Produkty i usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
STER


Komputerowy System Wspomagający Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy


Komputerowy System STER opracowano w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w ramach Strategicznego Programu Rządowego "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy"

 

System STER stanowi nowoczesne narzędzie komputerowe wspomagające kompleksowo prowadzenie większości działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie:  m.in. identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego, sporządzania dokumentacji powypadkowej, doboru środków ochrony indywidualnej i innych, z wykorzystaniem wewnętrznych źródeł wiedzy o bhp zawartych w systemie.

STER dostarcza użytkownikom wsparcia merytorycznego dotyczącego prowadzonych czynności z zakresu bhp, poprzez implementację stosownych metod postępowania oraz udostępnianie na bieżąco podczas działania programu niezbędnych informacji (zgromadzonych w bazach systemu i dostarczanych wraz z nim, jako autonomicznego kompendium wiedzy).W skład pełnej wersji systemu STER wchodzi osiem modułów przystosowanych do pracy z jedną centralną bazą danych:


 • moduł RYZYKO, przeznaczony do rejestracji zagrożeń i chorób zawodowych, dokumentowania pomiarów czynników szkodliwych oraz oceny ryzyka zawodowego
 • moduł WYPADKI, służący do rejestracji i dokumentowania wypadków przy pracy
 • moduł BHP, umożliwiający prowadzenie ewidencji indywidualnych danych pracowników, związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy
 • moduł DOBÓR, przeznaczony do selekcjonowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej, stosownie do zagrożeń zawodowych występujących na stanowiskach pracy
 • moduł ADMINISTRACJA, przeznaczony do obsługi danych administracyjnych systemu STER i uruchamiania innych programów wchodzących w skład systemu
 • moduł ASYSTENT, program rezydentny (działający w tle), przypominający użytkownikom o konieczności podejmowania określonych działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie
 • moduł OBIEG – przeznaczony do zarządzania obiegiem dokumentów w wersji sieciowej w odniesieniu do modułów RYZYKO, WYPADKI
 • moduł SYNCHRONIZACJA – przeznaczony do synchronizowania dwóch kopii tej samej bazy danych po zmianach ich zawartości dokonanych w tym samym czasie na dwóch komputerach z wykorzystaniem różnych modułów systemu STER

System STER umożliwia pracodawcom oraz pracownikom służb bhp i zakładowych laboratoriów pomiarowych prowadzenie oraz  pełne dokumentowanie w skali całego przedsiębiorstwa wszelkich przewidzianych prawem, obowiązkowych działań związanych z bhp na stanowiskach pracy,  w szczególności takich  jak:

 • Prowadzenie rejestru zagrożeń zawodowych na stanowiskach pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - Dz. U. Nr 73, poz. 645)
 • Prowadzenie kart wyników pomiaru czynników szkodliwych w środowisku pracy (zgodnie z ww. Rozporządzeniem)
 • Opracowywanie wyników pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy (zgodnie z zalecaną metodyką, określaną przez odpowiednie normy)
 • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (zgodnie z art. 226 kodeksu pracy, stanowiącym, że pracodawca jest zobowiązany do informowania pracowników o ryzyku zawodowym, związanym z wykonywaną pracą)
 • Prowadzenie i dokumentowanie działań z zakresu profilaktyki technicznej, medycznej i organizacyjnej w celu ograniczenia skutków występujących zagrożeń zawodowych
 • Rejestrowanie kosztów ponoszonych w związku z podejmowaniem działań profilaktycznych
 • Rejestrowanie chorób zawodowych
 • Określanie priorytetu w zakresie ograniczania skutków zagrożeń zawodowych
 • Ewidencja wypadków przy pracy, wraz z opracowaniem wymaganej dokumentacji powypadkowej (Statystycznej Karty Wypadku, Protokołu Powypadkowego, załączników)
 • Prowadzenie systematycznej ewidencji informacji o pracownikach, związanej z gromadzeniem ich indywidualnych danych z zakresu bhp oraz wszelkich przysługujących im świadczeń z tego tytułu
 • Zautomatyzowany dobór środków ochrony indywidualnej stosownie do zagrożeń zawodowych zidentyfikowanych na stanowisku pracy oraz dostęp do aktualnej bazy wzorów tego rodzaju środków dostępnych w kraju i posiadających stosowny certyfikat bezpieczeństwa.

Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego dokonywana jest na podstawie zawartych w systemie obowiązujących w Polsce wartości NDS i NDN czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Na podstawie danych wprowadzonych do systemu STER możliwe jest automatyczne wydrukowanie (wg obowiązujących wzorów) wielu dokumentów, związanych z przewidzianą prawem sprawozdawczością w zakresie bhp. Najważniejsze z nich to:

 • Karta bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na stanowisku pracy, zawierająca m. in. rejestr wyników badań i karty pomiarów
 • Karty wyników pomiarów czynników szkodliwych
 • Sprawozdanie o warunkach pracy (Z-10) dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • Plany pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy
 • Zestawienia stanowisk pracy zakwalifikowanych do poszczególnych kategorii ryzyka
 • Wykazy stanowisk, na których pracownicy otrzymują świadczenia profilaktyczne
 • Zestawienia stanowisk pracy, na których są przekroczone dopuszczalne wartości stężeń lub natężeń czynników szkodliwych
 • Zestawienia działań ograniczających poziom ryzyka
 • Wykazy czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w przedsiębiorstwie
 • Zbiorcze zestawienia wyników pomiarów charakteryzujących czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowiskach pracy.

Więcej informacji nt. systemu STER    
                         

W Systemie STER zawarta jest standardowo baza kart informacyjnych nt. niebezpieczenych substancji chemicznych w postaci "Helpu", umożliwiająca przeglądanie szczegółowych informacji nt. wybranych czynników chemicznych, jak również wbudowany jest wykaz norm obowiązujących w Polsce, dotyczących pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy.

Uwaga !
Bazy danych oraz funkcje systemu STER są systematycznie aktualizowane zgodnie z postępem wiedzy, legislacji oraz procesu certyfikacji.

System STER jest aplikacją działającą pod systemem operacyjnym MS Windows
98/2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10
, dostępną w wersji jednostanowiskowej - do użytkowania na jednym komputerze lub w wersji sieciowej - do zainstalowania i użytkowania w sieci komputerowej funkcjonującej w oparciu o protokół TCP/IP. Minimalna konfiguracja komputera, na którym System STER prawidłowo funkcjonuje, to Intel Pentium  II lub AMD 450 MHz / 128 MB RAM / HDD 1 GB oraz rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.

Zamówienia zakupu oprogramowania prosimy kierować na adres kancelaria@ciop.pl W zamówieniu muszą się znaleźć wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod telefonem:  
(+48 022) 623 36 80,  623 36 79, 623 36 81 lub 623 46 25.

 
Zobacz także

 

Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 

zobacz