TLENEK WAPNIA
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaTlenek wapnia
Numer CAS1305-78-8
Synonimywapno palone
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPSkin Irrit. 2 (Działanie żrące/drażniące na skórę, kat. 2), H315;
Eye Dam. 1 (Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kat. 1), H318;
STOT SE 3 (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat. 3), H335;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H315: Działa drażniąco na skórę.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja C; Produkt żrący R35
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
C Produkt żrący
Zwroty ryzyka (R)R35 - Powoduje poważne oparzenia.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S22 - Nie wdychać pyłu.
S24 - Unikać zanieczyszczenia skóry.
S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S39 - Nosić okulary lub ochronę twarzy.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
a)frakcja wdychalna
NDS: 2 mg/m3
NDSCh:6 mg/m3
NDSP: -
b)frakcja respirabilna
NDS: 1 mg/m3
NDSCh:4 mg/m3
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04157-02:1986(w)
PN-Z-04442:2013
PiMOŚP 2012, z. 71
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 56,08
Stan skupienia w temp. 20°C: ciało stałe
Barwa: biała lub szarobiała
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia: 2580°C
Temperatura wrzenia: 2850°C
Gęstość w temp. 20°C: 3,38 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: -
Prężność par: -
Stężenie pary nasyconej: -
Rozpuszczalność w wodzie: egzotermiczna reakcja
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak danych
Właściwości dodatkoweCiepło właściwe: 0,76 J/(g K)
Ciepło topnienia w temp. topienia: 913 J/g
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - bez zapachu
LD50 (szczur, doustnie) - brak danych
LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych
LD50 (królik, szczur, skóra) - brak danych

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja żrąca i drażniąca.

Drogi wchłaniania: drogi oddechowe, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: pył powoduje łzawienie oczu, ból i zaczerwienienie spojówek, ból gardła, krwawienie z nosa, silny kaszel, duszność.


Skażenie skóry, zwłaszcza wilgotnej, powoduje miejscowe zaczerwienienie i martwicę rozpływną (głęboką).

Skażenie oczu pyłem wywołuje zaczerwienienie, uszkodzenie spojówek powiekowych i gałkowych, uszkodzenie rogówki prowadzące do jej owrzodzenia i zmętnienia.

Drogą pokarmową może wywołać oparzenie chemiczne błony śluzowej, jamy ustnej, gardła, przełyku z ryzykiem krwawienia, perforacji przełyku.

Objawy zatrucia przewlekłego: przewlekłe zapalenie spojówek, krwawienia z nosa, przewlekłe stany zapalne skóry, złuszczanie naskórka.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, deksametazon do podawania inhalacyjnego, hydrokortyzon, pyralgina do podawania pozajelitowego.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie:objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić bezwzględny spokój w dowolnej pozycji. W razie duszności (uczucie "braku tchu") podawać tlen, najlepiej przez maskę.
Pomoc lekarska:
Kontynuować podawanie tlenu. Objawy ze strony górnych dróg oddechowych i oskrzeli uzasadniają założenie stałej drogi dożylnej, podanie inhalacyjnie deksametazonu lub dożylnie hydrokortyzonu.
W każdym przypadku zatrucia transport do szpitala karetką reanimacyjną PR pod nadzorem lekarza, bez przerywania leczenia, ze względu na ryzyko powikłań ze strony układu oddechowego (zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc).

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, myć skórę bardzo dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej. Nie stosować mydła ani środków zobojętniających. Założyć na oparzenia jałowe opatrunki.
Pomoc lekarska:
W zależności od lokalizacji i rozległości oparzeń transport do szpitala karetką PR w celu zapewnienia pomocy chirurgicznej albo dermatologicznej. W razie wskazań podać pozajelitowo leki przeciwbólowe (pyralginę).

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej (unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki).
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
W każdym przypadku skażenia oczu konieczna pilna konsultacja okulistyczna. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Nie wywoływać wymiotów. Podawać do picia zimną czystą wodę lub mleko, małymi porcjami. Poza tym nie podawać niczego doustnie.
Pomoc lekarska:
Założyć stałą drogę dożylną ze względu na ryzyko krwotoku i wstrząsu. Podać pozajelitowo leki przeciwbólowe (pyralginę). Transport do szpitala karetką reanimacyjną PR w celu zapewnienia pomocy chirurgicznej.
INFORMACJE DODATKOWE