WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
AKTUALNOŚCI

02.10.2019

Trwają konsultacje publiczne Projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Projekty aktów prawnych” https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325251/katalog/12629901#12629901 oraz na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 

Tekst projektu Rozporządzenia:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//525/12325251/12629895/12629896/dokument419335.pdf

 

Data zakończenia konsultacji: 24 października 2019 r.

 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag autorom bazy CHEMPYŁ !

 

 

22.08.2019

Zapraszamy do bezpłatnego uczestnictwa w seminarium nt. "ZAGROŻENIA CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY", które odbędzie się 6 września w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, ul. Czerniakowska 16, sala 220. Więcej informacji na stronie seminarium.

 

Zapraszamy do bezpłatnego uczestnictwa w seminarium nt. "ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE I CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY", które odbędzie się 12 września w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, ul. Czerniakowska 16, sala 220. Więcej informacji na stronie seminarium.

 

Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/983 z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 164, 20.6.2019, s. 23–29).

Treść dyrektywy jest dostępna w serwisie internetowym EU law and publications EUR-Lex

Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 11 lipca 2021 r. i niezwłocznie powiadomić o tym Komisję.

WPROWADZONE ZMIANY

 

18.04.2019

28 KWIETNIA związki zawodowe na całym świecie obchodzą Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W roku bieżącym, temat dnia ogłoszony przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC) to "Przejmij kontrolę – usuń niebezpieczne substancje z miejsca pracy". Kampania ta kładzie nacisk na walkę z chorobami nowotworowymi, wzywając do wyeliminowania lub zminimalizowania narażenia na działanie czynników rakotwórczych w miejscu pracy. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami kampanii: https://www.ituc-csi.org/IWMD19-EN?lang=en i odwiedzenia strony http://28april.org/

28 kwietnia to także Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Informacje nt wydarzeń związanych z obchodami zarówno Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, jak i Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, jakie będą miały miejsce w Polsce znajdziecie Państwo na stronie: https://www.ciop.pl/28kwietnia

 

03.04.2019

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym prowadzony jest projekt badawczy pn.: "Badania w zakresie oznaczania wybranych rakotwórczych zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy z zastosowaniem technik chromatograficznych". Projekt prowadzony w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" przewidywany jest na lata 2017-2019.

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy przy realizacji tego projektu. Poszukujemy zakładów pracy, w których podczas produkcji lub kontroli jakości stosowany jest bromian potasu (nr CAS 7758-01-2, EC No 231-829-8).

Jeśli wyraziliby Państwo zgodę na wykonanie pomiarów w Państwa zakładzie, wyniki przeprowadzonych badań zostaną Państwu udostępnione nieodpłatnie i przekazane do Specjalisty ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Państwa firmie. Otrzymane sprawozdanie będzie dla Państwa przydatne do oceny ryzyka zawodowego. Jednocześnie zapewniamy, że prowadzone badania mają charakter wyłącznie naukowy, a przedsiębiorcy udostępniający pole do badań pozostają anonimowi.
Kierownikiem zadania badawczego jest dr Joanna Kowalska, tel. (022) 623 46 87, e-mail: jokow@ciop.pl.

Zapraszamy do kontaktu!

 

07.02.2019

Ukazała się DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

Treść dyrektywy jest dostępna w serwisie internetowym EU law and publications EUR-Lex

 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 20 lutego 2019 r., czyli zgodnie z Artykułem 3 - dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z Artykułem 2 państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie dwóch lat od dnia jej wejścia w życie. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji.

WPROWADZONE ZMIANY

 

15.01.2019

Zachęcamy do zgłaszania i promowania dobrych praktyk w Państwa zakładach pracy! Trwa Konkurs Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” ogłoszony w ramach kampanii informacyjnej „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” prowadzonej przez Europejską Agencję EU-OSHA. Termin przesyłania zgłoszeń w Polsce przedłużono do 28.01.2019 r.  

 

20.07.2018

W związku z napływającymi pytaniami wynikającymi z opublikowanego w lipcu 2018r. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)  przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie pyłów figurujących w nowym Rozporządzeniuw odniesieniu do dotychczas obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz.  1348).

Celem tego zestawienia jest przekazanie Państwu informacji w jaki sposób interpretować wprowadzone zmiany, a tym samym jak identyfikować pyły na stanowisku pracy i w jaki sposób wykonywać pomiary ich stężeń w powietrzu.

Wprowadzona nowym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie NDS i NDN (Dz. U. z 2018 r., poz. 1286) zmiana tj. połączenie dwóch wykazów: Wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników chemicznych oraz Wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłów, jest spowodowana wprowadzeniem wartości NDS dla krzemionki krystalicznej (kwarc, krystobalit) – 0,1 mg/m3. W związku ze zmianą nazewnictwa dla większości pyłów, może pojawiać się problem z wytypowaniem pyłów, dla których są ustalone wartości NDS rozporządzeniem (Dz. U. z 2018 r., poz. 1286).

W nowym, obowiązującym od 21 sierpnia 2018 r. Rozporządzeniu, wartości NDS dla pyłów nie są uzależnione od procentowej zawartości krystalicznej krzemionki.

W przypadku pyłów, dla których jest podana notacja 7) Obowiązuje jednoczesne oznaczanie stężeń frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej - konieczne jest oznaczanie zarówno stężeń pyłów występujących w nowym rozporządzeniu pod nazwami np. Węgiel kamienny, Węgiel brunatny, apatyt, Cement portlandzki, Grafit naturalny, Kaolin, Krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna - ziemia okrzemkowa (diatomit) niekalcynowana, jak i stężeń frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej – kwarc [14808-60-7]; krystobalit [14464-46-1] (poz. 315 Wykazu).

Ocena narażenia pracowników w tych przypadkach powinna być przeprowadzana w doniesieniu do dwóch wartości NDS:

  • wartości NDS podanej dla krzemionki krystalicznej (poz. 315 Wykazu), której oznaczanie stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy należy przeprowadzić zgodnie z procedurami opublikowanymi w PiMOŚP 2012 nr 4(74)
  • wartości NDS dla np. Węgla kamiennego, Węgla brunatnego, Apatytu, Cementu portlandzkiego, Grafitu naturalnego, Kaolinu, Krzemionki bezpostaciowej i syntetycznej - ziemia okrzemkowa (diatomit) niekalcynowana, których stężenia frakcji wdychalnej i/lub respirabilnej należy oznaczać metodą grawimetryczną (wagową).

W celu ułatwienia pracodawcom i laboratoriom środowiskowym korzystania z nowego rozporządzenia MRPiPS przygotowaliśmy zestawienie nazw PYŁÓW wg „nowego” i „starego” rozporządzenia wraz z komentarzami, które przekazujemy w załączeniu.

 

18.07.2018

Opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Rozporządzenie to zastępuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz.  1348) wydane na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).

Rozporządzenie to wejdzie w życie 21 sierpnia 2018 roku i od tego czasu będzie obowiązywał nowy wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem. 

Ponieważ wprowadzone zmiany, a przede wszystkim połączenie dwóch wykazów tj. Wykazu NDS dla czynników chemicznych i Wykazu NDS dla pyłów, może sprawiać problemy pracodawcom i laboratoriom środowiskowym zachęcamy Państwa do zadawania pytań i zgłaszania problemów drogą mailową lub poprzez forum dyskusyjne bazy CHEMPYŁ.

 

20.06.2018
24 kwietnia 2018 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy rozpoczęła kampanię informacyjną 2018 – 2019 pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”, której polską edycję prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Celem głównym tej kampanii jest dostarczenie wiarygodnych informacji na temat zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy oraz podniesienie poziomu świadomości w zakresie ograniczania ryzyka stwarzanego przez te substancje. Oficjalne otwarcie polskiej edycji kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” miało miejsce 9 maja 2018 r. podczas Konferencji Prasowej. Od tego czasu prezentacje nt kampanii podczas seminariów, warsztatów, czy konferencji dot. substancji niebezpiecznych miały miejsce m.in. w Szczyrku, Poznaniu, Lublinie, Katowicach, Szczecinie, Gdańsku, Łodzi i Częstochowie. Kolejne wydarzenia planowane są we wrześniu i październiku. Do udziału w kampanii zachęcamy organizacje o dowolnej wielkości i z dowolnego sektora oraz osoby indywidualne. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami i wzięcia udziału w Kampanii!

Więcej informacji na polskiej stronie poświęconej Kampanii (tutaj).
Film o Kampanii: (tutaj).

 

29.03.2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym prowadzony jest projekt badawczy pn.: „Badanie rozkładu stężeń wybranych substancji chemicznych endokrynnie aktywnych we frakcjach cząstek emitowanych do środowiska pracy”. Projekt prowadzony w ramach IV etapu  programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” przewidziany jest na lata 2017-2019.

W 2017 roku, w ramach 1. etapu projektu badawczego opracowano metody oznaczania następujących ftalanów i nonylofenolu w obecności związków współwystępujących:

  • dietylu ftalan (DEP),
  • dibutylu ftalan (DBP),
  • di(2-etyloheksylu)
  • ftalan (DEAP)
  • di-n-oktylu ftalan (DNOP)
  • benzylo butylu ftalan (BBP);
  • di(2-etyloheksylu) ftalan (DEHP)
  • 4 – nonylofenol.

Do oznaczania wybranych substancji endokrynnie aktywnych zastosowano techniki chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas oraz metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną. Dla 6 ftalanów ustalono oznaczalność na poziomie 0,022 μg/m3.

W 2. etapie badań planowane są pomiary środowiskowe w zakładach pracy, w których te substancje mogą występować.

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy przy realizacji tego projektu. Poszukujemy zakładów pracy, w których stosowane są związki wymienione powyżej. Jeśli wyraziliby Państwo zgodę na wykonanie pomiarów w Państwa zakładzie, wyniki przeprowadzonych badań zostaną Państwu udostępnione nieodpłatnie i przekazane do Specjalisty ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Państwa firmie. Otrzymane sprawozdanie będzie dla Państwa przydatne do oceny ryzyka zawodowego. Jednocześnie zapewniamy, że prowadzone badania mają charakter wyłącznie naukowy, a przedsiębiorcy udostępniający pole do badań pozostają anonimowi.

Kierownikiem zadania badawczego jest dr hab. Małgorzata Szewczyńska - Kierownik Pracowni Zagrożeń Chemicznych, tel. (022) 623 32 52, e-mail: mapol@ciop.pl.

 

Zapraszamy do kontaktu!

 

30.01.2018

Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398/UE z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 345 z 27.12.2017, s. 87).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2398&from=PL