OCTAN PROPYLU
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaOctan propylu
Numer CAS109-60-4
Synonimyoctan n-propylu, octan propylu, ester propylowy kwasu octowego
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPFlam. Liq. 2 (Substancja ciekła łatwopalna, kat. 2), H225;
Eye Irrit. 2 (Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kat. 2), H319;
STOT SE 3 (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat. 3), H336;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P243: Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Dodatkowe kody zwrotówEUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Specyficzne stężenia graniczne
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja F; Produkt łatwopalny, R11, Xi; Produkt drażniący, R36, R66, R67
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
F Produkt łatwopalny
Xi Produkt drażniący
Zwroty ryzyka (R)R36 - Działa drażniąco na oczy.
R66 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
R67 - Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
Zwroty bezpieczeństwa (S)2 - Chronić przed dziećmi.
S16 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S29 - Nie wprowadzać do kanalizacji.
S33 - Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 200 mg/m3
NDSCh:400 mg/m3
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04119-01:1978(w)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 102,13
Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: owocowy
Temperatura topnienia: -92,5°C
Temperatura wrzenia: 102°C
Temperatura zapłonu: 10°C
Temperatura samozapłonu: 430°C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
- dolna: 1,7% obj.
- górna: 8,0% obj.
Stężenie stechiometryczne: 3,15% obj.
Minimalna energia zapłonu: 1,04 mJ
Gęstość w temp. 20°C: 0,886 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 3,53
Prężność par:
- w temp. 20°C: 33 hPa
- w temp. 30°C: 56 hPa
Stężenie pary nasyconej:
- w temp. 20°C: 138 g/m3
- w temp. 30°C: 227 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 2,3% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholach, eterach, ketonach, węglowodorach, olejach
Właściwości dodatkoweTemperatura krytyczna: 276°C
Ciśnienie krytyczne: 3,36 MPa
Współczynnik załamania światła w temp. 20°C: 1,38442
Lepkość w temp. 20°C: 0,585 mPa s
Ciepło właściwe: 1,92 J/(g K)
Ciepło parowania:
- w temp. wrzenia: 336,2 J/g
- w temp. 25°C: 382,9 J/g
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - 0,20-107 mg/m3
LD50 (szczur, doustnie) - 9370 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych
LD50 (królik, szczur, skóra) - brak danych
TCL0 (człowiek, inhalacja) - 1000 mg/m3

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja drażniąca, o słabym działaniu narkotycznym na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wchłaniania: układ oddechowy, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci pary w stężeniu powyżej 840 mg/m3 może wywołać łzawienie oczu, kichanie, kaszel. W dużym stężeniu, przekraczającym 1000 mg/m3, może wywołać uczucie ucisku w klatce piersiowej, ból i zawroty głowy, narastającą senność. Po przerwaniu narażenia objawy powoli się cofają.

Skażenie skóry ciekłą substancją wywołuje ból i zaczerwienienie skóry.

Skażenie oczu ciekłą substancją wywołuje ból, zaczerwienienie spojówek.

Objawy zatrucia przewlekłego: przewlekły kontakt ze skórą wywołuje odtłuszczenie i pękanie naskórka, przewlekłe zapalenie skóry.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, parafina płynna.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w pozycji dowolnej. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe. W razie wskazań transport do szpitala karetką PR.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, myć skórę dużą ilością letniej, bieżącej wody. W razie podrażnienia/zaczerwienienia wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
W zależności od charakteru i rozległości zmian - konsultacja dermatologiczna.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy dużą ilością zimnej wody, najlepiej bieżącej, co najmniej 15 minut.
Uwaga: osoby narażone na ryzyko skażenia oczu powinny być pouczone o sposobie i konieczności ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
Zapewnić konsultację okulistyczną. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien sam wywołać u siebie wymioty; później nie prowokować wymiotów. Podawać do wypicia 150 ml płynnej parafiny; nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe. Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza ze względu na możliwość następstw ze strony układu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego.
INFORMACJE DODATKOWE