4-CHLOROSTYREN
IDENTYFIKACJA WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
Nazwa4-Chlorostyren
Numer CAS1073-67-2
Synonimyp-chlorostyren, p-chlorowinylobenzen
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 50 mg/m3
NDSCh:400 mg/m3
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04282:2003
PiMOŚP 1998, z. 19
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 138,6
Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: aromatyczny
Temperatura topnienia: -13°C
Temperatura wrzenia: 192°C
Temperatura zapłonu: 60°C
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem: brak danych
Gęstość w temp. 20°C: 1,155 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 4,79
Prężność par: brak danych
Stężenie pary nasyconej: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie: brak danych
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak danych
Właściwości dodatkoweWspółczynnik załamania światła w temp. 20°C: 1,5645
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - brak danych
LD50 (szczur, doustnie) - brak danych
LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych
LD50 (królik, szczur, skóra) - brak danych

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: prawdopodobnie działa drażniąco oraz narkotycznie na ośrodkowy układ nerwowy, podobnie do innych chlorowanych węglowodorów aromatycznych. Toksyczne działanie chlorostyrenów oceniano dotychczas u zwierząt doświadczalnych.

Drogi wchłaniania: prawdopodobnie skóra i przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: u ludzi nie obserwowano. Prawdopodobnie może wywołać łzawienie oczu, kaszel.

Skażenie skóry ciekłą substancją może wywołać jej zaczerwienienie i ból.

Skażenie oczu ciekłą substancją może wywołać ból, zaczerwienienie spojówek, oparzenie chemiczne rogówki.

Drogą pokarmową może wywołać ból brzucha, wymioty.

Objawy zatrucia przewlekłego: nie opisywano.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, parafina płynna.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w pozycji dowolnej. W razie duszności podawać tlen. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie zależne od objawów. Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież - obmyć skórę dużą ilością bieżącej letniej wody z mydłem. W przypadku podrażnienia skóry wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe. W zależności od charakteru i rozległości zmian - konsultacja dermatologa.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy dużą ilością zimnej wody, najlepiej bieżącej, co najmniej 15 minut.
Uwaga: osoby narażone na ryzyko skażenia oczu powinny być pouczone o sposobie i konieczności ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
Zapewnić pilną konsultację okulistyczną. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Natychmiast po połknięciu poszkodowany sam powinien wywołać u siebie wymioty. Później nie prowokować wymiotów. Podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza ze względu na możliwość zachłystowego zapalenia płuc i innych objawów zatrucia.
INFORMACJE DODATKOWE