METANOL
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaMetanol
Numer CAS67-56-1
Synonimyalkohol metylowy, karbinol
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPFlam. Liq. 2 (Substancja ciekła łatwopalna, kat. 2), H225;
Acute Tox. 3(*), inhal. (Toksyczność ostra, kat.3 – droga oddechowa), H331;
Acute Tox. 3(*), dermal (Toksyczność ostra, kat.3 – skóra), H311;
Acute Tox. 3(*), oral (Toksyczność ostra, kat.3 – droga pokarmowa), H301;
STOT SE 1 (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat. 3), H370(**);
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H331: Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H311: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H301: Działa toksycznie po połknięciu.
H370**: Powoduje uszkodzenie narządów .
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352: W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody lub...
P304 + P340: W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne(*)
STOT SE 1; H370: C≥10 %
STOT SE 2; H371: 3 % ≤ C<10 %
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja F; Produkt łatwopalny, R11, T; Produkt toksyczny R23/24/25-39/23/24/25
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
F Produkt łatwopalny
T Produkt toksyczny
Zwroty ryzyka (R)R23/24/25 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
R39/23/24/25 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S1/2 - Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
S7 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
S16 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
S36/37 - Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
S45 - W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 100 mg/m3
NDSCh:300 mg/m3
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04476:2016-10
PiMOŚP 2014, nr 3(81)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 32,04
Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: aromatyczny
Temperatura topnienia: -97,8°C
Temperatura wrzenia: 65°C
Temperatura zapłonu: 11°C
Temperatura samozapłonu: 455°C
Granice wybuchowości w powietrzu:
- dolna: 5,5% obj.
- górna: 44% obj.
Stężenie stechiometryczne: 12,3% obj.
Gęstość w temp. 20°C: 0,792 g/cm3
Gęstość par względem powierza: 1,11
Prężność par w temp. 20°C: 128 hPa
Stężenie pary nasyconej
- w temp. 20°C: 168 g/m3
- w temp. 30°C: 271 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się bez ograniczeń w alkoholu etylowym, eterze etylowym
Właściwości dodatkoweTemperatura krytyczna: 239,4°C
Ciśnienie krytyczne: 8,09 MPa
Współczynnik załamania światła w temp. 20°C: 1,329
Lepkość w temp. 20°C: 0,599 mPa s
Ciepło właściwe w temp. 25°C: 2,55 J/(g K)
Ciepło parowania
- w temp. wrzenia: 1,10 J/g
- w temp. 25°C: 1,17 J/g
Ciepło spalania: -22,68 kJ/g
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log POW): -0,82/-0,66
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - 2660-11700 mg/m3
LD50 (szczur, doustnie) - 5628 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - 85120 mg/m3 (4 h)
LD50 (królik, skóra) - 15800 mg/kg
LDL0 (człowiek, doustnie) - 143 mg/kg

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja toksyczna, działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wchłaniania: przez drogi oddechowe, skórę, z przewodu pokarmowego.

Objawy zatrucia ostrego: pary w bardzo dużych stężeniach mogą wywołać ból głowy. Opisywano uszkodzenie nerwów wzrokowych po narażeniu inhalacyjnym.

Skażenie skóry ciekłą substancją może wywołać niewielkie miejscowe podrażnienie skóry. Nie opisywano zatruć tą drogą pomimo wchłaniania ciekłego metanolu przez skórę.

Skażenie oczu ciekłym metanolem może spowodować przemijające łzawienie oczu.

Drogą pokarmową wywołuje początkowo objawy jak w upojeniu alkoholem etylowym, następnie ból głowy, mdłości, zaburzenia wzroku, utratę przytomności, drgawki, związane z kwasicą metaboliczną, przyspieszenie akcji i zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego. Dawka 10 ml metanolu może wywołać zgon. Następstwem zatrucia

Drogą pokarmową jest utrata wzroku, uszkodzenie mięśnia sercowego, ostre uszkodzenie nerek.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: -
Odtrutka: alkohol etylowy 40% (wódka) - do podania doustnie; 10÷15-procentowy roztwór alkoholu etylowego w 5-procentowej glukozie (500 ml) - do podania dożylnie.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia.
Pomoc lekarska:
Poza przerwaniem narażenia nie wymaga leczenia. Wskazana kontrola okulistyczna.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, obmyć skórę letnią wodą, najlepiej bieżącą. Nie wymaga leczenia.

SKAŻENIE OCZU

Pomoc przedlekarska
Płukać oczy 10-15 minut dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej.
Pomoc lekarska:
W razie podrażnienia spojówek, łzawienia oczu - konsultacja okulistyczna.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Natychmiast po wypiciu poszkodowany powinien sam sprowokować wymioty. Podać do wypicia alkohol etylowy (wódkę 40%) - 100 ml.
Pomoc lekarska:
Alkohol etylowy (hamujący metabolizm metanolu) należy podać do picia jednorazowo - 100 ml lub dożylnie 10÷15-procentowy roztwór w 500 ml glukozy. W każdym przypadku wypicia metanolu konieczny transport karetką PR do szpitala. Eliminacja metanolu i metabolitów (hemodializa) i wyrównanie kwasicy metabolicznej wymaga dalszego specjalistycznego leczenia szpitalnego.
INFORMACJE DODATKOWE