PENTATLENEK WANADU
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaPentatlenek wanadu
Numer CAS1314-62-1
Synonimypięciotlenek wanadu, tlenek wanadu(V), pentatlenek diwanadu, bezwodnik kwasu wanadowego
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPMuta. 2 (Mutagenność kat. 2), H341;
Repr. 2 (Szkodliwość na rozrodczość kat. 2), H361d(***);
STOT RE 1 (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kat. 1), H372(**);
Acute Tox. 4(*), inhal. (Toksyczność ostra, kat.4 – droga oddechowa), H332;
Acute Tox. 4(*), oral (Toksyczność ostra, kat.4 – droga pokarmowa), H302;
STOT SE 3 (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat. 3), H335;
Aquatic Chronic 2 (Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kat. 2), H411;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne .
H361d***: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H372**: Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273: Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja Muta. Kat. 3; R68, Repro. Kat. 3; R63, T; Produkt toksyczny R48/23, Xn; Produkt szkodliwy R20/22, Xi; Produkt drażniący, R37, N; Produkt niebezpieczny dla środowiska R51-53
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
T Produkt toksyczny
Xn Produkt szkodliwy
Xi Produkt drażniący
N Produkt niebezpieczny dla środowiska
Zwroty ryzyka (R)R20/22 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
R37 - Działa drażniąco na drogi oddechowe.
R48/23 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R51/53 - Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
R63 - Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
R68 - Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S1/2 - Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
S36/37 - Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
S38 - W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
S45 - W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
S61 - Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
frakcja wdychalna
NDS: 0,05 mg/m3
NDSCh:-
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04316:2004
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 181,88
Stan skupienia w temp. 20°C: ciało stałe
Barwa: żółtopomarańczowa
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia: 690°C
Temperatura wrzenia: 1750°C (z rozkładem)
Gęstość w temp. 20°C: 3,36 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: brak danych
Prężność par: brak danych
Stężenie pary nasyconej: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 0,8% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: nie rozpuszcza się w bezwodnym alkoholu etylowym, rozpuszcza się w stężonych kwasach i ługach
Właściwości dodatkoweCiepło właściwe: 0,7 J/(g K)
Ciepło topnienia w temp. topnienia: 357,8 J/g
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - brak danych
LD50 (szczur, doustnie) - 10 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych
LD50 (królik, szczur, skóra) - brak danych
TCL0 (człowiek, inhalacja) - 1 mg/m3 (8 h)

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja toksyczna i drażniąca.

Drogi wchłaniania: drogi oddechowe, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci pyłu lub dymu wywołuje silne łzawienie i ból oczu, zaczerwienienie spojówek, kaszel z odksztuszaniem - w stężeniach ok. 1 mg/m3 po parogodzinnym narażeniu. W większych stężeniach może wywołać duszność, skurcz oskrzeli i oskrzelików, ból w klatce piersiowej. Po przerwaniu narażenia skurcz oskrzeli i duszność może się utrzymywać przez 2 doby, zmiany osłuchowe (furczenia) - do tygodnia, kaszel - parę tygodni.
W bardzo dużych stężeniach może wywołać obrzęk płuc i zapalenie płuc prowadzące do zgonu. Obrzęk płuc może wystąpić od 1 do 3 dób po ekspozycji.

Skażenie skóry pyłem może spowodować miejscowe zaczerwienienie,

Skażenie oczu - ból, łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek.

Drogą pokarmową może wywołać zaburzenia żołądkowo-jelitowe.
Za następstwa ostrego zatrucia uważano zaburzenia psychiczne.

Objawy zatrucia przewlekłego: długotrwałe narażenie na małe stężenia (w środowisku pracy) może wywołać astmę oskrzelową, zaburzenia trawienne (mdłości, wymioty, bóle brzucha), bicie serca, drżenia. Mogą występować zmiany skórne: rumień, grudki, pokrzywka.
Stosowanie przewlekłe

Drogą pokarmową (jako środka bakteriobójczego) powodowało zaburzenia trawienne, zielonkawe zabarwienie języka, zaburzenia nerwicowe i uszkodzenie nerek.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, prep. Atrovent i deksametazon do podawania inhalacyjnego, hydrokortyzon i furosemid do podawania dożylnego.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić lub wynieść zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w pozycji siedzącej. W razie duszności podawać tlen. Jeżeli poszkodowany ma trudności w oddychaniu, można podać do inhalacji 1-2 rozpylenia Atroventu. Pilnie wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Jeżeli utrzymuje się duszność, skurcz krtani i/albo oskrzeli pomimo podawania tlenu i Atroventu, podać deksametazon do inhalacji lub hydrokortyzon dożylnie, nie przerywając podawania tlenu. Objawy rozpoczynającego się obrzęku płuc uzasadniają ponadto podanie furosemidu. W każdym przypadku zatrucia transport do szpitala karetką reanimacyjną z kontynuacją leczenia.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, myć skażoną skórę dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej. Jeżeli są widoczne zmiany skórne lub poszkodowany podaje inne dolegliwości, wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Lekarz powinien uwzględnić w ocenie stanu poszkodowanego ryzyko jednoczesnego zatrucia inhalacyjnego i wdrożyć postępowanie objawowe.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki.
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
W każdym przypadku skażenia oczu konieczna pilna konsultacja okulistyczna. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Podawać ok. 1/2 litra wody do picia. Prowokować wymioty. Pilnie wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe. Transport do szpitala karetką PR.
INFORMACJE DODATKOWE