BAR
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaBar
Numer CAS7440-39-3
Synonimy
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPFlam. Solid 2 (Substancja stała łatwopalna, kat. 2), H228;
Substances, which in contact with water, emit flammable gases, Category 2 (Substancja w kontakcie z wodą uwalnia palne gazy, kat.2), H261;
Skin Irrit. 2 (Działanie żrące/drażniące na skórę, kat. 2), H315;
Eye Irrit. 2 (Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kat. 2), H319;
STOT SE 3 (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat. 3), H335;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H228: Substancja stała łatwopalna.
H261: W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352: W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody lub...
P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P304 + P340: W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja R14, Xi; Produkt drażniący R36/37/38
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
Xi Produkt drażniący
Zwroty ryzyka (R)R14 - Reaguje gwałtownie z wodą.
R36/37/38 - Działa drażniąco na oczy, dro
Zwroty bezpieczeństwa (S)S1/2 - Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
S5 - Przechowywać w nafcie.
S8 - Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.
S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S30 - Nigdy nie dodawać wody do tej substancji.
S37/39 - Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
S43 - W przypadku pożaru używać proszków gaśniczych do gaszenia metali, sody kalcynowanej, wapna palonego. Nigdy nie używać wody.
S51 - Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 0,5 mg/m3
NDSCh:-
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04024-3:2012
PiMOŚP 2011, 1(67)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 137,34
Stan skupienia w temp. 20°C: ciało stałe
Barwa: srebrzystobiała (na powietrzu utlenia się i pokrywa szarą warstewką tlenku)
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia: 710°C
Temperatura wrzenia: 1897°C
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem: brak danych
Gęstość w temp. 20°C: 3,51 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: brak danych
Prężność par w temp. 1045°C: 13,3 hPa
Stężenie pary nasyconej: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie: gwałtowna, egzotermiczna reakcja
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, kwasach, ciekłym amoniaku; nie rozpuszcza się w benzenie
Właściwości dodatkoweCiepło właściwe: 0,19 J/(g K)
Ciepło topnienia w temp. topnienia: 55,8 J/g
Ciepło parowania w temp. wrzenia: 1,1 kJ/g
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - bez zapachu
LD50 (szczur, doustnie) - brak danych
LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych
LD50 (królik, skóra) - brak danych

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: rozdrobniony pył w kontakcie z wodą (wilgocią) działa drażniąco i prawdopodobnie żrąco wskutek powstania wodorotlenku baru.

Drogi wchłaniania: nie zostały określone.

Objawy zatrucia ostrego*: rozdrobniony pył zawieszony w powietrzu w kontakcie z wilgotną powierzchnią błon śluzowych: spojówek oczu, błon śluzowych nosa, jamy ustnej i gardła, może wywołać ból, przekrwienie spojówek, oparzenie chemiczne, uszkodzenie rogówki. Skażenie nieosłoniętej wilgotnej skóry może spowodować zaczerwienienie, ból, oparzenie chemiczne z martwicą.

Drogą pokarmową w kwaśnym środowisku żołądka prawdopodobnie może wywołać wymioty, bóle brzucha, biegunkę, zaburzenia rytmu serca (bradykardię, migotanie komór, zatrzymanie akcji serca), drgawki, niedowłady, porażenia mięśni wskutek zmniejszenia zawartości potasu we krwi.

Objawy zatrucia przewlekłego: nie opisywano*.
* Nie opisywano zatruć barem elementarnym u ludzi, brak informacji o badaniach eksperymentalnych.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: Atrovent do inhalacji, pyralgina w ampułkach do podawania pozajelitowego.
Odtrutki: nie są znane. Spadek zawartości potasu we krwi wymaga podawania potasu w warunkach szpitalnych, z jednoczesną kontrolą elektrolitów.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia. Z powierzchni skóry usunąć suchą tkaniną (gazą) pył. Nie myć skóry wodą. W razie trudności w oddychaniu podać Atrovent (1-2 rozpylenia) do wdychania. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe. W zależności od wskazań transport do szpitala.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Z suchej skóry usunąć rozdrobniony pył suchą tkaniną lub gazą zmoczoną w oliwie (oleju jadalnym). Nie używać wody ani mydła. Jeżeli odzież i skóra jest wilgotna, zdjąć odzież i umyć skórę obfitym strumieniem letniej wody. Na oparzenia założyć jałowe opatrunki. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
W zależności od charakteru i rozległości zmian zapewnić pomoc dermatologa lub chirurga. W razie bólów można podać pyralginę pozajelitowo.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Obficie płukać oczy chłodną, bieżącą wodą.
Pomoc lekarska:
Skontrolować worek spojówkowy, usunąć w miarę możliwości widoczne cząstki pyłu, zapewnić pilną pomoc okulistyczną.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Można podać do wypicia białka jaj kurzych. Nie wywoływać wymiotów. Pilnie wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
W razie bólów można podać pozajelitowo pyralginę. W każdym przypadku transport do szpitala karetką reanimacyjną PR ze względu na ryzyko następstw niedoboru potasu. Kontrolować akcję serca i ciśnienie krwi.
INFORMACJE DODATKOWE