ETANOL
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaEtanol
Numer CAS64-17-5
Synonimyalkohol etylowy, spirytus
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPFlam. Liq. 2 (Substancja ciekła łatwopalna, kat. 2), H225;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja F; Produkt łatywopalny, R11
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
F Produkt łatywopalny
Zwroty ryzyka (R)brak
Zwroty bezpieczeństwa (S)S2 - Chronić przed dziećmi.
S7 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
S16 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 1900 mg/m3
NDSCh:-
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04023-02:1989(w)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 46,07
Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: aromatyczny
Temperatura topnienia: -114,5°C
Temperatura wrzenia: 78,3°C
Temperatura zapłonu: 12°C w zamkniętym tyglu, 18,3°C
w otwartym tyglu
Temperatura samozapłonu: 425°C
Granice wybuchowości w powietrzu:
- dolna: 3,3% obj.
- górna: 19% obj.
Stężenie stechiometryczne: 6,54% obj.
Minimalna energia zapłonu: 0,14 mJ
Gęstość w temp. 20°C: 0,7894 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 1,59
Prężność par:
- w temp. 20°C: 60 hPa
- w temp. 30°C: 100 hPa
Stężenie pary nasyconej:
- w temp. 20°C: 112 g/m3
- w temp. 30°C: 183 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w większości
rozpuszczalników organicznych
Właściwości dodatkoweTemperatura krytyczna: 243,1°C
Ciśnienie krytyczne: 6,378 MPa
Współczynnik załamania światła w temp. 20°C: 1,3614
Lepkość w temp. 20°C: 1,078 mPa s
Ciepło właściwe w temp. 25°C: 2,39 J/(g K)
Ciepło parowania:
- w temp. wrzenia: 841,5 J/g
- w temp. 25°C: 920 J/g
Ciepło spalania: -29,7 kJ/g
Współczynnik podziału oktanol/woda (log POW): 0,82
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - brak danych
LD50 (szczur, doustnie) - 7060 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - 38400 mg/m3 (10 h)
LD50 (królik, skóra) > 20000 mg/kg

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja drażniąca, działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wchłaniania: przez drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego.

Objawy zatrucia ostrego: pary w bardzo dużych stężeniach oraz ciekły alkohol etylowy (drogą pokarmową) wywołują: bóle i zawroty głowy, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia koordynacji ruchów.

Drogą pokarmową w dużej dawce powoduje ograniczenie świadomości i utratę przytomności, zaburzenia oddechu, czynności serca: tachykardię, spadek lub zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, arytmię, migotanie komór, zatrzymanie akcji serca; dawka śmiertelna wynosi 5-8 g/kg masy ciała (350-500 ml etanolu).

Skażenie oczu ciekłym etanolem wywołuje ból i zaczerwienienie spojówek.

Objawy zatrucia przewlekłego: powtarzane narażenie na pary etanolu może powodować uszkodzenie wątroby i ośrodkowego układu nerwowego. Nadużywanie powoduje uzależnienie.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen.
Odtrutka: nie jest znana.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Przytomny
Pomoc przedlekarska
Wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia. Podawać tlen do oddychania. W razie pobudzenia, nieskoordynowanych ruchów, trudności w chodzeniu - wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe.

Nieprzytomny
Utrata przytomności może wskazywać na inną jej przyczynę niż zatrucie parami alkoholu etylowego.

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Pilnie wezwać lekarza. Nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce, odessać strzykawką przez cewnik wydzielinę z nosa i jamy ustnej. Jeżeli zatruty oddycha, podać tlen przez maskę, jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie metodą usta-usta albo za pomocą aparatu typu AMBU. Założyć stałą drogę dożylną (pielęgniarka).
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe. Transport do szpitala karetką reanimacyjną PR.

SKAŻENIE SKÓRY

Pomoc przedlekarska
Zdjąć odzież, zmywać skórę bieżącą, letnią wodą z mydłem. W razie dolegliwości skierować do lekarza.

SKAŻENIE OCZU

Pomoc przedlekarska
Płukać oczy dużą ilością chłodnej wody ok. 15 minut (poszkodowany może sam wykonać płukanie oczu). W razie zaczerwienienia spojówek, bólu oczu - badanie lekarskie.
Pomoc lekarska:
W zależności od objawów - skierowanie do okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Uwaga: ze względu na zanieczyszczenie etanolu używanego w przemyśle w każdym przypadku należy natychmiast (w ciągu maksimum 5 minut) sprowokować wymioty i przewieźć zatrutego do szpitala w celu obserwacji i ewentualnego leczenia.

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Poszkodowany powinien natychmiast sam wywołać u siebie wymioty (w ciągu maksimum 5 minut).
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe.

Nieprzytomny
Należy uwzględnić, że prawdopodobna jest inna przyczyna utraty przytomności, poza przypadkowym wypiciem alkoholu etylowego.

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Postępowanie jak w zatruciu inhalacyjnym.
Pomoc lekarska:
Postępowanie jak w zatruciu inhalacyjnym. Kontrolować czynność serca (EKG).
INFORMACJE DODATKOWE