1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETAN
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
Nazwa1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroetan
Numer CAS76-14-2
Synonimydwuchloroczterofluoroetan, czterofluorodwuchloroetan, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroetan, Freon 114
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPPress. Gas (Gaz pod ciśnieniem);
Liquef. Gas, H280;
Hazard. Ozone Layer 1 (Zagrożenie dla warstwy ozonowej, kat.1), H420;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeUwaga
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H280: Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P410+P403: Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 5000 mg/m3
NDSCh:8750 mg/m3
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 170,9
Stan skupienia w temp. 20°C: gaz
Barwa: bezbarwny
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia (1013 hPa): -94°C
Temperatura wrzenia (1013 hPa): 3,6°C
Gęstość gazu (3,55°C, 1013 hPa): 7,82 g/dml
Gęstość gazu względem powietrza: 5,9
Gęstość cieczy (3,5°C): 1,53 g/cm3
Prężność gazu:
- w temp. 20°C: 190 kPa
- w temp. 30°C: 260 kPa
Stężenie pary nasyconej: gaz
Rozpuszczalność w wodzie (25°C, 1013 hPa): 0,013% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w węglowodorach i ich chlorowcopochodnych, alkoholach, ketonach, eterach; nie rozpuszcza się w glikolach, glicerynie, fenolach
Właściwości dodatkoweTemperatura krytyczna: 145,7°C
Ciśnienie krytyczne: 3,27 MPa
Lepkość (30°C, 1013 hPa): 0,0117 mPa s
Ciepło właściwe (30°C, 1013 hPa): Cp = 0,67 J/(g K)
Ciepło parowania w temp. wrzenia: 137,3 J/g
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - brak danych
LD50 (szczur, doustnie) - nie dotyczy
LC50 (szczur, inhalacja) - 5119068 mg/m3 (30 min)
LD50 (królik, szczur, skóra) - brak danych

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: gaz o słabym działaniu drażniącym, działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wchłaniania: drogi oddechowe.

Objawy zatrucia ostrego: może wywołać podrażnienie spojówek, ból i zawroty głowy, objawy upojenia. Mogą wystąpić drżenia, zaburzenia świadomości, drgawki, utrata przytomności, zaburzenia rytmu serca.

Skażenie skóry skroplonym freonem może spowodować odmrożenia.

Skażenie oczu ciekłą substancją może wywołać ból, zaczerwienienie i prawdopodobnie uszkodzenie rogówki.
W jednym przypadku zatrucia

Drogą pokarmową wystąpiła perforacja przewodu pokarmowego.

Objawy zatrucia przewlekłego: mogą występować zaburzenia funkcji psychicznych (pamięci, uwagi).
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, Relanium do podawania pozajelitowego (amp. po 10 mg).
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Poszkodowanego w dowolnej pozycji wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój. Chronić przed utratą ciepła. Podawać tlen do oddychania. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Kontynuować podawanie tlenu. Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.

Nieprzytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wynieść zatrutego z miejsca narażenia. Ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli zatruty oddycha, podawać tlen przez maskę. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie metodą usta-usta albo za pomocą aparatu typu AMBU. Założyć stałą drogę dożylną (pielęgniarka). Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Kontynuować podawanie tlenu. W razie zaburzeń oddychania zaintubować, prowadzić sztuczne oddychanie za pomocą aparatu typu AMBU, z podawaniem tlenu. Kontrolować akcję serca (EKG). Nie podawać adrenaliny i innych amin katecholowych ze względu na ryzyko wywołania zaburzeń rytmu serca. W przypadku wystąpienia drgawek zastosować leczenie objawowe - podać dożylnie Relanium. Transport do szpitala karetką reanimacyjną PR.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
W razie skażenia skroplonym gazem zdjąć odzież, myć skórę dużą ilością chłodnej wody. Na odmrożenia założyć jałowy opatrunek.
Pomoc lekarska:
W zależności od charakteru i rozległości zmian transport do szpitala karetką PR w celu zapewnienia konsultacji dermatologicznej lub chirurgicznej.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej, około 15 minut.
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
Zapewnić konsultację okulistyczną. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami okulisty.
INFORMACJE DODATKOWE