1,2,3,4-TETRAHYDRONAFTALEN
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
Nazwa1,2,3,4-Tetrahydronaftalen
Numer CAS119-64-2
Synonimytetralina, 1,2,3,4-czterowodoronaftalen
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPEye Irrit. 2 (Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kat. 2), H319;
Skin Irrit. 2 (Działanie żrące/drażniące na skórę, kat. 2), H315;
Aquatic Chronic 2 (Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kat. 2), H411;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeUwaga
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H319: Działa drażniąco na oczy.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P273: Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)
P281: Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
P301 + P310: W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Dodatkowe kody zwrotówEUH019: Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.
Specyficzne stężenia graniczne
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja R19, Xi; Produkt drażniący R36/38, N; R51-53
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
Xi Produkt drażniący
N Produkt niebezpieczny dla środowiska
Zwroty ryzyka (R)R19 - Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.
R36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę.
R51/53 - Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S2 - Chronić przed dziećmi.
S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S28 - Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością ciepłej wody, najlepiej bieżącej (z mydłem, jeżeli nie ma widocznych zmian).
S61 - Znikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 100 mg/m3
NDSCh:300 mg/m3
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04034-02:1984(w)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 132,2
Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: ostry, podobny do zapachu naftalenu
Temperatura topnienia: -35,8°C
Temperatura wrzenia: 208°C
Temperatura zapłonu: 76,8°C
Temperatura samozapłonu: 385°C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
- dolna: 0,8% obj.
- górna: 5,0% obj.
Stężenie stechiometryczne: 1,59% obj.
Gęstość w temp. 20°C: 0,97 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 4,55
Prężność par:
- w temp. 20°C: 0,4 hPa
- w temp. 38°C: 0,8 hPa
Stężenie pary nasyconej:
- w temp. 20°C: 2,2 g/m3
- w temp. 30°C: 4,2 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych
Właściwości dodatkoweTemperatura krytyczna: 446°C
Ciśnienie krytyczne: 3,51 MPa
Współczynnik załamania światła w temp. 20°C: 1,5438
Lepkość w temp. 20°C: 2,2 mPa s
Ciepło właściwe: 1,64 J/(g K)
Ciepło parowania:
- w temp. wrzenia: 331,9 J/g
- w temp. 25°C: 409,8 J/g
Ciepło spalania: -42,63 kJ/g
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - brak danych
LD50 (szczur, doustnie) - 2860 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych
LD50 (królik, skóra) - 17000 mg/kg

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja drażniąca, działa depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wchłaniania: drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: pary wywołują obfite łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek, kaszel, w dużych stężeniach mogą spowodować ból i zawroty głowy, niepokój, mdłości, wymioty, zielonoszare zabarwienie moczu. W bardzo dużych stężeniach prawdopodobnie mogą wystąpić zaburzenia świadomości: brak kontaktu z otoczeniem (stupor).

Skażenie skóry ciekłą substancją wywołuje jej zaczerwienienie.

Skażenie oczu ciekłą tetraliną powoduje zaczerwienienie spojówek, łzawienie i ból.

Drogą pokarmową wywołuje nudności, wymioty, ból brzucha, zielonoszare zabarwienie moczu. Następstwem zatrucia

Drogą pokarmową może być uszkodzenie wątroby i nerek. Dawkę toksyczną tetraliny

Drogą pokarmową oceniono na 1-1,5 ml/kg masy ciała.

Objawy zatrucia przewlekłego: powtarzany lub przewlekły kontakt ze skórą.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, płynna parafina.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: tlenoterapia i postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w pozycji dowolnej. Podawać tlen do oddychania. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Kontynuować podawanie tlenu. W zależności od wskazań - transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.

Nieprzytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wynieść zatrutego z miejsca narażenia. Ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Odessać przez cewnik strzykawką wydzielinę z nosa i jamy ustnej. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie metodą usta-usta albo za pomocą aparatu typu AMBU. Założyć stałą drogę dożylną (pielęgniarka). Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Lekarz powinien uwzględnić inne przyczyny nagłej utraty przytomności niż zatrucie tetraliną i udzielić pomocy zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania lekarskiego. Transport do szpitala karetka reanimacyjną PR.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, umyć skórę dużą ilością ciepłej wody, najlepiej bieżącej (mydłem, jeżeli nie ma widocznych zmian). Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
W zależności od charakteru i rozległości zmian zapewnić konsultację dermatologiczną lub transport do szpitala.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy dużą ilością bieżącej chłodnej wody przez 15 minut.
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
Zapewnić konsultację okulistyczną. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Natychmiast po połknięciu (w ciągu 5 minut) poszkodowany powinien sam wywołać u siebie wymioty. Później nie prowokować wymiotów. Podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie jak w zatruciu inhalacyjnym.

Nieprzytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Postępowanie jak w zatruciu inhalacyjnym.
Pomoc lekarska:
Postępowanie jak w zatruciu inhalacyjnym.
INFORMACJE DODATKOWE