ITR
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaItr
Numer CAS7440-65-5
Synonimy
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPFlam. Sol. 1 (Substancja stała łatwopalna, kat. 1), H228;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H228: Substancja stała łatwopalna.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P241: Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/przeciwwybuchowego sprzętu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
P370 + P378: W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia ….
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 1 mg/m3
NDSCh:-
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04301:2018-09
PN-Z-04301:2002
PiMOŚP 2017, nr 4(94)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawowe
Właściwości dodatkowe
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
PIERWSZA POMOC
INFORMACJE DODATKOWE