WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
AKTUALNOŚCI

 

14.12.2020

 

Na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczono Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

W załączniku 1 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy” wprowadzone zostaną zmiany wartości normatywne dla 6 substancji chemicznych, tj.

  • Metylobutan-1-ol(alkohol izoamylowy) [123-51-3]
  • Naftyloamina [91-59-8] i jej sole – w przeliczeniu na 2-naftyloaminę
  • Pentan-1-ol [71-41-0] i jego izomery: Pentan-2-ol [6032-29-7] Pentan-3-ol [584-02-1] 2-Metylobutan-l-ol [137-32-6] 2-Metylobutan-2-ol [76-85-4] 3-Metylobutan-2-ol [598-75-4] 2,2-Dimetylopropan-l-ol [75-84-3]
  • Spaliny silników Diesla [-]– mierzone jako węgiel elementarny
  • Toliloamina (4-aminotoluen) [106-49-0]
  • Trichlorek fosforylu [10025-87-3]

Ponadto, dodane zostaną wartości normatywów higienicznych dla 4 nowych substancji chemicznych nie ujętych dotąd w wykazie, tj.

  • Chloro-2-toliloamina [95-69-2] i jej chlorowodorek [3165-93-3] (w przeliczeniu na 4-chloro-2-toliloaminę) – frakcja wdychalna
  • Doksorubicyna [23214-92-8] i chlorowodorek doksorubicyny [25136-40-9]– frakcja wdychalna
  • Furan [110-00-9]
  • Kwas nitrylotrioctowy [139-13-9] i jego sole – frakcja wdychalna

10.12.2020

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy zakłada wprowadzenie do załącznika nr 1 do Wykazu czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, w części II „Procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym”:

 • Pkt 7 - Prace związane z narażeniem przez skórę na działanie olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika
 • Pkt 8 - Prace związane z narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla.

Wprowadzone zmiany wynikają z wdrożenia do prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy (Dz. Urz. UE L 30 z 31.1.2019, s. 112, termin transpozycji przed 21.02.2021 r.).

Zachęcamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia. https://legislacja.gov.pl/projekt/12340203/katalog/12736973#12736973

 

23.06.2020

Frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej

Wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) dla frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej na poziomie 0,1 mg/m3 została uregulowana rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.06.2018 r. w sprawie NDS i NDN (Dz. U. 2018 poz. 1286) w 2018 r. Na początku 2020 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2020 poz. 197), które wdrożyło do prawa krajowego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy, wprowadzając do załącznika nr 1 pkt 6: „Prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną – frakcję respirabilną powstającą  w trakcie pracy”. Takie sformułowanie wzbudziło wśród pracodawców i laboratoriów pomiarowych wiele problemów i pytań kierowanych zarówno do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego i Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, jak i Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


W celu wyjaśnienia problemów związanych z oceną narażenia zawodowego na frakcję respirabilną krystalicznej krzemionki proponujemy zapoznać się z prezentacją nt.: Pomiary podczas prac w narażeniu na frakcję respirabilną krzemionki krystalicznej powstającą  w procesie pracy w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych  przedstawioną na 95. Posiedzeniu Międzyresortowej Komisji ds. NDS  i NDN Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w dniu 23 czerwca 2020 r.

 

10.02.2020

UWAGA zmiany w Wykazie czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
7 lutego 2020 r. ukazało się ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. 2020 poz. 197)

W wykazie czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020 r. (poz. 197)), w punkcie II. Procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
zmieniono
5. Prace związane z narażeniem na pył drewna twardego
na  
5. Prace związane z narażeniem na pyły drewna.
dodano również
6. Prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną – frakcję respirabilną powstającą w trakcie pracy.

Rozporządzenie to wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 87).   
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (21 lutego 2020).

 

4.02.2020

Światowy Dzień Walki z Rakiem 2020: wspólne działania na rzecz miejsc pracy wolnych od raka.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem na temat nowotworów pochodzenia zawodowego na stronach EU- OSHA, które stanowią nadal największe wyzwanie w dziedzinie ochrony zdrowia w miejscu pracy w Europie.

 

22.01.2020

Od dnia 17 stycznia 2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz . U. z 2020 r., poz. 61).

 

Rozporządzenie to wprowadza:

 1. zweryfikowane wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń dla 11 substancji chemicznych (załącznik nr 1) dla:
  • buta-1,3-dienu [106-99-0] (Carc. 1A, Muta.1B)
  • chloroetenu (chlorku winylu) [75-01-4] (Carc. 1A)
  • 1,2-dichloroetanu (dichlorku etylenu) [107-06-2] (Carc. 1B)
  • 2,2'-dichloro-4,4'-metylenodianiliny [101-14-4] (Carc. 1B)
  • 1,2-epoksypropanu [75-56-9] (Carc. 1B, Muta.1B)
  • fenylohydrazyny [100-63-0] i jej soli – w przeliczeniu na fenylohydrazynę, chlorowodorku fenylohydrazyny [59-88-1], [27140-08-5], siarczanu(VI) fenylohydrazyny [52033-74-6] (Carc. 1B)
  • kadmu [7440-43-9] i jego związków nieorganicznych – w przeliczeniu na Cd: – frakcja wdychalna (kadm Carc 1B, poszczególne związki kadmu Carc. 1A lub 1B - zgodnie z klasyfikacją wg rozporządzenia CLP)
  • pyłów drewna [-] – frakcja wdychalna*
  • 2-toliloaminy (o-toluidyny) [95-53-4] (Carc. 1B)
  • trimetyloaminy [75-50-3]
  • związków chromu(VI) - w przeliczeniu na Cr(VI) [-] (Carc. 1A lub 1B - zgodnie z klasyfikacją z poszczególnychzwiązków chromu(VI) wg rozporządzenia CLP)
  * Informacja dotycząca rakotwórczego działania prac związanych z narażeniem na pył drewna jest umieszczona w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (DZ . U. z 2015, poz. 1090).

   

  Wprowadzenie tych zmian było konieczne w związku z koniecznością wdrożenia przez wszystkie państwa UE postanowień 3 dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):
  • 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WEw sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 87)
  • 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WEw sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2019, str. 112)
  • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/983 z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WEw sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 164 z 20.06.2019, str. 23).
  Dla następujących substancji wprowadzono dodatkowe określenia zgodne z ww. dyrektywami bez zmiany wartości NDS/NDSCh:
  • arsen i jego związki nieorganiczne - dodano zapis "frakcja wdychalna",
  • benzo[a]piren - dodano zapis "skóra"
  • beryl i jego związki nieorganiczne - dodano zapis "frakcja wdychalna" oraz odnośnik "21) Substancja może mieć działanie uczulające na skórę i układ oddechowy"
  • dibenzo[a,h]antracen - dodano zapis "skóra"
  • formaldehyd - dodano odnośnik 22)"Substancja może mieć działanie uczulające na skórę"
  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) - dodano zapis "skóra"
 2. Nowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń dla 10 substancji chemicznych (załącznik nr 1):
  • chinoliny [91-22-5] (Carc. 1B)
  • cisplatyny [15663-27-1]
  • N-hydroksymocznika – frakcja wdychalna [127-07-1]
  • bromian(V) potasu – frakcja wdychalna [7758-01-2] (Carc. 1B)
  • 3,3'-dimetylobenzydyny [119-93-7] i jej sole – frakcja wdychalna, di chlorowodorku 3,3'-dimetylobenzydyny [612-82-2] (Carc. 1B)
  • fenoloftaleiny [77-09-8] (Carc. 1B)
  • etopozydu – frakcja wdychalna [33419-42-0]
  • fluorouracylu – frakcja wdychalna [51-21-8]
  • 2-nitroanizolu [91-23-6] (Carc. 1B)
  • N-nitrozodimetyloaminy [62-75-9] (Carc. 1B).

 

02.10.2019

Trwają konsultacje publiczne Projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Projekty aktów prawnych” https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325251/katalog/12629901#12629901 oraz na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 

Tekst projektu Rozporządzenia:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//525/12325251/12629895/12629896/dokument419335.pdf

 

Data zakończenia konsultacji: 24 października 2019 r.

 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag autorom bazy CHEMPYŁ !

 

 

22.08.2019

Zapraszamy do bezpłatnego uczestnictwa w seminarium nt. "ZAGROŻENIA CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY", które odbędzie się 6 września w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, ul. Czerniakowska 16, sala 220. Więcej informacji na stronie seminarium.

 

Zapraszamy do bezpłatnego uczestnictwa w seminarium nt. "ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE I CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY", które odbędzie się 12 września w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, ul. Czerniakowska 16, sala 220. Więcej informacji na stronie seminarium.

 

Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/983 z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 164, 20.6.2019, s. 23–29).

Treść dyrektywy jest dostępna w serwisie internetowym EU law and publications EUR-Lex

Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 11 lipca 2021 r. i niezwłocznie powiadomić o tym Komisję.

WPROWADZONE ZMIANY

 

18.04.2019

28 KWIETNIA związki zawodowe na całym świecie obchodzą Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W roku bieżącym, temat dnia ogłoszony przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC) to "Przejmij kontrolę – usuń niebezpieczne substancje z miejsca pracy". Kampania ta kładzie nacisk na walkę z chorobami nowotworowymi, wzywając do wyeliminowania lub zminimalizowania narażenia na działanie czynników rakotwórczych w miejscu pracy. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami kampanii: https://www.ituc-csi.org/IWMD19-EN?lang=en i odwiedzenia strony http://28april.org/

28 kwietnia to także Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Informacje nt wydarzeń związanych z obchodami zarówno Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, jak i Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, jakie będą miały miejsce w Polsce znajdziecie Państwo na stronie: https://www.ciop.pl/28kwietnia

 

03.04.2019

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym prowadzony jest projekt badawczy pn.: "Badania w zakresie oznaczania wybranych rakotwórczych zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy z zastosowaniem technik chromatograficznych". Projekt prowadzony w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" przewidywany jest na lata 2017-2019.

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy przy realizacji tego projektu. Poszukujemy zakładów pracy, w których podczas produkcji lub kontroli jakości stosowany jest bromian potasu (nr CAS 7758-01-2, EC No 231-829-8).

Jeśli wyraziliby Państwo zgodę na wykonanie pomiarów w Państwa zakładzie, wyniki przeprowadzonych badań zostaną Państwu udostępnione nieodpłatnie i przekazane do Specjalisty ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Państwa firmie. Otrzymane sprawozdanie będzie dla Państwa przydatne do oceny ryzyka zawodowego. Jednocześnie zapewniamy, że prowadzone badania mają charakter wyłącznie naukowy, a przedsiębiorcy udostępniający pole do badań pozostają anonimowi.
Kierownikiem zadania badawczego jest dr Joanna Kowalska, tel. (022) 623 46 87, e-mail: jokow@ciop.pl.

Zapraszamy do kontaktu!

 

07.02.2019

Ukazała się DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

Treść dyrektywy jest dostępna w serwisie internetowym EU law and publications EUR-Lex

 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 20 lutego 2019 r., czyli zgodnie z Artykułem 3 - dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z Artykułem 2 państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie dwóch lat od dnia jej wejścia w życie. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji.

WPROWADZONE ZMIANY

 

15.01.2019

Zachęcamy do zgłaszania i promowania dobrych praktyk w Państwa zakładach pracy! Trwa Konkurs Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” ogłoszony w ramach kampanii informacyjnej „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” prowadzonej przez Europejską Agencję EU-OSHA. Termin przesyłania zgłoszeń w Polsce przedłużono do 28.01.2019 r.