję cząstek stałych i szkodliwych substancji chemicznych z silników wysokoprężnych
Kierownik projektu - dr Elżbieta Dobrzyńska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Identyfikowanie grup ryzyka związanego z narażeniem na wytypowane substancje rakotwórcze
Kierownik projektu - dr Joanna Kowalska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Weryfikacja i rozbudowa internetowej bazy ChemPył o nowe materiały i narzędzia wspomagające ocenę i profilaktykę narażenia na substancje chemiczne i pyły w środowisku pracy w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
Kierownik projektu - dr Elżbieta Dobrzyńska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj