CYJANAMID
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaCyjanamid
Numer CAS420-04-2
Synonimycyjanoamid
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPCarc. 2(Rakotwórczość, kat.2);
H351 Repr.2 (Szkodliwość na rozrodczość kat. 2), H361fd Acute Tox. 3 (Toksyczność ostra, kat.3), H311; Acute Tox. 3 (Toksyczność ostra, kat.3 ), H301;
STOT RE 2 (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kat. 2), H373 (tarczyca)
Skin Corr.1 (Działanie żrące/drażniące na skórę, kat. 1), H314;
Skin Sens. 1 (Działanie uczulające na skórę, kat.1), H317;
Eye Dam. 1 (Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kat. 1), H318;
Aquatic Chronic 3 (Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kat. 3), H412
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H351: Podejrzewa się, że powoduje raka .
H361fd: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H311: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H301: Działa toksycznie po połknięciu.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303 + P361 + P353: W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja T; Produkt toksyczny, R25, Xn; Produkt szkodliwy, R21, Xi; Produkt drażniący, R36/38, R43
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
T Produkt toksyczny
Xn Produkt szkodliwy
Xi Produkt drażniący
Zwroty ryzyka (R)R21 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
R25 - Działa toksycznie po połknięciu.
R36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę.
R43 - Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S1/2 - Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
S3 - Przechowywać w chłodnym miejscu.
S22 - Nie wdychać pyłu.
S36/37 - Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
S45 - W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 0,9 mg/m3
NDSCh:1,8 mg/m3
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PiMOŚP 2007, nr 4(54)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 42
Stan skupienia w temp. 20 °C: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: brak danych
Temperatura topnienia: 45-46 °C
Temperatura wrzenia: rozkład w 260 °C (pod ciśnieniem 67 Pa)
Temperatura zapłonu: 141 °C
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości w powietrzu: nie dotyczy
Stężenie stechiometryczne: brak danych
Gęstość względem wody w temp. 20 °C: 1,3
Gęstość par względem powietrza: 1,45
Prężność par: brak danych
Stężenie pary nasyconej: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 15 °C: 77,5 g/100 ml
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w etanolu, eterze dietylowym, benzenie, chloroformie (w temp. 20 °C)
Właściwości dodatkowe
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - brak danych
LD50 (szczur, doustnie) - 125 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych
LD50 (królik, skóra) - 590 mg/kg
LD50 (szczur, skóra) - 84 mg/kg

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka:
substancja toksyczna, drażniąca i uczulająca.

Drogi wchłaniania: układ oddechowy, skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci pyłu wywołuje ból i łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek, kaszel; zwężenie źrenic, wzmożone łzawienie i pocenie się, wzmożone wydzielanie śliny, może wystąpić duszność, skurcz oskrzeli.

Skażenie skóry wywołuje ból i miejscowe zaczerwienienie.

Skażenie oczu wywołuje ból i łzawienie, zaburzenia widzenia.

Drogą pokarmową wywołuje mdłości, wymioty, ból brzucha, bóle i zawroty głowy.
Uwaga: po spożyciu alkoholu mogą wystąpić objawy reakcji antabusowej - zaczerwienienie skóry, wzmożona potliwość, bóle głowy, lęk, dezorientacja, uczucie duszności, ucisk w klatce piersiowej, przyspieszenie oddechu i czynności serca, początkowo wzrost, a następnie spadek ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia świadomości.

Objawy zatrucia przewlekłego: długotrwałe działanie prowadzi do odczynów skórnych pod postacią zaczerwienia, stanów zapalnych i owrzodzenia skóry, zapalenia spojówek, nieżytu górnych i dolnych dróg oddechowych. Alergia na skórze - kontaktowe zapalenie skóry.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, bromek ipratropium (Atrovent) do podawania inhalacyjnego.
W razie wystąpienia reakcji antabusowej po spożyciu alkoholu należy podać, najlepiej w warunkach szpitalnych, 40-100 mg preparatu żelaza i 500-1000 mg wit. C dożylnie.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wynieść zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w pozycji półleżącej lub siedzącej. Chronić przed utratą ciepła. Podać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Założyć stałą drogę dożylną (pielęgniarka). Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Kontynuować podawanie tlenu. W razie duszności z oskrzelowymi objawami spastycznymi należy podać do inhalacji Atrovent (1-2 rozpylenia).
Kontrolować akcję serca (EKG). Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.

SKAŻENIE SKÓRY

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież - myć skórę dużą ilością wody, najlepiej bieżącej o temperaturze pokojowej. Założyć stałą drogę dożylną (pielęgniarka). Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Ze względu na możliwość wystąpienia ogólnych objawów zatrucia w każdym przypadku transport do szpitala karetka PR pod nadzorem lekarza. Zapewnić konsultację dermatologiczną. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza dermatologa.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej, około 15 minut (unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki).
Wezwać lekarza.
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
Zapewnić konsultację okulistyczną. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
W razie omyłkowego połknięcia poszkodowany powinien natychmiast wywołać u siebie wymioty. Założyć stałą drogę dożylną (pielęgniarka). Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe. Transport do szpitala karetką PR.
INFORMACJE DODATKOWE