PENTACHLOROFENOL
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaPentachlorofenol
Numer CAS87-86-5
Synonimypięciochlorofenol
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPCarc. 2 (Rakotwórczość kat. 2), H351;
Acute Tox. 2(*) (Toksyczność ostra, kat.2 – droga oddechowa), H330;
Acute Tox. 3(*), dermal (Toksyczność ostra, kat.3 – skóra), H311;
Acute Tox. 3(*), oral (Toksyczność ostra, kat.3 – droga pokarmowa), H301;
Eye Irrit. 2 (Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kat. 2), H319;
STOT SE 3 (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat. 3), H335;
Skin Irrit. 2 (Działanie żrące/drażniące na skórę, kat. 2), H315;
Aquatic Acute 1 (Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre, kat. 1), H400;
Aquatic Chronic 1 (Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kat. 1), H410;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H351: Podejrzewa się, że powoduje raka .
H330: Wdychanie grozi śmiercią.
H311: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H301: Działa toksycznie po połknięciu.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273: Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P284: Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P301 + P310: W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja Rakotw. Kat. 3; R40, T+; Produkt bardzo toksyczny R26, T; Produkt toksyczny R24/25, Xi; Produkt drażniący R36/37/38, N; Produkt niebezpieczny dla środowiska R50-53
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
T+ Produkt bardzo toksyczny
T Produkt toksyczny
Xi Produkt drażniący
N Produkt niebezpieczny dla środowiska
Zwroty ryzyka (R)R24/25 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
R26 - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.
R36/37/38 - Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
R40 - Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
R50/53 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S1/2 - Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
S22 - Nie wdychać pyłu.
S36/37 - Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
S45 - W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
S52 - Nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń.
S60 - Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
S61 - Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 0,5 mg/m3
NDSCh:1,5 mg/m3
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04052-03:1980 (w)
PiMOŚP 2019, nr 1(99)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 266,33
Stan skupienia w temp. 20°C: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: podobny do zapachu fenolu
Temperatura topnienia: 191°C
Temperatura wrzenia: rozkład pod wpływem temperatury
Gęstość w temp. 22°C: 1,98 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 9,2
Prężność par:
- w temp. 20°C: 0,0002 hPa
- w temp. 211,2°C: 53,32 hPa
Stężenie pary nasyconej:
- w temp. 20°C: 0,0009 g/m3
- w temp. 30°C: 0,0026 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, metanolu, izopropanolu, acetonie, eterze etylowym, benzenie, olejach
Właściwości dodatkoweCiepło właściwe: 0,76 J/(g K)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log POW): 5,01
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - brak danych
LD50 (szczur, doustnie) - 27 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - 355 mg/m3
LD50 (szczur, skóra) - 96 mg/kg
LDL0 (człowiek, doustnie) - 401 mg/kg

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja bardzo toksyczna, drażniąca, powoduje zaburzenia metabolizmu, zmiany w układzie krążenia, wątrobie i nerkach.

Drogi wchłaniania: pyły - przez drogi oddechowe, skórę, z przewodu pokarmowego.

Objawy zatrucia ostrego: pył w stężeniu ponad 0,3 mg/m3 wywołuje ból i łzawienie oczu, uczucie pieczenia w nosie i gardle, kaszel. W stężeniu 1 mg/m3 występuje duszność, zaburzenia oddechu: spłycenie i nieregularne oddechy, niewydolność oddechowa.

Skażenie oczu pyłem powoduje łzawienie i ból oczu z ryzykiem uszkodzenia rogówki.

Skażenie skóry pyłem i roztworem (2-procentowym) wywołuje jej zaczerwienienie, ból oraz szybko narastające ogólne objawy zatrucia: mdłości, wymioty, ból brzucha, duszność, ból i zawroty głowy, znaczne podniesienie temperatury ciała (hiperpyreksję), poty, biegunkę, odwodnienie, przyspieszenie akcji serca, zapaść, drgawki; może nastąpić śpiączka; zgon może nastąpić po kilku dniach od skażenia skóry. Przebieg zatrucia przez skórę zależy również od rozpuszczalnika, w którym rozpuszczony był pięciochlorofenol. Zatrucie

Drogą pokarmową powoduje takie objawy jak w zatruciu przez skórę. Najmniejsza dawka śmiertelna dla człowieka

Drogą pokarmową wynosiła 400 mg/kg, tj. ok. 28 g.

Objawy zatrucia przewlekłego: przewlekłe stany zapalne skóry i błon śluzowych, ogólne osłabienie, upośledzenie funkcji nerek i uszkodzenie wątroby. Opisywano zmiany w nerwach obwodowych.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, Atrovent do inhalacji, hydrokortyzon, deksametazon do podawania inhalacyjnego (np. Auxiloson), Relanium w amp.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: tlenoterapia, postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wynieść zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić bezwzględny spokój (bezruch) w pozycji półleżącej lub siedzącej. Chronić przed utratą ciepła. Podawać tlen najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Należy kontynuować podawanie tlenu. Ze względu na zagrożenie niewydolnością oddechową i niewydolnością krążenia założyć stałą drogę dożylną. W razie duszności należy podać do inhalacji Atrovent (1-2 rozpylenia): działa rozszerzająco na oskrzela po 3-5 minutach. W razie rozpoczynającego się upośledzenia funkcji oddechowej stosować oddech wspomagany aparatem typu AMBU z jednoczesnym podawaniem tlenu, inhalacyjnie deksametazon (np. Auxiloson) lub dożylnie hydrokortyzon. W każdym przypadku transport do szpitala karetką reanimacyjną PR pod nadzorem lekarza bez przerywania leczenia, z zapewnieniem możliwości wymiennego przetaczania krwi.

Nieprzytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wynieść zatrutego z miejsca narażenia. Ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Odessać przez cewnik strzykawką wydzielinę z nosa i jamy ustnej. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie metodą usta-usta lub za pomocą aparatu typu AMBU z podawaniem tlenu. Założyć stałą drogę dożylną (pielęgniarka). Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
W razie zaburzeń oddychania zaintubować, prowadzić oddychanie za pomocą aparatu typu AMBU z podawaniem tlenu. Zaburzenia funkcji oddechowej i spadek ciśnienia tętniczego krwi uzasadniają założenie stałej drogi dożylnej, podanie dożylne hydrokortyzonu. Wystąpienie drgawek uzasadnia podanie pozajelitowo Relanium. W każdym przypadku zatrucia transport do szpitala karetką reanimacyjną PR pod nadzorem lekarza, z kontrolą układu krążenia i kontynuacją leczenia, z zapewnieniem wymiennego przetaczania krwi.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Natychmiast zdjąć odzież, zmyć skórę dużą ilością letniej bieżącej wody (z mydłem, jeżeli nie ma zmian skórnych). Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Ze względu na duże ryzyko wystąpienia objawów ogólnych zatrucia transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza. W razie wskazań - postępowanie jak w zatruciu inhalacyjnym.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Obficie płukać oczy chłodną wodą, co najmniej 15 minut.
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
Zapewnić konsultację okulistyczną. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska
W razie pomyłkowego połknięcia poszkodowany powinien natychmiast wywołać u siebie wymioty. Później nie prowokować wymiotów. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie jak w zatruciu inhalacyjnym. Transport do szpitala karetką PR lub reanimacyjną.

Nieprzytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska
Postępowanie jak w zatruciu inhalacyjnym.
Pomoc lekarska:
Postępowanie jak w zatruciu inhalacyjnym. Transport do szpitala karetką reanimacyjną PR.
INFORMACJE DODATKOWE