NIKIEL
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaNikiel
Numer CAS7440-02-0
Synonimy
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPCarc. 2 (Rakotwórczość kat. 2), H351;
Skin Sens. 1 (Działanie uczulające na skórę, kat.1), H317;
STOT RE 1. (Działanie toksyczne na narządy docelowe -powtarzane narażenie, kat 1.), H372**;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H351: Podejrzewa się, że powoduje raka .
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H372**: Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P281: Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
P273: Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)
P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P302 + P352: W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody lub...
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja Rakotw. Kat. 3; R40, R43
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
Xn Produkt szkodliwy
Zwroty ryzyka (R)R40 - Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
R43 - Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S2 - Chronić przed dziećmi.
S22 - Nie wdychać pyłu.
S36 - Nosić odpowiednią odzież ochronną.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 0,25 mg/m3
NDSCh:-
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04502:2019-10
PN-Z-04124-5:2006
PiMOŚP 2000 nr 3(25)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 58,7
Stan skupienia w temp. 20°C: ciało stałe
Barwa: srebrzystobiała
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia: 1453°C
Temperatura wrzenia: 2832°C
Temperatura zapłonu: substancja niepalna
Temperatura samozapłonu: substancja niepalna
Granica wybuchowości: nie tworzy mieszanin wybuchowych
Gęstość w temp. 20°C: 8,9 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: nie dotyczy
Prężność par w temp. 20°C: brak danych
Stężenie pary nasyconej: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w kwasie siarkowym, kwasie solnym, rozcieńczonym kwasie azotowym
Właściwości dodatkoweCiepło właściwe: 0,44 J/(g K)
Ciepło topnienia w temp. topnienia: 305,6 J/g
Ciepło parowania w temp. wrzenia: 6225,8 J/g
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - bez zapachu
LD50 (szczur, doustnie) - brak danych
LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych
LD50 (królik, szczur, skóra) - brak danych

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja szkodliwa, w postaci pyłu słabo drażniąca, w postaci metalicznej i w stopach -uczulająca; przypuszczalnie rakotwórcza dla człowieka.

Drogi wchłaniania: w postaci pyłu - przez układ oddechowy.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci pyłu może wywołać kaszel, duszność.

Skażenie skóry nie powoduje wystąpienia objawów.

Skażenie oczu pyłem powoduje ból i łzawienie, zaczerwienienie spojówek.

Drogą pokarmową nie wywołuje objawów zatrucia.

Objawy zatrucia przewlekłego: powtarzający się kontakt ze skórą (Ni w postaci metalicznej i w stopach) wywołuje zmiany uczuleniowe w jej obrębie; może występować astma oskrzelowa; ryzyko nowotworu zatok bocznych nosa.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, Atrovent do podawania inhalacyjnego.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w dowolnej pozycji.
Chronić przed utratą ciepła. W razie duszności podawać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe.
W razie duszności z oskrzelowymi objawami spastycznymi należy podać do inhalacji Atrovent (1-2 rozpylenia). Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, myć skórę dużą ilością wody, najlepiej bieżącej o temperaturze pokojowej, z mydłem.
Pomoc lekarska:
W razie wystąpienia zmian skórnych wskazana konsultacja dermatologiczna.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej, około 15 minut (unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki). Wezwać lekarza.
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
Zapewnić konsultację okulistyczną. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Po połknięciu poszkodowany powinien sam prowokować u siebie wymioty. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe.
Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.
INFORMACJE DODATKOWE