PROPAN
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaPropan
Numer CAS74-98-6
Synonimy
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPFlam. Gas 1 (Gaz łatwopalny, kat.1), H220; Press. Gas (Gaz pod ciśnieniem);
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H220: Skrajnie łatwopalny gaz.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P377: W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.
P381: Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne.
P403: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja F+; Produkt skrajnie łatwopalny, R12
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
F+ Produkt skrajnie łatwopalny
Zwroty ryzyka (R)brak
Zwroty bezpieczeństwa (S)S2 - Chronić przed dziećmi.
S9 - Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
S16 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 1800 mg/m3
NDSCh:-
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04252-2:2012
PiMOŚP 2010, nr 1(63)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 44,1
Stan skupienia w temp. 20°C: gaz
Barwa: bezbarwny
Zapach: słaby, podobny do zapachu gazu ziemnego
Temperatura topnienia (1013 hPa): -187,69°C
Temperatura wrzenia (1013 hPa): -42,07°C
Temperatura zapłonu: nie dotyczy - gaz
Temperatura samozapłonu: 470C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
- dolna: 2,1% obj.
- górna: 9,5% obj.
Stężenie stechiometryczne: 4,03% obj.
Minimalna energia zapłonu w powietrzu 0,25 mJ
Gęstość gazu (0°C, 1013 hPa): 1,97 g/dml
Gęstość par względem powietrza: 1,55
Gęstość cieczy w temp. -42,05°C: 0,58 g/cm3
Prężność gazu:
- w temp. 20°C: 0,83 MPa
- w temp. 30°C: nie dotyczy
Stężenie pary nasyconej: nie dotyczy - gaz
Rozpuszczalność w wodzie (17,8°C, 1013 hPa): 6% obj.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu
etylowym, eterze etylowym
Właściwości dodatkoweTemperatura krytyczna: 96,7°C
Ciśnienie krytyczne: 4,25 MPa
Lepkość (15,56°C, 1013 hPa): 0,008 mPa s
Ciepło właściwe (15,56°C, 1013 hPa): Cp = 1,63 J/(g K)
Cv = 1,44 J/(g K)
Ciepło parowania:
- w temp. wrzenia: 425,66 J/g
- w temp. 25°C: -
Ciepło spalania (15,56°C, 1013 hPa): -95,46 J/cml
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - 9022-36088 mg/m3
LD50 (szczur, doustnie) - nie dotyczy
LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych
LD50 (królik, szczur, skóra) - brak danych

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: gaz duszący fizycznie (zmniejsza parcjalne ciśnienie tlenu w powietrzu).

Drogi wchłaniania: drogi oddechowe.

Objawy zatrucia ostrego: w stężeniu 180000 mg/m3, tj. 10% obj., może w ciągu paru minut wywołać zawroty głowy. W dużym stężeniu wskutek niedoboru tlenu wywołuje uczucie zmęczenia, ból i zawroty głowy, zaburzenia orientacji, duszność, przyspieszenie oddechów, czynności serca, utratę przytomności, drgawki, zatrzymanie akcji serca, śmierć.

Objawy zatrucia przewlekłego: nie obserwowano.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, Relanium do podawania pozajelitowego (amp. po 10 mg).
Odtrutki: tlen.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w dowolnej pozycji. Chronić przed utratą ciepła. Podawać tlen do oddychania. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Kontynuować podawanie tlenu. Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.

Nieprzytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia. Ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli zatruty oddycha, podać tlen przez maskę. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczny oddech metodą usta-usta albo za pomocą aparatu typu AMBU z podawaniem tlenu. Założyć stałą drogę dożylną (pielęgniarka). Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Kontynuować podawanie tlenu. Przy zaburzeniach oddychania zaintubować, prowadzić oddech za pomocą aparatu typu AMBU z podawaniem tlenu. Kontrolować akcję serca (EKG).
W razie wystąpienia drgawek podać dożylnie Relanium 10 mg (amp.). Transport do szpitala karetką reanimacyjną PR pod nadzorem lekarza.
INFORMACJE DODATKOWE