4,4`-METYLENODIANILINA
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
Nazwa4,4`-Metylenodianilina
Numer CAS101-77-9
SynonimyMDA; 4,4’-dwuaminodwufenylometan; 4,4’-diaminodifenylometan
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPCarc. 1B (Rakotwórczość kat. 1B), H350;
Muta. 2 (Mutagenność kat.1B), H341;
STOT SE 1 (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat. 3), H370**;
STOT RE 2* (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kat. 2), H373**;
Skin Sens. 1 (Działanie uczulające na skórę, kat.1), H317;
Aquatic Chronic 2 (Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kat. 2), H411;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H350: Może powodować raka .
H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne .
H370**: Powoduje uszkodzenie narządów .
H373**: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 0,08 mg/m3
NDSCh:-
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04396:2010
PiMOŚP 2011, 1(67)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 198,29
Stan skupienia w temp. 20 °C: ciało stałe
Barwa: bezbarwne do jasnożółtego
Zapach: amoniakalny
Temperatura topnienia: 93 °C
Temperatura wrzenia: 398 °C
Temperatura zapłonu: 220 °C (zamknięty tygiel)
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości w powietrzu: brak danych
Stężenie stechiometryczne: brak danych
Gęstość w temp. 25 °C: 1,15 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 6,8
Prężność par:
- w temp. 197 °C: 133 Pa
- w temp. 25 °C: brak danych
Stężenie pary nasyconej: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20 °C: 0,1% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w etanolu, acetonie, benzenie, DMSO i innych rozpuszczalnikach organicznych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Pow): 1,59 (w temp. 20 °C)
Właściwości dodatkowe
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - brak danych
LD50 (szczur, doustnie) - 517 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych
LD50 (królik, skóra) - 200 mg/kg
TDL0 (człowiek, doustnie) - 8 mg/kg

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja drażniąca i uczulająca, toksyczna - uszkadza wątrobę; przypuszczalnie rakotwórcza dla człowieka wg IARC.

Drogi wchłaniania: układ oddechowy, skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci pyłu może wywołać ból, łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek, owrzodzenie, uszkodzenie rogówki oraz duszność i kaszel.

Skażenie skóry powoduje zaczerwienienie, ból, z możliwością wystąpienia objawów jak w zatruciu inhalacyjnym.

Drogą pokarmową wywołuje mdłości, wymioty, ból brzucha, biegunkę, niezależnie od drogi zatrucia może spowodować wzrost temperatury, osłabienie, bóle mięśni i stawów oraz uszkodzenie wątroby z żółtaczką.
Brak danych o możliwości wystąpienia methemoglobinemii u ludzi.

Objawy zatrucia przewlekłego: podrażnienie oczu, skóry i błon śluzowych; kontaktowe zapalenie skóry; uszkodzenie wątroby (może wystąpić żółtaczka). Zabarwienie na żółto skóry, włosów i paznokci.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, bromek ipratropium (prep. Atrovent) do podawania inhalacyjnego.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w dowolnej pozycji. Chronić przed utratą ciepła. Podać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Kontynuować podawanie tlenu. W razie duszności z oskrzelowymi objawami spastycznymi należy podać do inhalacji Atrovent (1-2 rozpylenia). Kontrolować akcję serca (EKG).
Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, myć skórę dużą ilością wody, najlepiej bieżącej o temperaturze pokojowej.
Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
W razie zmian skórnych konieczna konsultacja dermatologiczna.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej, przez około 15 minut (unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki). Wezwać lekarza.
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
Zapewnić konsultację okulistyczną. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien sam prowokować u siebie wymioty.
Założyć stałą drogę dożylną (pielęgniarka). Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe. Kontrolować akcję serca (EKG).
Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.
INFORMACJE DODATKOWE