BUTAN-2-OL
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaButan-2-ol
Numer CAS78-92-2
Synonimyalkohol sec-butylowy, alkohol butylowy II-rz., butanol-2
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPFlam. Liq. 3 (Substancja ciekła łatwopalna, kat. 3), H226;
Eye Irrit. 2 (Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kat. 2), H319;
STOT SE 3 (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat. 3), H335;
STOT SE 3 (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat. 3), H336;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeUwaga
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P304 + P340: W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja R10, Xi; Produkt drażniący R36/37, R67
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
Xi Produkt drażniący
Zwroty ryzyka (R)R10 - Produkt łatwo palny.
R36/37 - Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.
R67 - Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S2 - Chronić przed dziećmi.
S7/9 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.
S13 - Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
S24/25 - Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry.
S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 300 mg/m3
NDSCh:450 mg/m3
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04155-4:1996
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 74,12
Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwne
Zapach: słodkawy, duszący
Temperatura topnienia: -114,7°C
Temperatura wrzenia: 99,5°C
Temperatura zapłonu: 24°C
Temperatura samozapłonu: 390°C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
- dolna: 1,7% obj.
- górna: 9,8% obj.
Stężenie stechiometryczne: 3,38% obj.
Gęstość w temp. 20°C: 0,81 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 2,55
Prężność par:
- w temp. 20°C: 17 hPa
- w temp. 30°C: 32 hPa
Stężenie pary nasyconej:
- w temp. 20°C: 52 g/m3
- w temp. 30°C: 94 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 12% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym
Właściwości dodatkoweTemperatura krytyczna: 265°C
Ciśnienie krytyczne: 4,19 MPa
Współczynnik załamania światła w temp. 20°C: 1,39729
Lepkość w temp. 15°C: 4,2 mPa s
Ciepło właściwe: 3,04 J/(g K)
Ciepło parowania:
- w temp. wrzenia: 550,7, J/g
- w temp. 25°C: 670,5 J/g
Ciepło spalania: -35,9 kJ/g
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log POW): 0,61
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - 0,3-43 mg/m3
LD50 (szczur, doustnie) - 6480 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych
LD50 (królik, szczur, skóra) - brak danych

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja drażniąca, pary w dużych stężeniach prawdopodobnie mogą działać narkotycznie.

Drogi wchłaniania: drogi oddechowe, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: pary w stężeniach przekraczających najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe wywołują podrażnienie spojówek, a w dużych stężeniach - łzawienie oczu, światłowstręt. Prawdopodobnie może wystąpić kaszel, pobudzenie psychoruchowe, ból głowy, senność.

Skażenie skóry ciekłą substancją może spowodować jej miejscowe zaczerwienienie.

Skażenie oczu wywołuje przekrwienie spojówek i ostry stan zapalny rogówki z zaburzeniami widzenia. Zatrucie

Drogą pokarmową może wywołać nudności, wymioty oraz senność. Powtarzany kontakt ze skórą może powodować jej wysuszenie.
Uwaga: opracowano na podstawie skąpych informacji o działaniu u ludzi i zwierząt doświadczalnych oraz przez analogię do innych alkoholi.

Objawy zatrucia przewlekłego: nie ma danych o następstwach zatruć ani o zatruciach przewlekłych.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w pozycji półleżącej lub siedzącej. Chronić przed utratą ciepła. Podawać tlen, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Należy kontynuować podawanie tlenu. Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, obmyć skórę dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej (nie gorącej). Nie stosować mydła.
Pomoc lekarska:
W zależności od wskazań - konsultacja dermatologa.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
W każdym przypadku natychmiast obficie płukać oczy chłodną wodą, co najmniej 15 minut. Poszkodowany może sam wykonać płukanie oczu.
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
Konieczna pilna konsultacja okulistyczna wobec ryzyka uszkodzenia rogówki. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
W razie omyłkowego połknięcia poszkodowany powinien natychmiast prowokować u siebie wymioty. Później nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka ani alkoholu. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.
INFORMACJE DODATKOWE