1,2-EPOKSY-3-FENOKSYPROPAN
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
Nazwa1,2-Epoksy-3-fenoksypropan
Numer CAS122-60-1
Synonimyeter fenyloglicydowy; eter fenylowo-glicydowy; (C) Centralny Instytut Ochrony Pracy
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPCarc. 1B (Rakotwórczość kat. 1B), H350;
Muta. 2 (Mutagenność kat. 2), H341;
Acute Tox. 4(*), inhal. (Toksyczność ostra, kat.4 – droga oddechowa), H332;
STOT SE 3 (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat. 3), H335;
Skin Irrit. 2 (Działanie żrące/drażniące na skórę, kat. 2), H315;
Skin Sens. 1 (Działanie uczulające na skórę, kat.1), H317;
Aquatic Chronic 3 (Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kat. 3), H412;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H350: Może powodować raka .
H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne .
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P273: Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)
P302 + P352: W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody lub...
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P304 + P340: W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja Rakotw. Kat. 2; R45, Muta. Kat. 3; R68, Xn; Produkt szkodliwy, R20, Xi; Produkt drażniący, R37/38, R43, R52-53
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
Xn Produkt szkodliwy
Xi Produkt drażniący
T Produkt toksyczny
Zwroty ryzyka (R)R45 - Może powodować raka.
R20 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
R37/38 - Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
R43 - Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
R52/53 - Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
R68 - Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S53 - Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.
S45 - W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
S61 - Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 0,6 mg/m3
NDSCh:3 mg/m3
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04439:2012
PiMOŚP 2011, 1(67)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 150,2
Stan skupienia w temp. 20°C: oleista ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: słaby
Temperatura topnienia: 3°C
Temperatura wrzenia: 245°C
Temperatura zapłonu: 114°C
Temperatura samozapłonu: 430°C
Granice wybuchowości w powietrzu: brak danych
Gęstość w temp. 20°C: 1,1 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 5,2
Prężność par:
- w temp. 20°C: 3,3 hPa
- w temp. 30°C: brak danych
Stężenie pary nasyconej: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 0,24% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w większości
rozpuszczalników organicznych
Właściwości dodatkoweWspółczynnik załamania światła w temp. 20°C: 1,531
Lepkość w temp. 25°C: 2,4 mPa s
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - brak danych
LD50 (szczur, doustnie) - 3850 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych
LD50 (królik, skóra) - 1500 mg/kg
TCL0 (człowiek, inhalacja) - brak danych

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja toksyczna, drażniąca i uczulająca.

Drogi wchłaniania: w postaci par - przez układ oddechowy, w postaci ciekłej - przez skórę, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci par wywołuje ból i łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek, krwawienie z nosa, ból gardła kaszel; może wystąpić duszność, skurcz oskrzeli.

Skażenie skóry ciekłą substancją wywołuje ból i miejscowe zaczerwienienie, owrzodzenia.

Skażenie oczu ciekłą substancją wywołuje ból i łzawienie, owrzodzenia.

Drogą pokarmową wywołuje mdłości, wymioty, ból brzucha.

Objawy zatrucia przewlekłego: zmiany skórne pod postacią zapalenia alergicznego, zcieńczenia, nadmiernej suchości skóry, nadwrażliwości na światło (fotodermatozy). Mogą wystąpić objawy podrażnienia układu oddechowego, alergiczny nieżyt nosa i astma oskrzelowa.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, Atrovent do podawania inhalacyjnego.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wynieść zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w dowolnej pozycji. Chronić przed utratą ciepła. Podać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Kontynuować podawanie tlenu. W razie duszności z oskrzelowymi objawami spastycznymi należy podać do inhalacji Atrovent (1-2 rozpylenia).
Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, myć skórę dużą ilością wody z mydłem, najlepiej bieżącej, o temperaturze pokojowej. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
W razie wystąpienia zmian skórnych wskazana konsultacja dermatologiczna lub/i chirurgiczna. Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej, około 15 minut (unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki). Wezwać lekarza.
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
Zapewnić konsultację okulistyczną. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
W razie omyłkowego połknięcia poszkodowany powinien natychmiast wywołać u siebie wymioty. Założyć stałą drogę dożylną (pielęgniarka). Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe. Założyć stałą drogę dożylną. Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.
INFORMACJE DODATKOWE