AKRYLAMID
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaAkrylamid
Numer CAS79-06-1
Synonimyamid kwasu akrylowego, prop-2-enoamid
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPCarc. 1B(Rakotwórczość kat. 1B), H350;
Muta. 1B (Mutagenność kat.1B), H340;
Repr. 2 (Szkodliwość na rozrodczość kat. 2), H361f(***);
Acute Tox. 3(*), oral (Toksyczność ostra, kat.3 – droga pokarmowa), H301;
STOT RE 1 (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kat. 1), H372 (**);
Acute Tox. 4(*) inhal. (Toksyczność ostra, kat.4 – droga oddechowa), H332;
Acute Tox. 4(*), dermal (Toksyczność ostra, kat.4 – skóra), H312;
Eye Irrit. 2 (Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kat. 2), H319;
Skin Irrit. 2 (Działanie żrące/drażniące na skórę, kat. 2), H315;
Skin Sens. 1 (Działanie uczulające na skórę, kat.1), H317;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H350: Może powodować raka .
H340: Może powodować wady genetyczne .
H361f***: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
H301: Działa toksycznie po połknięciu.
H372**: Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H312: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352: W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody lub...
P304 + P340: W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja Rakotw. Kat. 2; R45, Muta. Kat. 2; R46, Repro. Kat. 3; R62, T; Produkt toksyczny, Xi; Produkt drażniący, Xn; Produkt szkodliwy, R25-48/23/24/25, R20/21, R36/38, R43
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
T Produkt toksyczny
Xi Produkt drażniący
Xn Produkt szkodliwy
Zwroty ryzyka (R)R45 - Może powodować raka.
R46 - może powodować dziedziczne wady genetyczne.
R20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.
R25 - Działa toksycznie po połknięciu.
R36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę.
R43 - Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
R48/23/24/25 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R62 - Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S53 - Unikać narażenia przed użyciem zapoznać się z instrukcją.
S45 - W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 0,07 mg/m3
NDSCh:-
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04486:2017-10
PIMOŚP 2016, nr 1 (87)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 71,1
Stan skupienia w temp. 20°C: ciało stale
Barwa: biała
Zapach: słaby, charakterystyczny
Temperatura topnienia: 84,5°C (polimeryzacja)
Temperatura wrzenia: 125°C pod ciśnieniem 33,3 hPa
Temperatura zapłonu: 138°C
Temperatura samozapłonu: 424°C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
- dolna: 2,7% obj.
- górna: 20,6% obj.
Stężenie stechiometryczne: 5,3% obj.
Gęstość w temp. 30°C: 1,12 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 2,45
Prężność par:
- w temp. 20°C: 0,01 hPa
- w temp. 84,5°C: 2,13 hPa
Stężenie pary nasyconej:
- w temp. 20°C: 0,026 g/m3
- w temp. 30°C: 0,068 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 30°C: 68,3% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: dobrze rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, octanie etylu, chloroformie
Właściwości dodatkoweWłaściwości dodatkowe
Ciepło polimeryzacji: 946,2 J/g
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - brak danych
LD50 (szczur, doustnie) - 124 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych
LD50 (szczur, skóra) - 400 mg/kg

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja toksyczna, słabo drażniąca, prawdopodobnie rakotwórcza dla człowieka, może działać uczulająco.

Drogi wchłaniania: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci pyłu lub/i aerozolu może wywołać zaczerwienienie skóry. W dużych stężeniach wywołuje zaburzenia chodu, koordynacji ruchów (ataksje), zaburzenia mowy (dyzartrie), senność.

Skażenie oczu powoduje łzawienie, ból, zaczerwienienie spojówek. Przypadkowe wypicie wody zanieczyszczonej akrylamidem prowadzi do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego z dezorientacją, zaburzeniami pamięci, halucynacjami, zaburzeniami koordynacji ruchów; następstwem opisanego zatrucia

Drogą pokarmową były zmiany wielonerwowe.

Objawy zatrucia przewlekłego: drętwienie kończyn, osłabienie i zanik mięśni, drżenia, zaburzenia mowy, silna potliwość dłoni i stóp, złuszczające zapalenie skóry. Szybkość wystąpienia zmian (2-3 tyg. do 2-3 lat) zależy od wielkości narażenia. Objawy stopniowo cofają się po przerwaniu narażenia.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Podawać tlen do oddychania. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Zaburzenia chodu, koordynacji ruchów, mowy uzasadniają transport do szpitala karetką reanimacyjną.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, umyć skórę dużą ilością bieżącej, letniej wody (z mydłem, jeżeli nie ma zmian skórnych). Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
W zależności od charakteru i rozległości zmian transport do szpitala karetką PR z zapewnieniem konsultacji dermatologicznej.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Natychmiast płukać oczy chłodną wodą, najlepiej bieżącą, co najmniej 15 minut.
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
Zapewnić konsultację okulistyczną. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Pierwsza pomoc przedlekarska:
W razie pomyłkowego wypicia roztworu poszkodowany powinien sam wywołać u siebie wymioty. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Transport do szpitala karetka PR, najlepiej reanimacyjną, ze względu na ryzyko nasilania się objawów zatrucia.
INFORMACJE DODATKOWE