Belka nawigacyjna
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
 

                                                                                                                                  


PROGRAMY KOMPUTEROWE WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE OCENY I SZACOWANIA RYZYKA ZAWODOWEGO

 

Rozwój systemu STER - w świetle postępu wiedzy i legislacji.
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2014 str. 22-25

mgr inż. Andrzej Biernacki Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut BadawczyProgram MIKRO-BHP dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2008 str. 24-27

Dr Inż. Małgorzata Suchecka, Mgr Inż. Andrzej Biernacki Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono nowy, opracowany w CIOP-PIB, prosty program komputerowy MIKRO-BHP, wspomagający merytorycznie i funkcjonalnie prowadzenie podstawowych działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Program jest przeznaczony dla małych przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw zatrudniających poniżej 10 pracowników. Wspomaga on charakteryzowanie warunków bhp na stanowiskach pracy, identyfikowanie zagrożeń zawodowych oraz prowadzenie i dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego oraz podejmowanie właściwych działań prewencyjnych. Umożliwia także generowanie niezbędnych dokumentów (np. dokumentacji powypadkowej). Zawarte w programie, wyprofilowane branżowo materiały informacyjne dotyczące przepisów prawnych w zakresie bhp, zagrożeń zawodowych oraz związanych z nimi sugerowanych środków prewencyjnych, ułatwiają podejmowanie działań mających na celu poprawę stanu bhp w firmie.


10 lat użytkowania komputerowego systemu STER
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2007 str. 8-11

Dr Inż. Małgorzata Suchecka, Mgr Inż. Andrzej Biernacki Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące aktualnej wersji komputerowego systemu STER wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Oprogramowanie to wspomaga prowadzenie wszelkich działań w tym zakresie, m.in. identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego, sporządzania dokumentacji powypadkowej, doboru środków ochrony indywidualnej i innych, z wykorzystaniem wewnętrznych źródeł wiedzy o bhp zawartych w systemie. Dostarcza ono użytkownikom wsparcia merytorycznego w zakresie prowadzonych czynności, poprzez implementację stosownych metod postępowania oraz udostępnianie na bieżąco podczas działania programu niezbędnych informacji. Dla użytkowników oprogramowania opracowano elektroniczny kurs w zakresie jego podstaw merytorycznych oprogramowania, jego obsługi i wykorzystania, dostępny na płytach CD i w Internecie.


STER 6.5 SP - wersja specjalnaProgram do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2007 str. 20-24

Inż. Małgorzata Piętka, Mgr Inż. Andrzej Biernacki Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono propozycję rozbudowanej wersji systemu STER 6.5, pod nazwą STER 6.5 SP wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, przeznaczonego do wykorzystywania w jednostkach organizacyjnych zatrudniających zarówno pracowników cywilnych jak i funkcjonariuszy. Wersja specjalna systemu STER 6.5 została rozbudowana m.in. o listę specyficznych zagrożeń związanych z pełnieniem służby przez funkcjonariuszy, o metodykę oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem tych zagrożeń oraz o nowy moduł ANALIZA, umożliwiający zestawianie i analizowanie w obrębie rozbudowanej hierarchicznie organizacji danych zagregowanych nt. zagrożeń zawodowych, przedsięwziętych środków prewencji oraz wypadków przy pracy z uwzględnieniem wybranych pomiędzy nimi zależności.


System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (2)
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2005 str. 6-9

Mgr Inż. Andrzej Biernacki, Mgr Inż. Huber Karski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

System oceny ryzyka zawodowego IRYS, udostępniony na stronach internetowych Instytutu, jest prezentowany w cyklu artykułów. W tym artykule autorzy przedstawiają moduł systemu, wspomagający przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego związanego z porażeniem prądem elektrycznym wysokiego napięcia.Ocena ryzyka zawodowego - narażenie na czynniki chemiczne (1)
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2005 str. 27-31

Dr Małgorzata Pośniak Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono zaproponowane przez Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work of European Commission Employment and Social Affairs zasady oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki chemiczne w środowisku pracy, dla których nie ma ustalonych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń. Podstawą tej oceny są zagrożenia dla zdrowia powodowane przez czynniki chemiczne, ich zdolność przedostawania się do powietrza na stanowiskach pracy oraz używana ilość.System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (1)
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2005 str. 14-17

Mgr Inż. Andrzej Biernacki, Mgr Inż. Hubert Karski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

System oceny ryzyka zawodowego związanego z porażeniem prądem elektrycznym, udostępniony na stronach internetowych Instytutu, wspomaga przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem prądu elektrycznego w środowisku pracy. Prezentacja opracowanej metody zilustrowana została w pierwszej części artykułu dwoma przykładami odnoszącymi się do prądu elektrycznego niskiego napięcia.Interaktywny system oceny ryzyka zawodowego IRYS - nowe narzędzie wspomagające działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2005 str. 14-17

Mgr Inż. Andrzej Biernacki Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS, udostępniony na stronach internetowych Instytutu, wspomaga identyfikację zagrożeń zawodowych oraz przeprowadzanie właściwej oceny ryzyka zawodowego związanego z ich występowaniem w środowisku pracy. Narzędzie to jest przeznaczone do bezpośredniego wykorzystania przez przedsiębiorstwa, głównie małe i średnie. Jako przykład funkcjonowania systemu, w artykule zaprezentowano metodykę zaimplementowaną dla czynników chemicznych i mechanicznych.Narzędzia wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie - komputerowy program STER
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2000 str. 6-10

Dr Inż. Małgorzata Suchecka Mgr Inż. Andrzej Biernacki Jacek Kurowski Centralny Instytut Ochrony Pracy01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy