KWAS MRÓWKOWY
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaKwas mrówkowy
Numer CAS64-18-6
Synonimykwas metanowy, kwas wodorokarboksylowy
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPSkin Corr. 1A (Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 1A), H314;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303 + P361 + P353: W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczneSkin Corr. 1A, H314: C ≥ 90%;
Skin Corr. 1B, H314: 10% ≤ C < 90%;
Skin Irrit. 2, H315: 2 % ≤ C < 10%;
Eye Irrit. 2, H319: 2% ≤ C < 10%;
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja C; Produkt żrący R35*
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
C Produkt żrący
Zwroty ryzyka (R)R36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S1/2 - Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
S23 - Nie wdychać dymu/pary/rozpylonej cieczy.
S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S45 - W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 5 mg/m3
NDSCh:15 mg/m3
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04196-02:1988 (W)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 46,03
Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz dymiąca
Barwa: bezbarwna
Zapach: ostry, przenikliwy
Temperatura topnienia: 8,4°C
Temperatura wrzenia: 101°C
Temperatura zapłonu: 68,9°C
Temperatura samozapłonu: 504°C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
- dolna: 18% obj.
- górna: 57% obj.
Stężenie stechiometryczne: 29,58% obj.
Gęstość w temp. 20°C: 1,22 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 1,6
Prężność par:
- w temp. 20°C: 43 hPa
- w temp. 30°C: 72 hPa
Stężenie pary nasyconej:
- w temp. 20°C: 81 g/m3
- w temp. 30°C: 131 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, glicerynie, formamidzie
Właściwości dodatkoweTemperatura krytyczna: 308°C
Współczynnik załamania światła w temp. 20°C: 1,3714
Lepkość w temp. 25°C: 1,966 mPa s
Ciepło właściwe: 2,15 J/(g K)
Ciepło parowania:
- w temp. wrzenia: 484 J/g
- w temp. 25°C: 433 J/g
Ciepło spalania: -5,54 kJ/g
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - 19-38 mg/m3
LD50 (szczur, doustnie) - 1100 mg/kg
LC50(szczur, inhalacja) - 15000 mg/m3 (15 min)
LD50 (królik, szczur, skóra) - brak danych
TCL0 (człowiek, inhalacja) - 7,3 mg/m3 (8 h)

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja drażniąca i żrąca.

Drogi wchłaniania: przez drogi oddechowe, skórę, z przewodu pokarmowego.

Objawy zatrucia ostrego: pary (dymy) w dużych stężeniach powodują przekrwienie spojówek, ból i łzawienie oczu, uczucie pieczenia gardła, kaszel, uczucie duszenia się. Może wystąpić obrzęk krtani, skurcz oskrzeli, krwioplucie, toksyczny obrzęk płuc.

Skażenie skóry ciekłym kwasem powoduje ból, zaczerwienienie, oparzenie.

Skażenie oczu ciekłym kwasem lub jego roztworem wywołuje ból, zaczerwienienie spojówek z ryzykiem uszkodzenia rogówki i gałki ocznej.

Drogą pokarmową wywołuje oparzenie błony śluzowej jamy ustnej, gardła, przełyku, wymioty z krwią, bóle brzucha z ryzykiem perforacji ścian przewodu pokarmowego. Następstwem ostrego zatrucia inhalacyjnego może być zapalenie płuc, oskrzeli. Następstwem działania miejscowego mogą być zmiany bliznowate.

Objawy zatrucia przewlekłego: może wywołać przewlekłe zapalenie spojówek, górnych dróg oddechowych oraz skóry. Obserwowano zmiany alergiczne u osób, które uprzednio były narażone na kontakt z formaldehydem.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, prep. Atrovent w kapsułkach i deksametazon do podawania inhalacyjnego, hydrokortyzon, furosemid, pyralgina do podawania pozajelitowego.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wynieść zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić bezwzględny spokój (bezruch) w pozycji półleżącej lub siedzącej (wysiłek fizyczny może wyzwolić obrzęk płuc). Chronić przed utratą ciepła. W razie duszności, chrypki, niemożności mówienia, świszczącego oddechu podać do wdychania Atrovent z kapsułki, a następnie podawać tlen, najlepiej przez maskę. Pilnie wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Kontynuować podawanie tlenu oraz podać deksametazon inhalacyjnie. W razie skurczu głośni (bezgłos, świszczący oddech - stridor) i braku efektu Atroventu i deksametazonu - podać dożylnie hydrokortyzon; może być niezbędna intubacja dotchawicza w celu utrzymania drożności dróg oddechowych i natychmiastowy transport do szpitala karetką reanimacyjną PR. Objawy rozpoczynającego się obrzęku płuc uzasadniają: podawanie tlenu, założenie stałej drogi dożylnej, podanie dożylnie hydrokortyzonu, furosemidu. W każdym przypadku zatrucia transport do szpitala karetką reanimacyjną PR pod nadzorem lekarza, bez przerywania leczenia.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, obmyć skórę dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej. Nie stosować mydła. Nie stosować środków zobojętniających (zasadowych - alkalizujących). Założyć na oparzenia jałowy opatrunek.
Pomoc lekarska:
W zależności od lokalizacji i rozległości oparzeń, transport do szpitala karetką PR z zapewnieniem pomocy chirurgicznej. Należy podawać pozajelitowo leki przeciwbólowe (np. pyralginę).

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy około 15 minut dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej (unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki).
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o potrzebie i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
W każdym przypadku skażenia oczu konieczna konsultacja okulistyczna. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Nie wywoływać wymiotów. Podać do wypicia białko jaj kurzych, ewentualnie mleko. Poza tym nie podawać niczego doustnie.
Pomoc lekarska:
Założyć stałą drogę dożylną. Podać pozajelitowo lek przeciwbólowy (np. pyralginę). Transport do szpitala karetką reanimacyjną PR z zapewnieniem pomocy chirurgicznej.
INFORMACJE DODATKOWE