FTALAN DIETYLU
IDENTYFIKACJA WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaFtalan dietylu
Numer CAS84-66-2
Synonimyftalan dwuetylu, ester dwuetylowy kwasu ftalowego
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
frakcja wdychalna
NDS: 3 mg/m3
NDSCh:-
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04498:2019-10
PiMOŚP 2017, nr 1(91)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweWłaściwości podstawowe
Masa cząsteczkowa: 222,2
Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: bezwonna
Temperatura topnienia: -40,5°C
Temperatura wrzenia: 302°C
Temperatura zapłonu: 150°C
Temperatura samozapłonu: 457°C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
- dolna: 0,7% obj.
- górna: brak danych
Stężenie stechiometryczne: 1,53% obj.
Gęstość w temp. 20°C: 1,12 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 7,66
Prężność par:
- w temp. 20°C: 0,044 Pa
- w temp. 30°C: 0,144 Pa
Stężenie pary nasyconej:
- w temp. 20°C: 0,004 g/m3
- w temp. 30°C: 0,013 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w etanolu, eterze etylowym, acetonie, benzenie
Właściwości dodatkoweWspółczynnik załamania światła w temp. 20°C: 1,5022
Lepkość gazu (15°C): 15,93 mPa s
Ciepło parowania:
- w temp. wrzenia: 263,1 J/g
- w temp. 20°C: 437,5 J/g
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log POW): 2,47
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - brak danych
LD50 (szczur, doustnie) - 8600 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - 7510 mg/m3
LD50 (królik, szczur, skóra) - brak danych
TCL0 (człowiek, inhalacja) - 1000 mg/m3

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja słabo drażniąca.

Drogi wchłaniania: mgły - układ oddechowy, ciecz - z przewodu pokarmowego; nie ma danych o wchłanianiu przez skórę.

Objawy zatrucia ostrego: mgły w stężeniu 1000 mg/m3 spowodowały przemijające łzawienie oczu i kaszel. Sugerowana możliwość działania narkotycznego wynika prawdopodobnie z domieszki ftalanu dwumetylu lub innych substancji albo z podobieństwa struktury chemicznej obu ftalanów.

Skażenie skóry ciekłą substancją może wywołać objawy podrażnienia,

Skażenie oczu - ból i zaczerwienienie spojówek. Wypicie ciekłej substancji może prawdopodobnie spowodować zaburzenia trawienia z biegunką.

Objawy zatrucia przewlekłego: nie opisywano.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, prep. Atrovent do inhalacji, parafina płynna.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, wygodne ułożenie w dowolnej pozycji. Podawać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Chronić przed utratą ciepła. Nie podawać alkoholu w żadnej postaci. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Kontynuować podawanie tlenu. W razie wskazań ze strony górnych dróg oddechowych (trudności w oddychaniu związane z podrażnieniem błony śluzowej) można podać Atrovent do wdychania. Transport do szpitala w zależności od wskazań.

Nieprzytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
W razie wystąpienia zaburzeń świadomości wynieść zatrutego z miejsca narażenia. Ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli zatruty oddycha, podawać tlen przez maskę. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie metodą usta-usta lub aparatem typu AMBU, z podawaniem tlenu. Założyć stałą drogę dożylną (pielęgniarka). Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
W razie stwierdzenia utraty przytomności, należy również wziąć pod uwagę inne jej przyczyny niż zatrucie ftalanem. Dalsze postępowanie objawowe, np.: w razie zaburzeń oddychania zaintubować, zastosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu typu AMBU. Kontrolować akcję serca (EKG). Transport do szpitala karetką PR.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, zmyć skórę dużą ilością chłodnej wody z mydłem. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
W zależności od charakteru i rozległości zmian - transport do szpitala lub konsultacja dermatologiczna.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej (unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki).
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
Wskazana konsultacja okulistyczna wobec przypuszczalnego ryzyka uszkodzenia rogówki. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
W razie pomyłkowego połknięcia poszkodowany powinien natychmiast sam wywołać u siebie wymioty. Później nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów ani alkoholu. Podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Kontrolować akcję serca. Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.

Nieprzytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Postępowanie jak w zatruciu inhalacyjnym.
Pomoc lekarska:
Postępowanie jak w zatruciu inhalacyjnym.
INFORMACJE DODATKOWE