WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
AKTUALNOŚCI

 

06.09.2021

31 sierpnia 2021r. odbyła się pierwsza organizowana w tematyce bazy CHEMPYŁ konferencja „Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca”. Dziękujemy za zainteresowanie i tak liczny udział w spotkaniu online. Czekamy na Państwa opinie na temat wydarzenia pod adresem mailowym chempyl@ciop.pl.

Jeśli nie udało się Państwu uczestniczyć w tej konferencji, nadal jest możliwość wysłuchania interesujących Państwa wykładów https://www.youtube.com/watch?v=0YMeXTZgUko  Zapraszamy!

 

23.08.2021

Zachęcamy do zarejestrowania się na konferencję online "Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca" w dniu 31.08.2021 r. poprzez stronę Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle na targach ITM Industry Europe https://bhp.mtp.pl/pl/dla-zwiedzajacych/wazne-informacje/konferencja-niebezpieczne-substancje-chemiczne/

Program znajdziecie Państwo na stronie: www.ciop.pl/chempyl_konferencja

 

20.05.2021

31 sierpnia 2021r. organizujemy w ramach zadania dotyczącego rozwoju bazy CHEMPYŁ konferencję w formule on-line, pn. „Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca”.


Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy nie tylko do pracodawców i pracowników, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, ale też do higienistów przemysłowych, pracowników wyższych uczelni i instytutów naukowo badawczych, przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy, pracowników służby medycyny pracy, laboratoriów środowiska pracy oraz wszystkich, którzy są zainteresowani ww. problematyką.


Zagadnienia ujęte w programie konferencji dotyczyć będą m.in.:

    • analizy chemicznych zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy
    • oceny narażenia i ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych
    • zagadnień z zakresu toksykologii przemysłowej
    • nowych i pojawiających się zagrożeń chemicznych i ich ograniczania w środowisku pracy
    • źródeł informacji nt. zagrożeń chemicznych w środowisku pracy.

Podczas konferencji chcielibyśmy zaprosić Państwa nie tylko do bliższego zapoznania się z możliwościami uzyskiwania potrzebnych informacji, ale też do dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń w zakresie narażenia na substancje chemiczne w środowisku pracy. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w tej Konferencji, ale też zgłaszania własnych doniesień w sesji plakatowej, która odbywać się będzie online przez cały czas trwania Konferencji. Wymiana praktycznych doświadczeń stanowi bowiem nieocenione źródło wiedzy zarówno dla naukowców, jak i praktyków. Szczegóły dotyczące zgłoszeń znajdziecie Państwo na stronach konferencji www.ciop.pl/chempyl_konferencja

 

05.03.2021
Zachęcamy do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH DLA DALSZYCH UŻYTKOWNIKÓW I DYSTRYBUTORÓW CHEMIKALIÓW. Są to profesjonalne szkolenia on-line z zakresu zarządzania bezpieczeństwem chemicznym w oparciu o przepisy rozporządzeń REACH i CLP.
Platforma e-learningowa ChemSM https://chemsm-hub.eu/training/ zapewnia firmom zajmującym się chemikaliami, głównie dalszym użytkownikom i dystrybutorom chemikaliów, a także organom państwowym, takim jak inspekcja sanitarna i inspekcja pracy, gotowe pakiety szkoleniowe do samodzielnej nauki i szkoleń grupowych w miejscu pracy. Więcej informacji (PDF)

 

01.03.2021
Ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. 2021 poz. 279).
Do załącznika nr 1 do Wykazu czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, w części II „Procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym” wprowadzono:
7. Prace związane z narażeniem przez skórę na działanie olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika.
8. Prace związane z narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 lutego 2021 r.

 

25.02.2021 

Ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2021 poz. 325).


Jak informowano w Aktualnościach z dnia 14.12.2021 w załączniku 1 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy” do Rozporządzenia wprowadzono zmiany wartości normatywnych dla 6 substancji chemicznych, oraz dodano wartości normatywów higienicznych dla 4 nowych substancji chemicznych nie ujętych dotąd w wykazie. Pewne substancje obowiązuje jednak okres przejściowy. Do dnia 19 maja 2021 r. obowiązuje dotychczasowa wartość NDS (i/lub NDSCh) dla 4-toliloaminy; 3-metylobutan-1-olu; trichlorku fosforylu.


Natomiast wartość NDS spalin emitowanych z silników Diesla – frakcji respirabilnej wynosi 0,5 mg/m3 pozostaje bez zmian do dnia 20 lutego 2023 r., a do dnia 20 lutego 2026 r. dla sektora górnictwa podziemnego i budowy tuneli. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem Rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r.