TIURAM
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaTiuram
Numer CAS137-26-8
Synonimydwusiarczek bis(N,N-dimetylotiokarbamylu), TMTD, disulfid tetrametylotiuramu, disiarczek tetrametylotiuramu
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPAcute Tox. 4(*), inhal. (Toksyczność ostra, kat.4 – droga oddechowa), H332;
Acute Tox. 4(*), oral (Toksyczność ostra, kat.4 – droga pokarmowa), H302;
STOT RE 2(*) (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kat. 2), H373(**);
Eye Irrit. 2 (Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kat. 2), H319;
Skin Irrit. 2 (Działanie żrące/drażniące na skórę, kat. 2), H315;
Skin Sens. 1 (Działanie uczulające na skórę, kat.1), H317;
Aquatic Acute 1 (Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre, kat. 1), H400;
Aquatic Chronic 1 (Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kat. 1), H410;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeUwaga
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H373**: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
H319: Działa drażniąco na oczy.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P273: Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do … .
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczneM=10
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja Xn; Produkt szkodliwy R20/22-48/22, Xi; Produkt drażniący R36/38, R43, N; Produkt niebezpieczny dla środowiska R50-53
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
Xn Produkt szkodliwy
Xi Produkt drażniący
N Produkt niebezpieczny dla środowiska
Zwroty ryzyka (R)R20/22 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
R36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę.
R43 - Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
R48/22 - Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
R50/53 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S2 - Chronić przed dziećmi.
S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S36/37 - Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
S60 - Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
S61 - Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
frakcja wdychalna
NDS: 0,5 mg/m3
NDSCh:-
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04480:2016-10
PN-Z-04153-02:1986(w)
PiMOŚP 2015, nr 1(83)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 240,4
Stan skupienia w temp. 20 °C: ciało stałe
Barwa: bezbarwne
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia: 156 °C
Temperatura wrzenia: 129°C (26,6 hPa)
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: 580 °C
Granice wybuchowości w powietrzu:
- dolna: 202 g/m3
- górna: brak danych
Stężenie stechiometryczne: brak danych
Gęstość w temp. 25 °C: 1,29 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 8,3
Prężność par: poniżej 10Pa
Stężenie pary nasyconej: nie dotyczy
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20 °C: 30 mg
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w etanolu, eterze, acetonie, chloroformie, disiarczku węgla
Właściwości dodatkowe
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - 5 mg/m3
LD50 (szczur, doustnie) - 560 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - 500 mg/m3 (4 h)
LD50 (królik, skóra) - brak danych

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka:
substancja szkodliwa, drażniąca, uczulająca, toksyczna dla układu nerwowego i układu krążenia.

Drogi wchłaniania: układ oddechowy, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci pyłu może wywołać łzawienie i pieczenie oczu, kaszel.

Skażenie skóry może wywołać miejscowe podrażnienie - zaczerwienienie, ból oraz reakcje uczuleniowe.

Skażenie oczu może wywołać łzawienie i zaczerwienienie spojówek, ból oczu, światłowstręt.

Drogą pokarmową wywołuje mdłości, wymioty, ból brzucha, biegunkę, bóle głowy, zaburzenia świadomości, przyspieszenie czynności serca, spadek ciśnienia tętniczego krwi.
Bezwzględny zakaz picia alkoholu podczas pracy z tiuramem i do kilku dni po jej zakończeniu.
Po spożyciu alkoholu mogą wystąpić objawy reakcji antabusowej - zaczerwienienie skóry, wzmożona potliwość, bóle głowy, lęk, dezorientacja, uczucie duszności, ucisk w klatce piersiowej, przyspieszenie oddechu i czynności serca, początkowo wzrost, a następnie spadek ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia świadomości.

Objawy zatrucia przewlekłego: kontaktowe zapalenie skóry. W rzadkich przypadkach objawy uszkodzenia układu nerwowego i nerek.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen.
Odtrutki: nie są znane.
W razie wystąpienia reakcji antabusowej po spożyciu alkoholu należy podać, najlepiej w warunkach szpitalnych, 40-100 mg preparatu żelaza i 500-1000 mg wit. C dożylnie.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w dowolnej pozycji.
Chronić przed utratą ciepła. W razie duszności podawać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe. Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież - myć skórę dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej.
Pomoc lekarska:
W zależności od lokalizacji i rozległości zmian zapewnić konsultację dermatologiczną.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej, około 15 minut (unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki). Wezwać lekarza.
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
Zapewnić konsultację okulistyczną. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien sam prowokować u siebie wymioty.
Założyć stałą drogę dożylną (pielęgniarka). Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe. Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.
INFORMACJE DODATKOWE