TRITLENEK GLINU
IDENTYFIKACJA WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaTritlenek glinu
Numer CAS1344-28-1
Synonimytlenek glinu, korund
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
a) frakcja wdychalna
NDS: 2,5 mg/m3
NDSCh:-
NDSP: -
b) frakcja respirabilna
NDS: 1,2 mg/m3
NDSCh:-
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04263-1:2012
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 101,96
Stan skupienia w temp. 20°C: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia: 2015°C
Temperatura wrzenia: 2980°C
Gęstość: 3,97 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: -
Prężność par w temp. 2158°C: 1,3 hPa
Stężenie pary nasyconej: -
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: słabo rozpuszcza się w kwasach i alkaliach
Właściwości dodatkoweCiepło właściwe: 0,77 J/(g K)
Ciepło topnienia w temp. topnienia: 1,07 J/g
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - brak danych
LD50 (szczur, doustnie) - brak danych
LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych
LD50 (królik, szczur, skóra) - brak danych

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: nie wykazuje działania toksycznego.

Drogi wchłaniania: układ oddechowy

Objawy zatrucia ostrego: nie opisywano.

Skażenie skóry pyłem nie wywołuje zmian.

Skażenie oczu pyłem może wywołać łzawienie oczu i zaczerwienienie spojówek oraz mechaniczne uszkodzenie rogówki.
Nie opisywano zatruć

Drogą pokarmową (związki glinu są stosowane w leczeniu dolegliwości żołądkowych).

Objawy zatrucia przewlekłego: pył uwodnionego tlenku glinu (boksytu), gromadząc się w płucach osób narażonych zawodowo, powoduje zwłóknienia (aluminosis, zespół Shavera).
PIERWSZA POMOC
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Dolegliwości w postaci kaszlu uzasadniają wyprowadzenie z miejsca narażenia, zapewnienie spokoju w dowolnej pozycji.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy co najmniej 15 minut dużą ilością wody (najlepiej bieżącej). Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki.
Pomoc lekarska:
Ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki przez pył konieczna konsultacja okulistyczna. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniem okulisty.
INFORMACJE DODATKOWE