HYDROCHINON
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaHydrochinon
Numer CAS123-31-9
Synonimy1,4-dihydroksybenzen; p-dwuhydroksybenzen
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPCarc. 2 (Rakotwórczość kat. 2), H351;
Muta. 2 (Mutagenność kat. 2), H341;
Acute Tox. 4*, oral (Toksyczność ostra, kat.4 – droga pokarmowa), H302;
Eye Dam. 1 (Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kat. 1), H318;
Skin Sens. 1 (Działanie uczulające na skórę, kat.1), H317;
Aquatic Acute 1 (Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre, kat. 1), H400;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H351: Podejrzewa się, że powoduje raka .
H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne .
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P273: Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P302 + P352: W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody lub...
P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczneM=10
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja Rakotw. Kat. 3; R40, Muta. Kat. 3; R68, Xn; Produkt szkodliwy, R22, Xi; Produkt drażniący, R41, R43, N; Produkt niebezpieczny dla środowiska R50
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
Xn Produkt szkodliwy
Xi Produkt drażniący
N Produkt niebezpieczny dla środowiska
Zwroty ryzyka (R)R22 - Działa szkodliwie po połknięciu.
R40 - Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
R41 - Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R43 - Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
R68 - Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R50 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S2 - Chronić przed dziećmi.
S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S36/37/39 - Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
S61 - Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 1 mg/m3
NDSCh:2 mg/m3
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04479:2016-10
PiMOŚP 2014, nr 3(81)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 110,11
Stan skupienia w temp. 20°C: ciało stałe
Barwa: bezbarwne lub białe
Zapach: bez zapachu
Temperatura topnienia: 172,9°C
Temperatura wrzenia: 286,2°C
Temperatura zapłonu: 165°C
Temperatura samozapłonu: 515°C
Dolna granica wybuchowości pyłu
o średnicy ziarna 74 µm: 7,6 g/m3
Stężenie stechiometryczne: 3,13% obj.
Gęstość w temp. 20°C: 1,36 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 3,81
Prężność par:
- w temp. 20°C: 0,00015 hPa
- w temp. 30°C: 0,00036 hPa
Stężenie pary nasyconej:
- w temp. 20°C: 0,0007 g/m3
- w temp. 30°C: 0,0016 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 25°C: 6,8% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: dobrze rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, dwumetylosulfotlenku i czterochlorku węgla; słabo rozpuszcza się w benzenie
Właściwości dodatkoweWspółczynnik załamania światła w temp. 197 ÷ 198°C: 1,5204
Ciepło właściwe: 1,27 J/(g K)
Ciepło topnienia w temp. topnienia: 246,4 J/g
Ciepło sublimacji w temp. 78°C: 901,16 J/g
Ciepło spalania: -25,95 kJ/g
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log POW): 0,59
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - brak danych
LD50 (szczur, doustnie) - 320 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych
LD50 (królik, szczur, skóra) - brak danych
LDL0 (człowiek, doustnie) - 29 mg/kg
TDL0 (człowiek, doustnie) - 170 mg/kg

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja szkodliwa, drażniąca, żrąca i uczulająca; działa toksycznie na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wchłaniania: skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: pył wywołuje ból nosa, gardła, kaszel i ból oczu.

Skażenie skóry pyłem lub 2-procentowym roztworem powoduje oparzenie chemiczne, a 5-procentowym roztworem - miejscową martwicę. Wchłonięcie hydrochinonu przez skórę powoduje szum w uszach, ból i zawroty głowy, mdłości, przyspieszenie oddechu, duszność, sinicę, zapaść. Następstwem wchłonięcia przez skórę są zmiany martwicze w wątrobie, nerkach, mięśniu sercowym.

Drogą pokarmową dawka 1 g u dorosłego wywołuje mdłości, wymioty, ból i zawroty głowy, drżenie mięśniowe i inne objawy jak w następstwie wchłonięcia przez skórę. Dawka śmiertelna

Drogą pokarmową wynosi od 2 g (ok. 30 mg/kg).

Objawy zatrucia przewlekłego: zmiany skórne (wysuszenie, rumień, zmiany uczuleniowe; u narażonych na pył w stężeniach przekraczających 10 mg/m3 mogą nastąpić zmiany w rogówce i spojówkach.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, Relanium amp. 10 mg.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: tlenoterapia.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, myć skórę dużą ilością bieżącej wody, najlepiej z mydłem, jeżeli nie ma oparzeń. Na oparzenia założyć jałowy opatrunek. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Transport do szpitala karetką PR ze względu na ryzyko wystąpienia objawów zatrucia wskutek wchłonięcia przez skórę.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy dużą ilością zimnej wody, najlepiej bieżącej, co najmniej 15 minut.
Uwaga: osoby narażone na ryzyko skażenia oczu powinny być pouczone o sposobie i konieczności ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
W każdym przypadku skażenia oczu pilna konsultacja okulistyczna. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Nie wywoływać wymiotów, podać do wypicia białko jaj kurzych, ewentualnie mleko, poza tym nie podawać niczego doustnie. Natychmiast wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Kontrolować czynność układu krążenia, podawać płyny dożylnie. W razie pobudzenia można podać Relanium pozajelitowo. W każdym przypadku transport do szpitala karetką reanimacyjną PR w celu leczenia.

Nieprzytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Ułożyć zatrutego w pozycji bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchomej protezy i inne ciała obce. Odessać przez cewnik strzykawką wydzielinę z nosa i jamy ustnej. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu typu AMBU. Założyć stałą drogę dożylną (pielęgniarka).
Pomoc lekarska:
W razie zaburzeń oddychania zaintubować, prowadzić sztuczne oddychanie za pomocą aparatu typu AMBU, z podawaniem tlenu. W razie wystąpienia drgawek - podać dożylnie Relanium. Transport do szpitala karetką reanimacyjną PR.
INFORMACJE DODATKOWE