HEKSANO-6-LAKTAM
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaHeksano-6-laktam
Numer CAS105-60-2
Synonimykaprolaktam, azepan-2-on, laktam kwasu
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPAcute Tox. 4*. inhal. (Toksyczność ostra, kat.4 – droga oddechowa), H332;
Acute Tox. 4*, oral (Toksyczność ostra, kat.4 – droga pokarmowa), H302;
Eye Irrit. 2 (Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kat. 2), H319;
STOT SE 3 (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat. 3), H335;
Skin Irrit. 2 (Działanie żrące/drażniące na skórę, kat. 2), H315;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeUwaga
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H315: Działa drażniąco na skórę.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P302 + P352: W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody lub...
P304 + P340: W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja Xn; Produkt szkodliwy R20/22, Xi; Produkt drażniący R36/37/38
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
Xn Produkt szkodliwy
Xi Produkt drażniący
Zwroty ryzyka (R)R20/22 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
R36/37/38 - Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S2 - Chronić przed dziećmi.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
pary i frakcja wdychalna
NDS: 5 mg/m3
NDSCh:15 mg/m3
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04322:2004
PiMOŚP 1999, z. 22
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 113,16
Stan skupienia w temp. 20°C: ciało stałe
Barwa: bezbarwne
Zapach: słaby, aminowy
Temperatura topnienia: 69-70°C
Temperatura wrzenia: 270°C
Temperatura zapłonu: 125°C
Temperatura samozapłonu: 375°C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
- dolna: 1,8% obj.
- górna: 8% obj.
Stężenie stechiometryczne: 2,48% obj.
Gęstość w temp. 70°C: 1,02 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 3,91
Prężność par:
- w temp. 20°C: 0,26 hPa
- w temp. 30°C: 0,53 hPa
Stężenie pary nasyconej:
- w temp. 20°C: 0,012 g/m3
- w temp. 30°C: 0,024 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 82% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych
Właściwości dodatkoweCiepło właściwe w temp. 80°C: 2,14 J/(g K)
Ciepło topnienia w temp. topnienia: 123,5 J/g
Ciepło parowania w temp. wrzenia: 481 J/g
Ciepło polimeryzacji: 138 J/g
Ciepło spalania: -29,73 kJ/g
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - 3 mg/m3
LD50 (szczur, doustnie) - 1210 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - 300 mg/m3 (2 h)
LD50 (królik, szczur, skóra) - brak danych
TCL0 (człowiek, inhalacja) - 470 mg/m3

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja szkodliwa, drażniąca, może działać na układ nerwowy; uczulająca.

Drogi wchłaniania: drogi oddechowe, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek, krwawienie z nosa, uczucie pieczenia w gardle, kaszel; mogą występować stany spastyczne oskrzeli z napadową dusznością, zawroty i ból głowy, wymioty.

Skażenie skóry powoduje objawy podrażnienia, przypuszczalnie może wywołać oparzenie skóry. Zatrucie

Drogą pokarmową powoduje mdłości, wymioty, ból brzucha, biegunkę.

Objawy zatrucia przewlekłego: drażliwość, stany pobudzenia, zaburzenia sercowo-naczyniowe; powtarzany kontakt ze skórą może wywołać stan zapalny i zmiany uczuleniowe; przewlekłe zmiany zapalne błony śluzowej górnych dróg oddechowych.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, parafina płynna, prep. Atrovent do podawania inhalacyjnego.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia, zapewnić spokój. W razie duszności podawać tlen do oddychania. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe. W razie wystąpienia stanu spastycznego oskrzeli podać do inhalacji Atrovent i przewieźć do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, myć skórę dużą ilością wody. W przypadku podrażnienia/zaczerwienienia dużej powierzchni skóry wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
W zależności od charakteru i rozległości zmian - konsultacja dermatologiczna.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy dużą ilością zimnej wody, najlepiej bieżącej, co najmniej 15 minut.
Uwaga: osoby narażone na ryzyko skażenia oczu powinny być pouczone o sposobie i konieczności ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
Zapewnić konsultację okulistyczną. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien sam wywołać u siebie wymioty; później nie prowokować wymiotów. Podawać do wypicia 150 ml płynnej parafiny; nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe. Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza ze względu na możliwość następstw ze strony układu pokarmowego.
INFORMACJE DODATKOWE