PIRYDYNA
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaPirydyna
Numer CAS110-86-1
Synonimy
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPFlam. Liq. 2 (Substancja ciekła łatwopalna, kat. 2), H225;
Acute Tox. 4*, inhal. (Toksyczność ostra, kat.4 – droga oddechowa), H332;
Acute Tox. 4*, dermal (Toksyczność ostra, kat.4 – skóra), H312;
Acute Tox. 4*, oral (Toksyczność ostra, kat.4 – droga pokarmowa), H302;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H312: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja F; Produkt łatwopalny, R11, Xn; Produkt szkodliwy R20/21/22
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
F Produkt łatwopalny
Xn Produkt szkodliwy
Zwroty ryzyka (R)R20/21/22 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S2 - Chronić przed dziećmi.
S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S28 - Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej. Nie stosować mydła.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 5 mg/m3
NDSCh:-
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04375:2009
PiMOŚP 2003, nr 4(38)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 79,1
Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna lub żółtawa
Zapach: charakterystyczny, ostry
Temperatura topnienia: -42°C
Temperatura wrzenia: 115,3°C
Temperatura zapłonu: 17°C
Temperatura samozapłonu: 482°C
Granice wybuchowości w powietrzu:
- dolna: 1,7% obj.
- górna: 10,6% obj.
Stężenie stechiometryczne: 3,25% obj.
Gęstość w temp. 20°C: 0,98 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 2,73
Prężność par:
- w temp. 20°C: 20 hPa
- w temp. 30°C: 35 hPa
Stężenie pary nasyconej:
- w temp. 20°C: 65 g/m3
- w temp. 30°C: 110 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: bardzo dobrze rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, dimetylosulfotlenku, benzenie
Właściwości dodatkoweTemperatura krytyczna: 344°C
Ciśnienie krytyczne: 6,08 MPa
Współczynnik załamania światła w temp. 20°C: 1,5091
Lepkość w temp. 20°C: 0,968 mPa s
Ciepło właściwe w temp. 25°C: 1,678 J/(g K)
Ciepło parowania:
- w temp wrzenia: 460,34 J/g
- w temp. 20°C: 513,95 J/g
Ciepło spalania: -35,2 kJ/g
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - 0,04-14 mg/m3
LD50 (szczur, doustnie) - 891 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - 13160 mg/m3 (4 h)
LD50 (królik, skóra) - 1121 mg/kg

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja drażniąca i uczulająca, toksyczna dla układu nerwowego, trawiennego.

Drogi wchłaniania: przez drogi oddechowe, skórę, z przewodu pokarmowego.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci pary wywołuje ból i łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek, kaszel. W dużych stężeniach powoduje ból i zawroty głowy, mdłości, senność, zaburzenia świadomości.

Skażenie skóry ciekłą pirydyna wywołuje ból, zaczerwienienie.

Skażenie oczu ciekłą pirydyną może spowodować stan zapalny z uszkodzeniem rogówki i innych części gałki ocznej.

Drogą pokarmową wywołuje mdłości, wymioty, ból brzucha, bóle w klatce piersiowej, przyspieszenie tętna i oddechów, duszność, zaburzenia świadomości. Opisywano przypadki śmiertelnych zatruć.

Objawy zatrucia przewlekłego: zmiany skórne uczuleniowe z uczuleniem na światło; wieloobjawowe zespoły uszkodzenia układu nerwowego (w tym nerwów czaszkowych), chudnięcie.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, parafina płynna.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe; ze względu na ryzyko następstw - transport do szpitala.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, obmyć skórę dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej. Nie stosować mydła.
Pomoc lekarska:
W razie zmian skórnych - konsultacja dermatologiczna.

SKAŻENIE OCZU

Pomoc przedlekarska
Płukać oczy co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki.
Pomoc lekarska:
W każdym przypadku skażenia oczu konieczna pilna pomoc okulistyczna ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki i zapalenia tęczówki.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Pomoc przedlekarska
Nie wywoływać wymiotów; podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny, nie podawać do picia mleka, tłuszczów, alkoholu.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe; ze względu na ryzyko ogólnych objawów transport do szpitala karetką reanimacyjną PR.
INFORMACJE DODATKOWE