GLIN METALICZNY
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaGlin metaliczny
Numer CAS7429-90-5
Synonimy
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPWater-react. 2, (Reaktywny z wodą, kat.2), H261;
Pyr. Sol. 1, (Substancja stała piroforyczna, kat. 1), H250;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H261: W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.
H250: Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P222: Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.
P231 + P232: Używać w atmosferze obojętnego gazu. Chronić przed wilgocią.
P422: Przechowywać zawartość w … .
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
a) frakcja wdychalna
NDS: 2,5 mg/m3
NDSCh:-
NDSP: -
b) frakcja respirabilna
NDS: 1,2 mg/m3
NDSCh:-
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04263-1:2012
PiMOŚP 2011, 1(67)
PiMOŚP 1997, z. 16
PiMOŚP 2007, nr 4(54)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawowe
Właściwości dodatkowe
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
PIERWSZA POMOC
INFORMACJE DODATKOWE