MRÓWCZAN ETYLU
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaMrówczan etylu
Numer CAS109-94-4
Synonimyester etylowy kwasu mrówkowego, ester etylowy kwasu metanowego
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPFlam. Liq. 2 (Substancja ciekła łatwopalna, kat. 2), H225;
Acute Tox. 4*, inhal. (Toksyczność ostra, kat.4 – droga oddechowa), H332;
Acute Tox. 4*, oral (Toksyczność ostra, kat.4 – droga pokarmowa), H302;
Eye Irrit. 2 (Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kat. 2), H319;
STOT SE 3 (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat. 3), H335;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja F; Produkt łatwopalny, R11, Xn; Produkt szkodliwy R20/22, Xi; Produkt drażniący R36/37
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
F Produkt łatwopalny
Xn Produkt szkodliwy
Xi Produkt drażniący
Zwroty ryzyka (R)R20/22 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
R36/37 - Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S2 - Chronić przed dziećmi.
S9 - Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
S16 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
S24 - Unikać zanieczyszczenia skóry.
S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S33 - Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 250 mg/m3
NDSCh:500 mg/m3
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
Metoda w opracowaniu
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 74,09
Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: aromatyczny, przyjemny
Temperatura topnienia: -79,4°C
Temperatura wrzenia: 54°C
Gęstość w temp. 20°C: 0,923 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 2,55
Prężność par:
- w temp. 20°C: 256 hPa
- w temp. 30°C: 400 hPa
Stężenie pary nasyconej:
- w temp. 20°C: 778 g/m3
- w temp. 30°C: 1175 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 10,6% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych
Właściwości dodatkoweTemperatura krytyczna: 235,3°C
Ciśnienie krytyczne: 4,74 MPa
Współczynnik załamania światła w temp. 20°C: 1,3599
Lepkość w temp. 25°C: 0,397 mPa s
Ciepło właściwe: 2,00 J/(g K)
Ciepło parowania:
- w temp. wrzenia: 422,2 J/g
- w temp. 21°C: 450,9 J/g
Ciepło spalania: -22,1 kJ/g
Temperatura zapłonu: -20°C
Temperatura samozapłonu: 440°C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
- dolna: 2,7% obj.
- górna: 16,4% obj.
Stężenie stechiometryczne: 5,66% obj.
Minimalna energia zapłonu: 0,62 mJ
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - 54-61 mg/m3
LD50 (szczur, doustnie) - 1850 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych
LD50 (królik, skóra) - 20000 mg/kg

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja szkodliwa, drażniąca, prawdopodobnie słabo narkotyczna.

Drogi wchłaniania: drogi oddechowe, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci par w bardzo dużych stężeniach wywołuje łzawienie i ból oczu, zaczerwienienie spojówek, kichanie, kaszel. Może wywołać ból i zawroty głowy.

Skażenie skóry ciekłą substancją może wywołać miejscowe zaczerwienienie.

Skażenie oczu ciekłą substancją wywołuje ból oczu, zaczerwienienie spojówek.

Drogą pokarmową w postaci ciekłej wywołuje ból w jamie ustanej i gardzieli, mdłości, wymioty, ból brzucha.

Objawy zatrucia przewlekłego: może wywołać przewlekłe zapalenie skóry.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w dowolnej pozycji. W razie duszności podawać tlen.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe w zależności od stanu poszkodowanego.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, zmyć skórę letnią wodą, najlepiej bieżącą, z mydłem, jeśli nie ma zmian.
Pomoc lekarska:
W razie objawów podrażnienia skóry - konsultacja dermatologiczna.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki.
Pomoc lekarska:
W przypadku skażenia oczu konieczna konsultacja okulistyczna.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Podawać dużo wody do picia i prowokować wymioty. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Transport do szpitala karetką PR.
INFORMACJE DODATKOWE