BENZO[A]PIREN
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaBenzo[a]piren
Numer CAS50-32-8
Synonimy
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPCarc. 1B (Rakotwórczość kat. 1B), H350;
Muta. 1B (Mutagenność kat.1B), H340;
Repr. 1B (Szkodliwość na rozrodczość kat.1B), H360-FD;
Skin Sens. 1 (Działanie uczulające na skórę, kat.1), H317;
Aquatic Acute 1 (Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre, kat. 1), H400;
Aquatic Chronic 1 (Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kat. 1), H410;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H350: Może powodować raka .
H340: Może powodować wady genetyczne .
H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczneCarc. 1B(Rakotwórczość kat. 1B), H350: C ≥ 0,01 %
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja Rakotw. Kat. 2; R45, Muta. Kat. 2; R46, Repro. Kat. 2; R60-61, R43, N; Produkt niebezpieczny dla środowiska R50-53
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
N Produkt niebezpieczny dla środowiska
Zwroty ryzyka (R)R45 - Może powodować raka.
R46 - Może powodować dziedziczne wady genetyczne.
R60 - Może upośledzać płodność.
R61 - Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
R43 - Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
R50/53 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S53 - Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.
S45 - W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
S60 - Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
S61 - Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 0,002 mg/m3
NDSCh:-
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04240-2:1999
PN-Z-04240-5:2006
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 252,3
Stan skupienia w temp. 20°C: ciało stałe
Barwa: jasnożółta
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia: 179°C
Temperatura wrzenia: 312°C pod ciśnieniem 13,3 hPa
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem: brak danych
Stężenie stechiometryczne: brak danych
Gęstość w temp. 20°C: 1,35 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 8,7
Prężność par: brak danych
Stężenie pary nasyconej: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: dobrze rozpuszcza się w eterze etylowym, benzenie, słabo w alkoholu etylowym, acetonie
Właściwości dodatkoweWspółczynnik podziału n-oktanol/woda (log POW): 6,04
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - brak danych
LD50 (szczur, doustnie) - brak danych
LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych
LD50 (królik, szczur, skóra) - brak danych
TCL0 (człowiek, inhalacja) - 0,00007 mg/m3
TDL0 (człowiek, doustnie) - 0,001 mg/kg

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja toksyczna, umiarkowanie drażniąca, prawdopodobnie rakotwórcza dla człowieka.

Drogi wchłaniania: pary i dymy - przez drogi oddechowe.

Objawy zatrucia ostrego: pary i dymy substancji ogrzanej do wysokiej temperatury mogą powodować podrażnienia górnych dróg oddechowych - uczucie drapania w gardle, kaszel, łzawienie oczu.

Objawy zatrucia przewlekłego: mogą występować zmiany skórne: rumień, swędzenie. Odległym następstwem narażenia na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, zawierające benzo[a]piren, mogą być nowotwory.
PIERWSZA POMOC
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Przerwać narażenie na pary i dymy w razie wystąpienia objawów podrażnienia błon śluzowych oczu i górnych dróg oddechowych.

SKAŻENIE SKÓRY

Należy zdjąć odzież i zmyć skórę ciepłą wodą z mydłem po każdym kontakcie z benzo[a]pirenem i substancjami, w których skład wchodzi ten związek.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
W każdym przypadku natychmiast obficie płukać oczy chłodną wodą co najmniej 15 minut. Poszkodowany może sam wykonać płukanie oczu.
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
Zależnie od objawów może być wskazana konsultacja okulistyczna.
INFORMACJE DODATKOWE