BROM
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaBrom
Numer CAS7726-95-6
Synonimy
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPAcute Tox. 2* inhal. (Toksyczność ostra, kat.2 – droga oddechowa), H330;
Skin Corr. 1A (Działanie żrące/drażniące na skórę, kat. 1A), H314;
Aquatic Acute 1 (Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre, kat. 1), H400;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H330: Wdychanie grozi śmiercią.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P273: Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)
P304 + P340: W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja T+; Produkt bardzo toksyczny R26, C; Produkt żrący R35, N; Produkt niebezpieczny dla środowiska R50
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
T+ Produkt bardzo toksyczny
C Produkt żrący
N Produkt niebezpieczny dla środowiska
Zwroty ryzyka (R)R26 - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.
R35 - Powoduje poważne oparzenia.
R50 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Zwroty bezpieczeństwa (S)R26 - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.
R35 - Powoduje poważne oparzenia.
R50 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 0,7 mg/m3
NDSCh:1,4 mg/m3
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
Metoda w opracowaniu
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 159,8
Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: czerwonobrunatna
Zapach: ostry, drażniący
Temperatura topnienia: -7,2°C
Temperatura wrzenia: 58,7°C
Gęstość w temp. 20°C: 3,12 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 5,5
Prężność par:
- w temp. 20°C: 231 hPa
- w temp. 30°C: 340 hPa
Stężenie pary nasyconej:
- w temp. 20°C: 1515 g/m3
- w temp. 30°C: 2155 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 10°C: 4,03% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, chloroformie, czterochlorku węgla, dwusiarczku węgla, acetonie, nitrobenzenie, w stężonych kwasach solnym i bromowodorowym, roztworach bromków
Właściwości dodatkoweTemperatura krytyczna: 311°C
Ciśnienie krytyczne: 10,33 MPa
Ciepło właściwe: Cp = 0,23 J/(g K)
Ciepło topnienia w temp. wrzenia: 67,6 J/g
Ciepło parowania w temp. wrzenia: 187,6 J/g
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - 0,1-3,1 mg/m3
LD50 (szczur, doustnie) - brak danych
LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych
LD50 (królik, szczur, skóra) - brak danych
LDL0 (człowiek, doustnie) -14 mg/kg
LCL0 (człowiek, inhalacja) - 6650 mg/m3

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja bardzo toksyczna, działa żrąco na błony śluzowe i na skórę.

Drogi wchłaniania: układ oddechowy, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci pary w małych stężeniach wywołuje łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek, obfite wydzielanie śluzu z nosa, krwawienie z nosa, ból gardła, kaszel. W stężeniach przekraczających dopuszczalne chwilowe może wystąpić obrzęk i skurcz głośni z niemożnością mówienia, uczuciem duszenia się i skurcz oskrzeli z dusznością. Po kilku godzinach może wystąpić obrzęk płuc. W stężeniach ok. 10 mg/m3 szybko występuje duszność, a w stężeniach przekraczających 30 mg/m3 może szybko nastąpić śmierć.

Skażenie skóry ciekłym bromem wywołuje ból, zaczerwienienie i miejscowe oparzenie chemiczne.

Skażenie oczu ciekłym bromem wywołuje chemiczne oparzenie spojówek gałki ocznej z ryzykiem utraty wzroku

Drogą pokarmową powoduje oparzenie błony śluzowej jamy ustnej, przełyku i dalszych części przewodu pokarmowego z ryzykiem krwotoku.
Następstwem ostrego zatrucia drogą inhalacyjną może być długotrwałe zapalenie oskrzeli.

Objawy zatrucia przewlekłego: przewlekłe zmiany skórne różnego typu (np. trądzik, owrzodzenia).
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, prep. Atrovent i deksametazon do podawania inhalacyjnego, hydrokortyzon i furosemid do podawania dożylnego, pyralgina do podawania pozajelitowego.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w dowolnej pozycji. Podawać tlen, najlepiej przez maskę. W razie trudności w oddychaniu (świszczący oddech), trudności w mówieniu podać do inhalacji Atrovent (1-2 rozpylenia). Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Jeżeli skurcz głośni i/albo skurcz oskrzeli utrzymują się pomimo podania Atrovent, podać do inhalacji deksametazon lub dożylnie hydrokortyzon. Kontynuować podawanie tlenu. W każdym przypadku transport do szpitala karetką reanimacyjną PR bez przerywania leczenia ze względu na zagrażający obrzęk płuc.
Objawy rozpoczynającego się obrzęku płuc uzasadniają podanie - poza hydrokortyzonem -furosemidu.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, myć skórę dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej. Nie stosować mydła. Założyć na oparzenia jałowe opatrunki. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe. W zależności od lokalizacji i rozległości oparzeń transport do szpitala karetką PR w celu zapewnienia pomocy chirurgicznej albo dermatologicznej. W razie potrzeby można podawać pozajelitowo leki przeciwbólowe (pyralginę).

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej (unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki).
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
Konieczność pilnej konsultacji okulistycznej w każdym przypadku skażenia oczu. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniem okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Nie wywoływać wymiotów. Podać do wypicia białko jaj kurzych albo mleko. Poza tym nie podawać niczego doustnie.
Pomoc lekarska:
Założyć stałą drogę dożylną ze względu na ryzyko krwotoku i wstrząsu. Podać pozajelitowo leki przeciwbólowe (pyralginę). Transport do szpitala karetka PR w celu zapewnienia pomocy chirurgicznej.
INFORMACJE DODATKOWE